Етапи, та послідовність виконання курсового проекту

Міністерство освіти і науки України Полтавський політехнічний коледж

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Відділення машинобудівне

Предметна ( циклова) комісія дисциплін технології машинобудування і обробки матеріалів

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 050503 «Машинобудування»

Спеціальність 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і

автоматичних лініях»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора

з навчальної роботи

______________ І.М.Івасів

«____»_________20___р

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАТИСКУЮЧИХ УСТАНОВЧИХ ПРИСТОСУВАНЬ ДЛЯ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

Виконання пояснювальної записки до курсового проекту

з предмета «Технологічне оснащення»

Методичні вказівки

Частина 15.05050302.00 МВ

Полтава – 2015 рік

У методичних вказівках частини 1 викладені основні принципи конструювання і розрахунку пристосувань в машинобудуванні для спеціальності 505050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» , які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати їх при проектуванні курсового проекту з дисципліни «Технологічне оснащення» та при виконанні конструкторської частини дипломного проекту.

Розробник:Верещага Наталія Вікторівна – викладач першої кваліфікаційної

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

категорії спеціаліста з дисциплін професійно - практичної підготовки

ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………………………………….4

1Виконання курсового проекту …………………………………......................5

1.1 Мета виконання курсового проекту……………………………………….5

1.2 Етапи, та послідовність виконання курсового проекту ………………….5

1.3 Структура позначення документів курсового проекту ………………...7

1.4 Рекомендації по оформленню пояснювальної записки …………………7

1.5 Вимоги до структурних елементів основної частини ……………………8

Висновок ……………………………………………………………………….21

Література ……………………………………………………………………...22

Додатки

Додаток А -Приклад оформлення і розрахунків пояснювальної

записки до курсового проекту з предмета «Технологічне

оснащення»…………………………………………………………………… 23

ВСТУП

Програмою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологічне оснащення», яка складена відповідно до освітньо-професійної програми ГСВОУ підготовки молодшого спеціаліста спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» є виконання і захист студентами курсового проекту з цієї дисципліни.

Курсовий проект передбачений в плані підготовки фахівців, які здатні вирішувати науково-практичні та практичні завдання і можуть працювати на посадах спеціаліста певного рівня професійної діяльності

Рівень виконання і захисту курсового проекту свідчить про рівень підготовки фахівця до самостійної, або практичної роботи та вміння використовувати здобуті теоретичні знання і практичні навички. Курсовий проект розглядається як важливий критерій не лише фахової підготовки студентів, але й рівня навчальної праці викладачів.

Розроблені дані методичні вказівки з поясненням структури, змісту та вимог щодо виконання та оформлення курсового проекту з курсу «Технологічне оснащення», для студентів денної форми навчання за напрямом професійної підготовки 050503 «Машинобудування» , спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» , розглядаються методи проектування пристосування, базування заготовок, розрахунки похибки базування та встановлення пристосування на верстатах, режими різання, вибір ріжучого інструмента, розрахунки сили затиску затискних пристроїв пристосування та доцільність впровадження проектуємого пристосування у виробництво.

Методичні вказівки представлені в трьох частинах:

- частина 1 -Виконання пояснювальної записки до курсового проекту з дисципліни «Технологічне оснащення»;

- частина 2 - Приклад оформлення і розрахунків конструкторської частини

пояснювальної записки до дипломного проекту.;

- частина 3 - Перелік тем для виконання курсового та дипломного проекту

за напрямом професійної підготовки 050503 «Машинобудування» , спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Курсовий проект по проектуванню технологічної оснастки є завершальним етапом у вивченні цієї дисципліни, першою самостійною роботою майбутнього спеціаліста, етапом вдосконалення його кваліфікації.

При виконанні даних методичних вказівок систематизо­вані та згруповані більша кількість матеріалу, одержаних з досвіду роботи ведучих технологів заводів Полтави та підручника Базрова Б.М., Сорокіна А.І. «Альбом по проектуванню пристосувань», розрахунків курсових і дипломних проектів студентів-випускників і можуть бути застосовані при проведенні розрахунків у курсових та дипломних проектах студентами-випускниками.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Основні положення

1.1.1 До виконання курсового проекту з дисципліни «Технологічне оснащення» допускаються студенти, які успішно здали залік з профільної дисципліни. Курсовий проект виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентами у процесі навчання даної та суміжних дисциплін визначеного циклу. Він є проміжним підсумковим етапом підготовки фахівця на певному етапі навчання і виконується студентом самостійно за індивідуальним завданням.

1.1.2 Виконання курсового проекту вимагає знання необхідного обсягу теоретичних знань, вміння застосовувати їх на практиці. Студент повинен мати навички самостійної роботи, вміти виявити мету роботи, вирішувати питання, які виникають в процесі проектування, виконувати розрахунки за різними варіантами, самостійно аналізувати і оцінювати отримані результати роботи та робити правильні висновки, визначати найбільш доцільні варіанти проектного рішення, добирати переконливі аргументи для обгрунтування своїх рішень.

1.1.3 При виконанні КП студент повинен виявити рівень знань основних стандартних положень, теоретичних принципів, методичних підходів, нормативних та інших методично - інформаційних матеріалів з питань обробки різних заготовок на верстатах та автоматичних ліній, вимог до технологічної оснастки та охорони навколишнього середовища.

1.1.4 На момент виконання курсового проекту студент повинен: опанувати учбовий матеріал з дисципліни; самостійно проаналізувати призначення і схему базування та компоновку пристосування; дати найбільш раціональне конструктивне рішення з урахуванням технологічних, експлуатаційних і економічних вимог; знати будову та принцип дії пристосування; володіти навичками використання комп’ютерних технологій.

