Економічний механізм діяльності підприємства

Діяльність підприємства повинна базуватися на таких основних положеннях та принципах: самостійність, економічна заінтересованість, відповідальність, рівноправність, конкуренція, приватна власність, державне регулювання, соціальне партнерство.

Самостійність підприємств полягає у незалежному здійсненні програми діяльності та вибору постачальників матеріально-технічних ресурсів і споживачів продукції, вільному наймі працівників, розпорядженні прибутком. Самостійність не є економічна незалежність, оскільки підприємства пов’язані між собою через ринки.

Економічна заінтересованість – рушійна сила ринкової економіки. Кожний економічний суб’єкт прагне максимізувати доходи, прибутки і мінімізувати витрати, збитки.

Підприємство несе повну економічну відповідальність за результати своєї діяльності статутним фондом або майном, а також іншу відповідальність, передбачену законодавством України.

Рівноправність економічних суб’єктів забезпечує позбавлення позаекономічного тиску на покупця або продавця.

Конкуренція або економічне змагання за покупця, як результат свободи вибору напрямків використання обмежених ресурсів, забезпечує прагнення підприємств до постійного розвитку.

Приватна власність дозволяє підприємству за його розсудом купувати, контролювати, використовувати і реалізовувати матеріальні ресурси.

Держава регулює діяльність підприємств за допомогою відповідного законодавства, податкової та фінансово-кредитної системи, ліцензій та інших регуляторів.

Соціальне партнерство обумовлює спільні дії підприємств, державних органів та громадських організацій з вирішення соціальних проблем працівників.

Реалізація цих принципів та законів попиту та пропозиції створює ефективні умови для функціонування економічного механізму діяльності підприємства.

Що таке економічний механізм? У класичній механіці механізм – це сукупність взаємозв’язаних елементів, коли зміна стану деяких з них зумовлює відповідну зміну стану інших. З іншого боку, як це відомо з мікроекономіки, ринковий механізм ґрунтується на законах попиту, пропозиції та конкуренції. Таким чином економічний механізм діяльності підприємства – це сукупність його взаємозв’язків із зовнішнім і внутрішнім середовищем та відповідних регуляторів (рис. 1.4).

Обсяг попиту на працю (чисельність працівників і-тоїспеціальності):

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru ,(1.2)

де Зі, Кі – гарантований рівень зарплати (ціни праці) і кваліфікація робітників (фахівців) і-тої спеціальності; Nпр – обсяг пропозицій (виробництва) продукції підприємства.

Тут і надалі напрямок стрілки показує, як випливає зростання відповідного чинника на обсяг попиту (пропозиції) при всіх інших, що незмінні. Так, зростання заробітної плати знижує попит на працю, а кваліфікація – навпаки.

Обсяг попиту на ресурси:

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru , (1.3)

де Црі, Црkj – ціна і-того ресурсу і j-того ресурсу, що є конкурентним; Яі, Якj – якість і-того і j-того ресурсів.

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru

Обсяг попиту на засоби праці (обладнання, будівлі та ін.):

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru (1.4)

де Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – ціни одиниці і-тих засобів, що є конкурентними; Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – якість і-тих і j-тих засобів праці.

Взаємозв’язок підприємства з покупцями продукції регулюється цінами на товар або тарифами на послуги 4 (рис. 1.4) відповідно до закону пропозиції.

Обсяг виробництва (пропозиції) продукції підприємством визначається рядом чинників:

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru (1.5)

де Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – ціна і-тої продукції та j-тої продукції, що пропонують конкуренти; Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – ціна ресурсів, обсяг ресурсів, що потрібні для виготовлення і-тої продукції; Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – виробнича потужність, прогресивність технології та організації виробництва підрозділів підприємства, які виготовляють і-тую продукцію; Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – обсяг попиту на і-тую продукцію.

Підвищення цін на продукцію стимулює збільшення обсягів виробництва. Підвищення виробничої потужності підприємства, прогресивності технології та організації виробництва також створює передумови для збільшення обсягів виробництва, особливо в умовах зростання попиту на відповідну продукцію. В умовах дефіциту матеріальних, паливо-енергетичних ресурсів, їх наявність і ціна визначають можливість та економічну доцільність виробництва визначальної продукції.

