Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница

В бухгалтерському обліку надходження виробничих запасів, товарів, МШП та напівфабрикатів на склад, їх рух та витрачання оформлюється одними й тими ж документами, та відображаються ідентичними господарськими операціями.

Аналітичний облік і Для організації аналітичного обліку запасів запасів , використовуються субконто "ТМЦ" та "Места

хршіения", кожному з яких відповідають однойменні довідники (рис. 4.43).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

В довіднику "ТМЦ", який знаходиться в режимі "Конфигуротор" (рис. 4.43) найважливішими його характеристиками, які налагоджуються в "Конфигураторе", є наступні:

1) довідник є трирівневим, про що свідчить значення параметру "Количество уровней";

Розділ 4. Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм

2) довідник не підпорядкований іншим довідникам, про що свідчить значення параметру "ПодчинеІІ";

3) тип коду - числовий, кодування здійснюється по всьому довіднику;

4) для параметру "Редактировать" встановлено значення "В диалоге", а це свідчить про те, що для введення і редагування елементів передбачено спеціальну форму діалогу.

Елементами, реквізитного складу є наступні: "ПолнНаименование", "ВидТМЦ", "Артикул", "Валюта_Прод", (в якій валюті введено ціни продажу), "Цена_Прод" (відпускна ціна без ПДВ), "Валюта_Прих" (валюта закупки товарів), "Цепа_Прих" (ціна закупки запасів), "Ставка НДС' (ставка ПДВ для запасу - 0 % чи 20 %), "БазЕдиница", "Транспорт", "Счет Затрат" (рахунок, на якому обліковуються витрати з доставки запасів), "Счет" (рахунок, на якому обліковуються запаси) тощо. В разі необхідності склад реквізитів довідника можна відкоригувати в бік їх збільшення чи зменшення.

В режимі "1С: Предприятие 7.7" довідник "ТМЦ" має наступний вигляд (рис. 4.44).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Вводити дані до цього довідника потрібно в режимі "1С: Предприятие 7.7", для чого слід виконати наступні дії:

"Справочники" - "ТМЦ".

Аналогічним чином в режимі "Копфигуратор" можна налагодити довідник "МестаХранения" (рис. 4.45).

ж^жявяв,і,л<5яя

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Елементами реквізитного складу цього довідника є: "Тип" (тип місця зберігання - МВО чи склад), "Вид Склади" (роздрібний чи оптовий), "МОЛ" (матеріально відповідальна особа, в підзвіті якої знаходяться запаси).

Вводити інформацію в довідник "МестаХранепш" доцільно заздалегідь, оскільки дана інформація використовується при вирішенні багатьох задач різних ділянок обліку.

В режимі "1С: Бухгалтерия 7.7" для введення нових даних в довідник "Места хранепия" відкривається вікно, яке має наступний вигляд (рис. 4.46).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Розділ 4. Бухгалтерський обпік із застосуванням комп 'ютерних програм_____

Для введення даних в цей довідник необхідно виконати наступні дії:

"Справочники" - "Места хранения". Ввести новий елемент в довідник можна двома способами:

1) через меню

"Действия" - "Новьій";

2) за допомогою клавіші Ітеп.

Обпік надходження запасів

Для автоматизації оприбуткування запасів на підприємство передбачено наступні документи: "Приходная накладная" та "Счет входящий".

Заповнення реквізитів екранної форми документу "Приходная накладная" потрібно починати з реквізитів групи "Вид поставщика", яке може приймати одне з наступних значень: вітчизняний постачальник, іноземний постачальник, підзвітна особа, інше. Це впливає на вибір бухгалтерського рахунку постачальника в додатковій закладці (рис. 4.47).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Після цього потрібно вказати постачальника із довідника "Контрагенти" або "Сотрудники" (якщо реєструється надходження від підзвітної особи), вибрати валюту, в якій буде виписана накладна і курс цієї валюти.

Якщо облік взаєморозрахунків з даним постачальником ведеться в розрізі договорів, і в довіднику "Контрагенти" для нього визначений

договір по замовчуванню, останній відобразиться в полі "Заказ " електронної форми прибуткової накладної. Разом з тим за допомогою кнопки вибору ([...]), можна замінити значення цього реквізиту, вибравши в ньому інший документ-замовлення з журналу "Отбор заказа по контрагенту". Крім того, скористувавшись кнопкою [X] можна створити прибуткову накладну першим документом в ланцюгу взаєморозрахунків з клієнтом, тобто документом-замовленням. В цьому випадку в полі замовлення буде відображатися рядок "Без заказа ".