1.2 Характеристика курсового проекту

1.2.1 Зміст курсового проекту, рівень його виконання, захист і оцінка є одним з основних критеріїв для оцінки якості реалізації фахової підготовки. КП, що був прилюдно захищений та отримав позитивну оцінку, є підтвердженням спеціальної підготовки фахівця з певного циклу дисциплін на певному етапі навчання.

1.2.2 У курсовому проекті обов'язково повинні бути елементи практичного характеру. Рівень виконання є підставою для оцінювання ступеня володіння теоретичними знаннями, вмінь практичного характеру, навичок застосування одержаних знань і умінь, творчих здібностей для вирішення завдань у відповідній сфері практичної професійної діяльності.

1.2.3 КП виконується студентом самостійно за індиві­дуальним завданням.

1. 3 Мета виконання курсового проекту

1.3.1 Курсове проектування з дисципліни «Технологічне оснащення» розробляється з метою здобуття студентами навиків самостійної роботи і закріплення знань та умінь, що одержані при вивченні спеціальних дисциплін, а також самостійного рішення технологічних і економічних задач при проектуванні технологічної оснастки, при розрахунках похибки базування, режимів різання, зусиллі затиску заготовки та основних параметрів затискую чого механізму, забезпеченні міцності та жорсткості деталей пристосування.

1.3.2 В курсовому проекті необхідно показати суть та значення наукової організації праці, прогресивної технології із використанням нових досягнень науки та техніки і методи покращення використання робочого часу, які повинні відповідати реальній меті, що стоять перед виробництвом. Курсовий проект дає можливість установити степінь засвоєння навчального матеріалу, та уміння студентів пристосовувати знання, які були отримані при проходженні навчально - виробничої та технологічної практики, а також підготувати студентів до виконання дипломного проекту.

1.3.3 Студенти повинні уміти проектувати технологічну оснастку та довести, що вона забезпечує в реальних виробничих умовах найбільший ефект при найменших витратах. В курсовому проекті необхідно втілювати досвід новаторів виробництва та прогресивні методи обробки поверхонь деталі.

1.4 Завдання до виконання курсового проекту

Етапи, та послідовність виконання курсового проекту

Студенти індивідуально вибирають тему курсового проекту згідно частини 2 методичних вказівок /11/ або на виробництві при проходженні практики.

Після вибору студентом теми курсового проекту, оформляється викладачем-керівником завдання, розглядається і схвалюється предметно-цикловою комісією та затверджується завідуючим денного відділення.

Завдання оформляється згідно загальним вимогам до текстових документів (ДСТУ 3008 - 95, ГОСТ 2.105 - 79).

Тема курсового проекту „ Пристосування фрезерне (токарне, свердлильне та інші)" для виконання певної технологічної операції задається викладачем.

Вихідні данні розрахунку:

Вихідні данні для проектування деталі (деталей), що обробляються в пристосуваннях на різних типах технологічного обладнання, матеріал деталі, виробнича програма, глибина різання, шорсткість поверхні задаються викладачем для кожного студента індивідуально.

Зміни в завданні може проводити тільки керівник проекту. Завдання на курсовий проект підшивається в пояснювальній записці.

1.2.1 Курсовий проект складається із розрахунково - пояснювальної записки та графічної частини.

1.2.1.1 Пояснювальну записку оформляють на одному боці білого писального паперу формату А4 (210 х 297 мм). У випадку необхідності при виконанні рисунків, карт наладок дозволяється використати формат А3.

Об'єм пояснювальної записки повинен не перебільшувати 30...35 сторінок

Пояснювальна записка повинна мати наступні розділи:

1 Вступ (Що досягається в результаті використання даного пристосування?).

1.1 Завдання

1.2 Загальна частина

2 Призначення, устрій, принцип роботи проектуємого пристосування.

2.1 Встановлення і закріплення пристосування на верстаті.

2.2 Основні елементи (деталі, складальні одиниці) пристосування.

2.3 Розробка конструктивної (кінематичної) схеми пристосування.

3 Найменування, тип і модель, паспортні данні, посадочні місця верстата, для якого проектується пристосування.

4 Аналіз оброблюваної заготівки (ескіз заготівки з заданими параметрами для вибраної операції), вибір елементів пристосування і схеми установки.

5 Схема базування, перевірка умов закріплення деталі по шести точкам.

6 Розрахунок похибки базування та обґрунтування точності пристосування.

7 Вибір різального інструменту з вказівкою технічних вимог, розмірів і позначень.

8 Розрахунок режимів та сил різання, визначення основного машинного часу.

9 Виконати ескіз карти наладки на задану операцію (допустимо виконувати на форматі А3).

10 Розрахунок зусилля затиску заготівки і основних параметрів затискуючого механізму.

11 Розрахунок на міцність та забезпечення жорсткості деталей пристосування.

12 Розгляд проектуємого пристосування з метою зменшення його металоємкості.

13 Розрахунок економічної ефективності пристосування.

Література.

Додатки:

Додаток А - Завдання.

Додаток Б - Специфікація (обов'язково на форматі А4, згідно ГОСТ 2.104)

1.2.1.2 Графічна частина проекту виконується:

Лист 1 - Креслення заданої деталі ( формат А4 або А3, за погодженням з керівником проекту).

Лист 2 - Складальне креслення проектуємого пристосування (формат А1 або А2, за погодженням з керівником проекту).

Лист 3 - Деталювання розрахункових частин пристосування або двох ( 2) деталей за вказівкою керівника проекту (форматА3 або А4).

Наши рекомендации