Взаємозв’язок з комерційними банками регулюється відсотком на кредит 5а і депозит 5б відповідно до закону попиту та пропозиції (рис. 1.4).

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru Попит на кредит і пропозиція вкладу на депозит мають відповідні функції:

(1.6)

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru (1.7)

де Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – відсотки на кредит і депозит; Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – термін погашення кредиту; Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru – надійність банку.

Взаємозв’язок з державним та місцевим бюджетом не рівноправний, оскільки податки підприємство повинно сплачувати завжди, а отримувати дотації може лише у виняткових випадках. Ставки податків і відрахувань у позабюджетні фонди 6 справляють суттєвий вплив на обсяг виробництва. Закон регулювання при цьому обумовлює зниження обсягу виробництва продукції у разі збільшення ставок податків і відрахувань у позабюджетний фонд.

Державне регулювання діяльності підприємств 7 здійснюється згідно із Законами України «Про підприємство», «Про підприємництво», «Про оплату праці», а також нормативними актами Кабінету Міністрів України та інших державних і місцевих органів влади.

Регулятором продуктивності праці є розмір оплати праці 8. Продуктивність праці у загальному вигляді залежить від розміру зарплати і-того робітника (фахівця) ( Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru ), його кваліфікації ( Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru ) та умов праці і життя ( Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru ):

Економічний механізм діяльності підприємства - student2.ru (1.8)

Таким чином, взаємозв’язки підприємства з зовнішнім і внутрішнім середовищем регулюються значною кількістю визначальних чинників. Тому керівництво підприємства повинно враховувати це в практичній діяльності.

Контрольні питання

1. Визначте умови створення підприємств.

2. Дайте визначення продукції та її видам.

3. Розкажіть про вартісні показники продукції.

4. Охарактеризуйте особливості приватних підприємств.

5. Які особливості господарських товариств Вам відомі?

6. Дайте характеристику макро- і мікросередовища підприємства як відкритої системи.

7. Які є характерні ознаки ринкової діяльності промислового підприємства?

8. Дайте визначення поняття “маркетинг” і наведіть основні принципи, на яких базується концепція маркетингу.

9. Визначте особливості маркетингової діяльності підприємства.

10. Які Вам відомі основні функції маркетингової діяльності?

11. Як здійснюється процес сегментації ринку?

12. Що є складовими комплексу маркетингових заходів?

13. Як відбувається процес управління маркетинговою діяльністю?

14. Визначте принципи діяльності підприємств у ринкових умовах.

15. Охарактеризуйте регулятори діяльності підприємств.

Глава 2

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства

2.2. Класифікація, структура, облік та оцінка основних фондів

2.3. Знос, амортизація і відтворення основних фондів

2.4. Показники використання основних фондів

2.5. Нематеріальні активи

Ключові поняття і терміни:основний і оборотний капітал; власний капітал; позиковий капітал; статутний капітал; резервний капітал; виробничі фонди; основні фонди; первісна вартість основних фондів; відновлена вартість основних фондів; залишкова вартість основних фондів; балансова вартість; фізичний знос; функціональний знос; економічний знос; амортизація; технічне переозброєння, реконструкція, фондовіддача; фондомісткість; фондоозброєність праці; нематеріальні активи; патент; ліцензія

Студент повинен знати: склад і структуру капіталу підприємства; як здійснюється облік і оцінка основних фондів підприємства; класифікацію та структуру основних фондів підприємства; як робити розрахунки норм амортизаційних відрахувань основних фондів та нематеріальних активів; форми простого та розширеного відтворення основних фондів; показники, які характеризують рівень використання основних фондів та ефективність їх відтворення; сутнісну характеристику нематеріальних ресурсів підприємства та їх вплив на конкурентоспроможність продукції; як розрізняти об’єкти промислової власності та знати їх характеристики

Наши рекомендации