У випадку, коли за запаси, що оприбутковуються за цією накладною вже було здійснено передоплату постачальником, прибуткову накладну потрібно вводити в режимі "Ввод на оснований" по даному рахунку. При цьому, залежно від того, який документ був замовленням в ланцюгу взаєморозрахунків - угода чи рахунок, його найменування та реквізити будуть відображені в рядку "Заказ" електронної форми документу. При введенні прибуткової накладної на основі рахунку автоматично буде заповнена її таблична частина і реквізити шапки.

Далі необхідно вибрати місце зберігання запасів, куди вони будуть оприбутковані. Реквізит "Что приходуем" також повинен бути заповненим до заповнення табличної частини документа.

Поле "Вид торговли" дозволяє вказати один з можливих видів оплати за придбані запаси для даної накладної. Відмітимо, що документ допускає оплату готівкою лише при встановленій валюті "гривна ".

В табличній частині прибуткової накладної зазначаються:

'Ь назва запасів, що оприбутковуються;

"^ кількість об'єктів, що оприбутковуються;

Ч> одиниця виміру;

Ч> ціна без ПДВ;

^ сума без ПДВ;

<!> сума ПДВ;

Ч> сума з ПДВ;

^ загальна сума з ПДВ.

У випадку валютного оприбуткування запасів за іноземну валюту в табличній частині з'являться стовпчики "Пошлина", "Там.усл,", "Акциз", "Перев.вал", "Перев.грн", також якщо за цієї умови використовується ще і

Розділ 4. Бухгалтерський обпік із застосуванням комп 'ютерних програм

вантажно-митна декларація, в електронній формі з'явиться закладка "ГТД", в групі "Таможня" якої вказуються наступні значення:

Ч> бухгалтерський рахунок взаєморозрахунків з митницею;

Ч> організація-митниця з довідника "Контрагенти";

^ документ-замовлення, тобто договір з митницею, якщо в даному реквізиті встановлено значення "Без заказа", то цей документ буде замовленням;

Ч> сума мита без ПДВ;

^ сума митних послуг без ПДВ;

Ч> сума акцизу без ПДВ.

В реквізиті "Вид НДС" на закладці "Дополнительньїе" (рис. 4.48) має бути визначено ставку ПДВ для даної накладної. Відмітимо, що документ допускає оприбуткування запасів з різними ставками ПДВ (20 %, 0 %, без ПДВ) в одній накладній - для цього існує поле "НДС" в кожному рядку ™бличної частини.

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Даний документ передбачає також можливість оприбуткування запасів через підзвітну особу. Для цього необхідно включити опцію "Через подотчетное лицо", після чого вибрати підзвітну особу в реквізиті "Подотчетное лицо " і вказати суму до закриття підзвіту співробітника (по

замовчуванню заповниться загальною сумою накладної з ПДВ). Сума до закриття підзвіту не може бути більшою за загальну суму даної накладної. Крім того опція "Через подотчетное лицо" є недоступною при валютному оприбуткуванні, а також при вибраному виді торгівлі "За наличньїе". В закладці "Дополпительньїе" також вказується стаття валових витрат для податкового обліку.

При проведенні документу формуються проводки, які можна проглянути в журналі операцій. Для цього необхідно, відкривши журнал операцій:

"ЖурнальІ" - "Журнал операций",

встановити наступну опцію:

"Журнали операций" - "Действия" - "Показьівать проводки".

Документ "Счет входящий" призначений для відображення акцепту рахунку постачальника (рис. 4.49).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Документ може бути використаний як замовлення при виконанні передоплати за запаси, які ще не оприбутковані.

При заповненні цього документу потрібно обов'язково вказати постачальника; валюту, в якій буде виписаний рахунок та курс цієї валюти. Всі інші реквізити даного документу повністю відповідають аналогічним реквізитам прибуткової накладної.

При проведенні документу проводки не формуються. Для перегляду введеного рахунку необхідно виконати такі команди: "ЖурнальІ" - "Счета входящие".

