Приклад календарного графіка проходження практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Затверджено на засіданні кафедри

технології бродильних виробництв,

протокол № 5 від 09.02.2015 р.,

та Методичною радою ЧДТУ,

протокол № від . . 2015 р.

Черкаси ЧДТУ 2015

Програма переддипломної практики для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / Укл.: Т.Г.Яременко, Н.А.Нагурна, О.Л.Чепурна. – Черкаси.: ЧДТУ, 2015. - 13 с.

Укладачи Яременко Т.Г., ст. викладач

Нагурна Н.А., к.т.н., доцент

Чепурна О.Л., ст.викладач

Рецензент Осипенкова І.І., кандидат технічних наук, доцент

ВСТУП

У процесі підготовки висококваліфікованих фахівців для хар­чової промисловості важливу роль відіграє такий вид виробничого навчання, як практика. Виробниче навчання має складну програму, для виконання якої від кожного студента вимагається самостійна і вдумлива робота. Переддипломна практика – невід’ємна частина навчального процесу – проводиться на заводах після вивчення повного циклу загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, й є заключним етапом процесу підготовки бакалаврів і важливим фактором у набутті ними практичних навиків та досвіду роботи у колективі. Практика про­водиться на кращих заводах бродильної промисловості.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета переддипломної практики — поглиблення і зміцнення теоретичних знань, набуття практичного досвіду організаційної та виховної роботи в трудовому колективі, професійна підготовка для самостійної роботи на інженерних посадах, а також збір матеріалів, необхідних для дипломного проектування, детальне ознайомлення з виробничою і господарською діяльністю підприємства.

Для досягнення зазначеної мети студенту необхідно детально вивчити особливості технологічних процесів на даному підприємстві; організацію хіміко-технологічного й мікробіологічного контролю виробничих процесів, якості сировини, напівпродуктів і готової продукції; заходи щодо підвищення виходу та якості продукції; визначення відповідності якості сировини й готової продукції вимогам мікробіологічної, біологічної та хімічної безпеки; заходи щодо вдосконалення технології; роботу екологічної служби та екологічний паспорт заводу, рівень шуму, умови; засоби контролю та охорони навколишнього середовища від забруднювачів водоймищ і атмосфери, впровадження автоматизації та комп’ютеризації виробництва; характеристику і розміщення основних і допоміжних будівель і споруд; організацію транспортних зв’язків; основні джерела надходження сировини, умови її приймання, складування, зберігання, умови водопостачання і каналізацію, виробництво пари, холоду, стисненого повітря і постачання електроенергією; виробничо-господарську діяльність заводу та перспективи його розвитку, основні фінансові показники.

За період проходження практики студент повинен усвідомити мету й завдання дипломного проекту, зібрати, систематизувати й опрацювати необхідні для його виконання матеріали, виконати технологічні й економічні розрахунки, накреслити апаратурно-технологічну схему виробництва, плани й розрізи виробничого корпусу, схему автоматизації цеху чи відділення.

2ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Студенти зобов’язані своєчасно, згідно з наказом по університету, прибути на завод і бути зарахованими на практику наказом по заводу. Цим самим наказом призначається керівник практики від заводу. Для студентів заочної форми навчання такий порядок застосовується, коли практика відбувається не за місцем основної роботи, а відповідно до теми дипломного проекту. Безпосереднє керівництво практикою від університету на заводі здійснює викладач кафедри технології бродильних виробництв (ТБВ).

Студент повинен своєчасно щодня приходити на завод і виконувати правила внутрішнього розпорядку. У перший день перебування на практиці студент повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, скласти груповий календарний план проходження практики в окремих цехах і відділеннях підприємства.

Під час проходження практики студент повинен вести чорновий зошит, у якому занотовувати зібрані за день матеріали, супроводжуючи записи схемами, ескізами, таблицями та висновками, підготовлюючи таким чином матеріали для звіту про практику.

Відповідальність за виконання графіка проходження практики та програми несе сам студент, а за організацію проведення практики - адміністрація підприємства і кафедра ТБВ.

