ТЕМА Основи роботи з MS Query

Самостійна робота 30

На малюнку нижче представлений технологічний процес обробки інформації з використанням засобів MS Query.

ТЕМА Основи роботи з MS Query - student2.ru

Для доступу до БД застосовують такі інтерфейси(як основні):

- інтерфейс прикладного програмування (АРІ, Арріісаііоп Ргоgгаmmіпg Іnterfaсе);

- відкритий інтерфейс для підключення до БД (ОDВС, Ореп Dаtаbаsе Соппесtivity);

- об'єктно-орієнтований інтерфейс ОLЕ DB ;

- високорівневий об'єктно-орієнтований інтерфейс АDО ;

Інтерфейс прикладного програмування - сукупність програмних засобів, які забезпечують прикладній програмі на традиційній мові програмування доступ до систем БД, який підтримується у середовищі конкретної СУБД. Реалізація АРІ являє собою інтерфейс рівнів викликів. Вона включає бібліотеку функцій або процедур, які забезпечують зв'язок прикладної програми і СУБД.

Стандарт ОDВС - це інтерфейс, за допомогою якого прикладні програми можуть звертатися до даних і обробляти їх незалежним від СУБД засобом. Застосування може звертатися до БД, які підтримують різні СУБД, без необхідності його змінювати і перекомпільовувати (рис. 1).

ТЕМА Основи роботи з MS Query - student2.ru

Рис. 1 Використання стандарту ООВС для доступу до даних

Стандарт ОLЕ DB - це об'єктно-орієнтований інтерфейс, який дозволяє застосуванням сумісно використовувати і управляти наборами даних як об'єктами. ОLЕ ОВ являє собою набір спеціалізованих об'єктів СОМ (Соmропепt Оbjесt Мethod), які включають в себе стандартні функції обробки даних і спеціалізовані функції конкретних джерел даних і інтерфейсів, які забезпечують передачу даних між об'єктами. Технологія ОLЕ DВ забезпечує доступ на низькому рівні до будь-яких джерел даних.

Стандарт АDО - це технологія, яка забезпечує механізми взаємодії об'єктів з даними і застосуваннями. АDО також виконує роль інтерфейсa прикладного рівня з механізмами ОLЕ DВ (рис. 2).

ТЕМА Основи роботи з MS Query - student2.ru

Рис. 2 Використання стандартів ОDBС, ОLЕ DВ, АDО для доступу до даних

Щоб не розробляти окремі версії способів взаємодії, для кожної з цільових СУБД, Microsoft розробила стандарт, що отримав назву ODBC.

ODBC або Open Database Connectivity (Зв’язок відкритих баз даних) - незалежній від постачальника механізм доступу до даних з різних джерел. Він є реалізацією специфікацій X/Open та SAG CLI (SQL Access Group Call Level Interface) - інтерфейс рівня виклику групі доступу SQL, якові виконала фірма Microsoft. ODBC пропонує функції для взаємодії з базами даних за допомогою мові програмування, наприклад, додавання, модифікування і видалення даних, отримання службової інформації про базу даних, таблиці та індекси.

Цей інтерфейс забезпечує високий ступінь універсальності, в результаті одне і те ж застосування може діставати доступ даним, що зберігаються в базах різних цільових СУБД, без необхідності внесення змін в його програмний текст. Таким чином, розробники отримали інструмент для створення і розповсюдження програм архітектури "клієнт-сервер", здатних працювати з широким спектром різних цільових СУБД, а пов'язати програми з будь-якою вибраною цільовою СУБД можна за допомогою відповідного ODBC-драйвера..

Контрольні питання

1. Які інтерфейси використовують для доступу до БД?

2. Коротко охарактеризуйте кожен з них.

3. Який стандарт розробила Microsoft для кожної з цільових СУБД? Що забезпечує цей стандарт?

Наши рекомендации