Облік повернення І Для автоматизації повернення запасів передбачено запасів наступні документи:

1) "Возвратная накладная " (буде розглядатись нижче);

2) "Возврат (розпица) " (буде розглядатись нижче);

3) "Возврат поставщику".

Документ "Возврат поставщику" призначений для реєстрації факту повернення придбаних запасів постачальнику (рис. 4.50).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

В групі реквізитів "Поставщик" потрібно вибрати підприємство, якому повертаються запаси; рахунок обліку взаєморозрахунків з ним;.валюту, за яку придбані об'єкти, які повертаються і курс цієї валюти відносно гривні. В реквізиті "Место хранепия " визначається той склад, з якого будуть списані запаси, що повертаються.

В табличній частині документу вказується наступна інформація:

Чс> назва запасів, які підлягають поверненню постачальнику;

^ партія, яка має бути списана при проведенні документу (за обліковими цінами якої здійснюється списання запасів);

Ч> кількість запасів, що повертаються;

^ одиниця виміру запасів;

^с> коефіцієнт перерахунку для вибраної одиниці виміру;

~~34-1"

Ч> ціна без ПДВ; Ч> сума без ПДВ; Ч> сума ПДВ; Ч> загальна сума з ПДВ;

Ч> поточний залишок по запасах на вибраному складі. В закладці "Дополнительно " цього документу можна вказати дані про осіб, які відпускають і отримують запаси (рис. 4.51).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

В реквізитах "Субконто валовьіх издержек" і "Вид НДС" вказується аналітика, що використовується в проводках по валових доходах і валових витратах та відсоток податку на додану вартість (20 %, 0 % та без ПДВ). Реквізити "Счет" й "Вид" задають рахунок витрат і його аналітику для бухгалтерських проводок, які формуються у випадку, коли повернення запасів відбувається за цінами, меншими за облікові.

Облік переоцінки та ! Для автоматизації руху, переоцінки та списання .__^^!!!^£а/7а-С/.6- 1 запасів використовуються наступні документи:

1) "Перемещение" (буде розглядатись нижче);

2) "Переоценка ТМЦ";

3) "Списание ТМЦ";

4) "Расходная накладная";

5) "Счет-фактура".

Документ "Переоценка ТМЦ" використовується для зміни як торгівельної націнки товарів, що знаходяться в роздрібній торгівлі, і відповідно встановлення нової роздрібної ціни, так і зміни облікової ціни

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Вид переоцінки запасів визначається в реквізиті "Вид" діалогової форми документа, в якому можна змінити облікову вартість запасів або змінити торгівельну націнку.

В реквізиті "Место хранения " вказується склад, де знаходяться запаси, що підлягають переоцінці.

При зміні облікової вартості запасів у реквізитах "Счет доходи" та "Счет затрат" необхідно вказати рахунок, який залежить від того, проводиться їх дооцінка чи уцінка. За замовчуванням пропонуються рахунки 719 "Інші доходи від операційної діяльності" і 946 "Втрати від знецінення запасів" відповідно.

Встановивши параметр програми "для пересчета использовать общий процент", можна задати відсоток щодо старої ціни запасів, по якому буде виконане перерахування у нові ціни.

В табличній частині документа наводиться список тих запасів, які необхідно переоцінити, із зазначенням їх нових облікових (роздрібних) цін (реквізит "Нов.цепа") для кожного виду запасів. У колонці "Ост." відображається поточний залишок даного виду запасів на обраному складі (в магазині).

1 34-3

Реквізити "Кво", "Стар.цепа", "Стар.сумма" недоступні для редагування, їх значення автоматично визначаються при проведенні документа, відповідно до зазначених партій запасів.

При проведенні документу "Переоценка ТМЦ" формуються бухгалтерські проводки і змінюється періодичний реквізит "Розничная цена " у довіднику "ТМЦ" для перерахованих у табличній частині документа елементів довідника "ТМЦ".

Проведення документа можна виконати, не закриваючи його діалогової форми. Для перегляду документів необхідно виконати наступні команди: "ЖурнальІ" - "Полньїй журнал".

Для відображення в обліку операцій по списанню запасів у типовій конфігурації призначений документ "Списшше ТМЦ" (рис. 4.53).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Заповнення форми документа слід почати з вибору складу, з якого будуть списані запаси, витратного рахунка, на який буде списано облікову вартість об'єктів, а також відповідних статей аналітики цього рахунку.