Потрібні відомості про завод студент одержує з особистих спостережень, а також у процесі опрацювання відповідних нормативно-технічних матеріалів. Основний робочий час студенти використовують для вивчення особливостей технологічних процесів, одержання навичок роботи інженерно-технічних працівників, збирання матеріалів для виконання дипломного проекту та оформлення звіту, який вони повинні подати на кафедру керівникові практики від університету.

Приклад календарного графіка проходження практики

Зміст роботи Кількість днів
Одержання перепусток, поселення, загальне ознайомлення з заводом. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці, скла­дання графіка роботи й організації робочого місця  
Збір та опрацювання інформації про виробничо-господарську йфінансову діяльність заводу та перспективи його розвитку  
Вивчення виробничого процесу згідно з програмою. Ознайом­лення з посадовими обов’язками, набуття навичок роботи ін­женерно-технічних працівників. При цьому студент зобов’язаний:    
  а) вивчити особливості технології і обладнання заводу;  
  б)провести перевірні обчислення виробничих потреб у сиро­вині та допоміжних матеріалах, потужності виробничих цехів та основного обладнання з метою вивчення критичних пара­метрів виробництва;    
в) вивчити компонування цехів і відділень, накреслити плани йрозрізи проектовного цеху (відділення) та скласти апара­турно-технологічну схему;
г) детально ознайомитись зі схемою хіміко-технологічного та мікробіологічного контролю виробництва  
Ознайомлення з будівельними характеристиками вироб­ничих будівель і споруд, енергетичним господарством, водо­постачанням і каналізацією, забезпеченням холодом, станом екології на підприємстві
   
Оформлення звіту про практику   Протягом усієї практики
Оформлення від'їзду до університету
Всього робочих днів
   

3 ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Під час проходження практики студент опановує й вдосконалює навички практичної роботи інженера-технолога як організатора технологічного процесу виробництва і впровадження нових технологій.

За час проходження практики кожному студенту необхідно виконати такі види робіт і зібрати фактичні матеріали з наведених нижче питань.

3.1 Техніко-економічна характеристика заводу і

показники його виробничо-господарської діяльності

Назва заводу, його виробнича потужність і річна програма. Місце розташування заводу.

Структура заводу і схема його адміністративно-технічного уп­равління. Схеми забезпечення виробництва сировиною, паливом, електроенергією, водою, райони збуту продукції. Режими роботи основних цехів і відділень заводу.

Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності заводу й перспективи його розвитку, продуктивність праці робітників і собівартість продукції.

План впровадження нової технології й техніки, шляхи рекон­струкції підприємства, система маркетингу на підприємстві й основні планові показники. Капіталовкладення на реконструкцію заводу та модернізацію обладнання. Структура персоналу заводу. Фонд заро­бітної плати. Рентабельність виробництва й продукції.

3.2 Генеральний план заводу

Характеристика й розмір території заводу, коефіцієнт забудови території. Розташування основних і допоміжних виробництв на території заводу. Відстань між будівлями та відповідність їх пожежним і санітарно-захисним нормам. Організація транспортної системи підприємства та його зв’язки з іншими транспортними організаціями. Особливості вантажопотоків і механізація трудомістких процесів транспортування штучних вантажів. Взаємозв’язок потоків сировини, палива, готової продукції.

Критична оцінка території заводу щодо зручності розташування основних його відділень і забезпечення прямотечійності вантажопотоків, розташування побутових і службових приміщень. Завдання і розта­шування локальних очисних споруд, скидання стічних вод у міську каналізацію.

Зони відпочинку на території заводу.

3.3 Технологічна частина

У звіті про практику необхідно відоб­разити наступні питання.

