Тема 5. Професійний підбір персоналу

Тема 4. Служба персоналу й кадрове діловодство

Задача 4.1.Середньооблікова чисельність працівників машинобудівного заводу складає 2750 осіб. В апарат управління заводу входить служба персоналу, що складається з окремих функціональних підсистем. Службу очолює директор з персоналу, у якого є помічник. Фактична чисельність окремих підсистем служби персоналу становить:

- найму, відбору та обліку персоналу 4 осіб;
- розвитку персоналу 1 особи;
- планування і маркетингу персоналу 1 осіб;
- заробітної праці та мотивації 10 осіб;
- соціально-трудових відносин 2 особи;
- юридичних послуг 4 особа;
- умов праці 6 осіб.

Визначити відповідність чисельності служби персоналу враховуючи показники чисельності подібних служб в інших країнах.

Тема 5. Професійний підбір персоналу

Задача 5.1.Визначити необхідну кількість працівників для здійснення операцій з видачі та обслуговування платіжних карток за зарплатними проектами у банку на основі наступних вихідних даних:

Організаційно-управлінські види робіт Норма часу на виконання робіт/ операцій, хв.
1. Укладення угоди за зарплатним проектом: проведення переговорів з клієнтом про умови обслуговування, навчання працівників бухгалтерії користуватись програмним забезпеченням для формування відомості щодо нарахування заробітної плати; навчання працівників організації користуватись картками
2. Оформлення документів установленого зразка на придбання картки, у тому числі введення у ПЗ „Трансмастер”, введення даних у ОДБ „ІСАОД”, видача картки з ПІН-конвертом клієнту та ін., на одну платіжну картку
3. Операції з обслуговування індивідуальних карток (ведення карткових рахунків), у тому числі прийом заяви клієнта, блокування / розблокування карток, виготовлення дублікату, додаткової картки, встановлення ліміту по картці, роздрукування виписки по рахунку та ін., на одну платіжну картку в місяць

У наступному році планується укласти угоди за зарплатними проектами з трьома організаціями з чисельністю співробітників відповідно 1472 осіб, 683 осіб, 240 осіб. З першою організацією планується укласти договір – у березні, з другою – у квітні, з третьою – у червні.

Кількість карткових рахунків, які обслуговувались за зарплатними проектами на кінець поточного року дорівнювала 8537.

Річний фонд часу одного працівника складає 1920 год.

Коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи дорівнює 1,2; коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, – 1,12; коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову – 1,1.

Задача 5.2. Визначити річну економію заробітної плати після заміни програмного забезпечення у відділі надання кредитів юридичним та фізичним особам у банку, якщо місячна норма1:

- надання кредитів юридичним особам (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 10 до 15 договорів на одного працівника;

- супроводження кредитів юридичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 20 до 30 договорів на супроводженні на одного працівника;

- надання кредитів фізичним особам: АВТО у кредит; Житло в кредит; кредит на споживчі цілі (або підготовки кредитних справ для розгляду та прийняття рішення дирекцією) збільшиться з 28 до 35 договорів на одного працівника;

- супроводження кредитів фізичних осіб (контроль за нарахуванням та сплатою відсотків, пролонгація, прострочення, погашення) збільшиться з 215 до 230 договорів на супроводженні на одного працівника.

1В нормах враховані затрати часу, пов’язані з організаційно-технічним обслуговуванням робочого місця, перерв на відпочинок і особисті потреби, а також невиходи працівників, що враховують їх відсутність з поважних причин (час чергової щорічної основної та додаткової відпустки, учбової відпустки, хвороби тощо)

Середньомісячна кількість кредитів, які надаються юридичним особам, дорівнює – 9; фізичним особам – 12; кількість кредитних договорів юридичних осіб, які перебувають у супроводженні, – 210; фізичних осіб – 1255.

Середньомісячна заробітна плата співробітників відділу складає 3750 грн.

Задача 5.3. На основі вихідних даних розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу.

Організаційно-управлінські види робіт Кількість дій по виконанню виду робіт Час, необхідний для виконання дій (годин)
1. Розрахунок грошової готівки
2. Облік доходів та витрат підприємства
3. Розрахунок зведеного фінансового балансу

Річний фонд часу одного співробітника згідно з контрактом - 1920 годин;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи, - 1,3;

- коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок співробітників, - 1,12;

- коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову - 1,1.

Задача 5.4. Під час формування компетенцій, якими має володіти керівник відділу продажу компанії, що займається виробництвом і збутом систем вентиляції та кондиціонування, було проведено експертне опитування. Експертам слід було встановити вагомість компетенцій за десятибальною шкалою.

Визначити коефіцієнти вагомості компетенцій за оцінками, виставленими експертами.

  Компетенції Експерти
Оцінка
Професійні знання та навички
Організаторські здібності
Креативність
Ініціативність
Контактність і комунікабельність
Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому
Здатність навчати та розвивати підлеглих
Відповідальність
Стресостійкість
Прагнення до нововведень

Задача 5.5. Виробнича організація здійснює пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів. Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подано в таблиці.

За результатами оцінок визначити, кому з претендентів організація віддасть перевагу.

  Якості Коефіцієнт вагомості Оцінки
Кандидат А Кандидат Б Кандидат В Кандидат Г
Фізичне здоров'я 0,09
Аналітичне мислення, кмітливість 0,10
Працездатність, уміння переносити навантаження 0,08        
Професійні знання та навички 0,11
Здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому 0,08        
Дисциплінованість і організованість 0,09
Вміння ставити цілі та наполегливо йти до них 0,10
Вміння швидко та ефективно приймати рішення 0,13        
Контактність і комунікабельність 0,05
Прагнення до нововведень 0,09
Вміння враховувати інтереси всіх сторін 0,08

Задача 5.6. Виробнича організація здійснює пошук кандидатів на вакантну посаду. На вакантну посаду претендує кілька кандидатів (А, Б, В, Г). Організація-роботодавець розробила вимоги до кандидатів на посаду, які є підставою для оцінювання кандидатів під час відбору. Організація також має результати оцінювання кандидатів, проведеного як самою організацією, так і спеціалізованими закладами. Дані про результати оцінювання кандидатів на вакантну посаду подано в таблиці.

Використовуючи результати досліджень кандидатів, визначити кому з претендентів організація віддасть перевагу.

Показники оцінювання Коефіцієнт вагомості Дані значно вищі за норму Дані вищі за норму Дані відповідають нормі Дані нижчі за норму
Повна вища економічна освіта 0,08   Д А, Б, В, Г  
Знання іноземних мов 0,09     А, Б, Г В, Д
Досвід професійної роботи не менше 3-х років на керівній посаді 0,07 А, В, Д Б   Г
Спеціальні знання у галузі менеджменту 0,10 А, Б Г, Д В  
Логіко-аналітичні здібності 0,07 А, Г Б, В Д  
Організаційні здібності 0,08 Б, Д А В, Г  
Особиста ініціатива 0,09 А, В Г, Д Б  
Вміння приймати рішення 0,12   А, В, Д Б, Г  
Контактність і комунікабельність 0,04 Д Б, В А, Г  
Відповідальність 0,08 А, Б В, Д Г  
Працелюбність 0,07   А,В Б, Д Г
Прагнення до нововведень 0,11   А, Б В, Д Г

Наши рекомендации