У формі документа можна вказати причину списання запасів, необхідну для формування друкованої форми акту списання.

В табличній частині документа зазначаються найменування запасів, які списуються, їх партія і кількість одиниць. Графи "Су.шіа -", "НДС" і "Сулша + " недоступні для редагування, їх значення розраховуються автоматично при проведенні документа відповідно до партій запасів, що списуються.

Документ "Расходная накладная" призначений для відображення операцій, пов'язаних з відпуском продукції, інших запасів, реалізації різного

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Вибір документу-підстави відбувається відповідно загальноприйнятих правил.

Всі реквізити основної закладки документу відповідають документу "Счет-фактура ".

У закладці "Дополнительно" документу "Расходная накладная" (рис. 4.55) відображається інформація про довіреність (реквізити в групі "Доверенность ") і про співробітника, який здійснював відпуск запасів.

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

В реквізитах "Субконто валовьіх оохооов , Вид НДС , Счет

покупателя" вказується аналітика для формування бухгалтерських проводок по рахунках валових доходів, ПДВ і рахунок обліку взаєморозрахунків з покупцем. Для редагування суми попередньої оплати потрібно встановити параметр - "Указать сумму предварительной оплати вручную:".

При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проводки, склад яких залежить від типу номенклатури, виду торгівлі і позиціювання витратної накладної в ланцюгу взаєморозрахунків з клієнтом. Крім того, якщо при операції, що оформлюється накладною у підприємства виникло податкове зобов'язання і константа "Автоматическое создапие налоговьіх пакладньїх" встановлена у значенні "Да", то при її проведенні буде сформовано документ "Налоговая накладная ".

Облік реалізації І Документ "Счет-фактура" (або просто "Счет") запасів І призначений для оформлення попередніх

домовленостей на продаж запасів покупцям (рис. 4.56).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

При продажу запасів за попередньо виписаним рахунком потрібно виписувати документ "Расходная накладная" на основі даного рахунку (в режимі введення документу підстави). Специфікація "Расходной накладной " в цьому випадку заповнюється автоматично.

При заповненні документу необхідно вказати покупця, обравши його з довідника "Контрагенти "; валюту, в якій буде виписаний рахунок та її курс до національної валюти. Після вибору покупця в реквізит "Вид торговли" встановиться те значення, яке вказано по замовчуванню для кожного покупця в довіднику. Якщо облік розрахунків ведеться у розрізі договорів, то в полі "Заказ" електронної форми документу з'явиться найменування та реквізити договору, який визначений в довіднику контрагентів.

л<4л)~

Розділ 4. Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм

В рядку "Срок опл." потрібно ввести дату, за якої виписаний рахунок буде вважатися дійсним.

Вартість знижки та поля, що їй відповідають з'являються в табличній , частині документу тільки в тому -випадку, якщо константа "Использовать скидку" встановлена на значенні "Да".

За допомогою кнопки "Дать скидку" можна розрахувати різні способи розрахунку знижок: одним відсотком або сумою для кожного товару окремо, або після закінчення заповнення табличної частини документу можна визначити суму або процент знижки для накладної в цілому (опції "Сумма по накладной ", "Процент по накладной ").

Заповнення табличної частини документа можна виконувати кількома способами: звичайним введенням по рядках або методом множинного підбору з довідника запасів, при допомозі кнопки "Подбор ".

В табличній частині документу вводяться наступні дані:

'Ь назва запасів, які відпускаються;

%> кількість одиниць запасів (продукції), які відвантажуємо;

%> одиниця виміру;

Ч> коефіцієнт перерахунку для вибраної одиниці виміру;

Ч> ціна за запаси без ПДВ;

Ч> сума ПДВ;

"Ь сума знижки;

^ сума без ПДВ і з ПДВ з врахуванням знижки тощо.

В даному документі також можна визначити суму торгівельної знижки (процентом чи сумою.по всьому документу або по окремому товару в цьому документі) за допомогою кнопки "Дать скидку >". Для автоматизації заповнення табличної частини документу можна використати кнопку "Подбор" (рис. 4.57).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

При цьому є можливість виорати реквізити, які відображати в документі, ввімкнувши відповідні параметри програми в лівій частині вікна. Облік товарів на І Відзначимо кілька основних моментів, що

роздрібних стосуються обліку роздрібних операцій,

підприємствах

•-' реалізованого в типовій конфігурації. Оолік товарів у

роздріб ведеться на рахунку 282 "Товари в торгівлі" за продажними (роздрібними цінами) у сумовому і кількісному вираженні. Аналітичний облік на цьому рахунку ведеться в розрізі субконто "Мести хранения", що має тип довідника "Места храпепия", субконто "ТМЦ", що має тип довідника "ТМЦ" і в розрізі партій товарів.

В типовій конфігурації передбачається, що товари завжди оприбутковуються на оптовий склад, а потім переміщаються в магазин (роздрібний склад) за допомогою документа "Перемещеиие". При цьому формується націнка на переміщувані товари. Облік торгової націнки на товари ведеться на рахунку 285 "Торгова націнка". Аналітичний облік ведеться в розрізі субконто "Местахрапепия", "ТМЦ" і "Партии".

Для відображення факту продажу товару в магазині призначений документ "Розчинная накладная", а для реєстрації повернень у магазин -документ "Возврат (розпица) " та "Возвратная накладная ".

Переоцінка товарів у роздрібі, іншими словами, зміна торгової націнки, виконується за допомогою документа "Переоценка ТМЦ".

Обпік руху запасів \ Документ "Перемещеиие" призначений для

----------------------------1 реєстрації в типовій конфігурації факту руху запасів

з одного складу на інший, від однієї матеріально відповідальної особи до іншої (див. рис. 4.58).

Однак переміщення запасів має свої особливості. Якщо запаси, що надійшли, потрібно оприбуткувати на різні склади, прибуткування можна зробити на один склад, а потім перемістити між складами.

Переміщення з одного складу на інший склад відбувається в облікових цінах залежно від обраної партії.

При переміщенні з оптового складу на роздрібний будуть сформовані бухгалтерські проводки по торговельній націнці і ПДВ на суми, обумовлені залежно від облікової ціни товару (обраної партії) і роздрібної ціни товару, зазначеної для нього у відповідному реквізиті довідника "ТМЦ".

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

При поверненні з магазина на оптовий склад проводки по ПДВ і торговій націнці сторнуються, як і звичайна проводка за обліковими цінами.

У реквізитах "Откуда" і "Куди" діалогової форми документа варте визначити ті місця збереження шляхом вибору їх з однойменного довідника, звідки і куди будуть переміщені об'єкти, перераховані в табличній частині документа.

У табличній частині документа вказується наступна інформація:

^ найменування об'єкта;

%> бухгалтерський рахунок обліку руху запасів, (визначаєть^ автоматично за типом об'єкта);

"Ь партія, об'єкт якої буде переміщений;

Ч> найменування об'єкта після переміщення. Зазвичай, прі^ переміщенні запасів реквізити "ТМЦ' і "Стало" містять однакові значення У випадку пересортування в даному реквізиті вказується нове найменуванні товару;

Ч> партія для реквізиту "Стало". При звичайному переміщенні товарії між складами даний реквізит не використовується;

Чо партії на "новий" склад оприбутковуються в точності ті ж, які були списані з "старого" складу;

Ч> кількість об'єктів, що переміщуються.

У графу "Розничная цепа" підставляється роздрібна ціна об'єкта, зазначена для нього у відповідному реквізиті довідника "ТМЦ". Значення цього реквізиту недоступне для редагування і використовується тільки у випадку переміщення запасів з оптового складу в магазин при формуванні проводки по торговельній націнці.

При переміщенні запасів табличну частину документа можна заповнити, скориставшись кнопкою "Подбор ".

При оформленні даним документом переміщення запасів можна скористатися кнопкою "Заполнить", що дає можливість заповнити специфікацію документа автоматично, використовуючи інформацію з документів "Перемещеиие" чи "Приходная накладная". При виборі опції:

"По приходним накладним"- "По документах перемещения"

розкривається список документів визначеного виду. Подвійний натиск кнопки миші на конкретному документі призведе до автоматичного заповнення форми документа відповідними значеннями.

Документ "Розничная накладная " призначений для відображення факту продажу товару через роздрібну мережу підприємства, тобто у магазинах (рис. 4.59).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Розділ 4. Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм

В типовій конфігурації передбачається, що товар, який відпускається за роздрібною накладною, повинен зберігатись на складі за роздрібниими цінами, з націнкою (формування націнки відбувається при переміщенні товару на роздрібний склад документом "Перемещеиие"). У документі "Розничная накладная" використовується механізм розрахунку сум від ціни з ПДВ.

У реквізиті "Контрагент" необхідно вибрати покупця, за замовчуванням підставляється клієнт із константи "Контрагент по умолчанию длярозничньїх продаж". Реквізит "Магазин" служить для вибору магазина, з якого відпускаються товари, тобто складу, що має ознаку "роздрібний". В реквізиті "Касса" вказується, куди надходить готівка за реалізований товар, шляхом вибору з довідника "Счета нашей фирмьі".

В табличній частині документа зазначаються наступні дані:

Ч» найменування товару;

Ч> партія товару (має той же зміст, що й в документі "Расходная накладная 'У,

"Ь кількість проданого товару;

Ч> одиниця виміру;

Чо коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру;

Ч> ціна продажу товару з ПДВ;

Ч> підсумкова сума з ПДВ.

На закладці "Дополнительпо" у реквізитах "Субконто валових доходов" і "Вид НДС" вказуються аналітика для формування проводок по валових доходах і ПДВ відповідно (рис. 4.60).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Продаж товару у роздрібній мережі передбачає розрахунок готівкою, тобто бухгалтерські проводки по валових доходах і ПДВ формуються, як за першою подією.

За допомогою документа "Розпичная накладная " товар можна продати за цінами, які відрізняються від тих роздрібних цін, за якими він у даний момент обліковується в магазині. В цьому випадку при проведенні документа будуть сформовані коригуючі проводки по націнці.

Для відображення факту повернення товару (продукції) у магазин роздрібним покупцем у типовій конфігурації передбачений документ "Возврат (розница) " (рис. 4.61).

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Заповнення діалогової форми документа варто почати з вибору покупця та магазина, на який повертається товар і валюта каси підприємства, з якого будуть виплачені гроші за товар.

Документ "Возврат (розница) " потрібно вводити на підставі документу "Розничная накладная ", по якому даний товар був проданий покупцю (якщо є така інформація). У цьому випадку специфікація документа заповниться автоматично, після чого залишиться лише знищити непотрібні рядки, щоб залишилися тільки товари, які потрібно повернути, і правильно встановити кількість.

Розділ 4. Бухгалтерський обпік із застосуванням комп'ютерних програм

В табличній частині документа зазначається наступна інформація:

Ч> найменування товару (продукції), який повертає покупець;

Ч> партія товару, що повертається. По цій партії буде відновлена облікова вартість товару, що повертається;

^ документ продажу, за яким клієнту було відпущено товар. Якщо документ продажу обраний, то програма автоматично розраховує собівартість товару і відновить списані партії запасів. Якщо даний реквізит не заповнено, то собівартість і найменування партії товару будуть відновлені по тій партії, що зазначена в полі "Партия ";

^ кількість товару, що повертається;

^ одиниця виміру;

Ч> коефіцієнт перерахування для обраної одиниці виміру;

Ч> ціна з ПДВ;

^ підсумкова сума з ПДВ;

^> облікова ціна товару в гривнях без ПДВ;

*Ь підсумкова облікова сума без ПДВ.

В інформаційній графі "Ост. " відобразиться поточний залишок запасів, які повертаються у магазин.

Табличну частину документа можна заповнити за допомогою кнопки "Подбор", розташованої в нижній частині документа. У нижній частині документа, як і в ряді інших документів, синім шрифтом виводиться підсумкова інформація про облікову і відпускну вартість всіх товарів, зазначених у специфікації табличної частини.

На закладці "Дополнительно " можна вказати аналітику валових доходів і ПДВ для формування стернуючих бухгалтерських проводок по валових доходах і ПДВ.

При проведенні документ "Возврат (розница)" формує відповідний набір стернуючих проводок і проводку по оприбуткуванню запасів, які повертаються на роздрібний склад.

Для відображення факту повернення товару покупцем на оптовий склад передбачений документ "Возвратная накладная " (див. рис. 4.62).

Реквізит групи "Покупатель " дозволяє вибрати покупця, який повертає товар, бухгалтерський рахунок обліку взаєморозрахунків з ним, а також валюту та її курс. Документ не передбачає формування проводок по поверненню товару, проданого за валюту.

Комп'ютеризація обліку наявності та руху запасів 1 страница - student2.ru

Наши рекомендации