На спиртових заводах:

способи доставки на завод, транспортування, зберігання і визначення якості сировини й допоміжних матеріалів, організацію передавання їх у виробництво, механізацію вантажно-розвантажувальних робіт, склади та їх характеристика;

очищення зерна, подрібнення зерна, приготування розчинів ферментних препаратів;

підготовку меласи до зброджування;

технологію і контроль розварювання замісів сировини та оцукрювання розвареної маси, проведення гідроферментативної обробки замісів;

проведення та контроль процесів приготування чистої культури виробничих дріжджів і бродіння;

характеристику технологічних способів перегонки бражки і ректифікації спирту, виділення і концентрацію домішок спирту, правила обліку й контролю якості спирту та побічних продуктів ректифікації;

заходи щодо зниження витрат на різних стадіях спиртового виробництва;

схему техно­логічного й мікробіологічного контролю виробництва спирту та додаткових виробництв;

основні правила відбору проб і проведення аналізів сировини, напівпродуктів та готової продукції.

На пивоварних заводах:

режими надходження, розміщення й зберігання зерна, солоду, хмелю й допоміжних матеріалів;

технологію очищення й сортування ячменю;

режими замочування й пророщування ячменю, сушіння свіжопророслого солоду;

приготування й подавання кондиційованого повітря до ячменю, що проростає;

технологію очищення й подрібнення солоду та несолоджених матеріалів;

режими приготування пивного сусла, бродіння й доброджування пива, оброблення й зберігання дріжджів, розведення чистої культури;

технологію фільтрування, карбонізації й розливу пива;

вимоги державних стандартів і конкретне їх відображення в якості товарного пива.

На заводах (у цехах) безалкогольних та лікеро-горілчаних напоїв:

особливості технології, обладнання, організацію виробничих процесів, передумови з економії сировини, енерговитрат, допоміжних матеріалів;

режими надходження, розміщення, зберігання, вимого державних стандартів і облік сировини – цукру, спирту, рослинної сировини, ефірних олій, соків, настоїв, есенцій, лимонної кислоти, концентрату квасного сусла та ін., а також допоміжних матеріалів;

технологію приготування цукрового, купажного й товарного сиропів, колеру;

технологію приготування горілок, обробку та фільтрування сортівок;

приготування спиртованих настоїв, морсів, ароматичних спиртів, купажування й фільтрування купажу;

способи підготовки води – фільтрування, пом’якшення, деаерація, зворотний осмос, сатурація;

технологію розливу напоїв, постадійні втрати напоїв і биття пляшок, а також шляхи їх зниження;

методику розрахунку і техніку складання купажів і сортівок;

вимоги державних стандартів на безалкогольні або лікеро-горілчані напої.

У цехах з виробництва квасу:

режими приготування квасного сусла, розведення дріжджів і молочно-кислих бактерій, бродіння квасного сусла, купажування квасу;

технологію розливу квасу;

вимоги державних стандартів на квас.

Кожен студент повинен під час вивчення технології підприємства:

скласти принципову технологічну та апаратурно-технологічну схеми, плани і розрізи виробничого корпусу з компонуванням обладнання, схему автоматизації технологічних процесів проектовного цеху (відділення) та її засобів;

скласти перелік технологічного обладнання з короткою його характеристикою із зазначенням типу обладнання, його кількості, технічної характеристики, потужності електродвигунів, тривалості роботи і вартості (додаток Б);

провести перевірні розрахунки продук­тивності виробничих цехів та їх обладнання та виявити «вузькі місця» заводу.

У заводській лабораторії студенту потрібно досконало вивчити схему технохімічного й мікробіологічного контролю, навчитись від­бирати проби сировини, проміжних напівфабрикатів і готової про­дукції та проводити їх аналіз, детально ознайомитись із веденням технологічних журналів обліку й контролю виробництва на всіх його стадіях. Порівняти якість готової продукції з вимогами стандартів.

3.4 Екологічна частина

Організація (структура, обов’язки) екологічної служби. Еко­логічний паспорт підприємства.

Схема джерел забруднення та забрудники повітря навко­лишнього середовища відходами основного виробництва. Викиди компресорної станції та котельні. Способи очищення викидів.

Схема джерел забруднення водного середовища. Характеристика та кількість відводів. Очищення стоків після миття тари, технологічного обладнання й комунікацій, регенерації установок підготовки води.

Гранично допустимі концентрації забрудників атмосфери й води, відповідність їм дійсного стану на підприємстві. Рекомендації.

3.5 Характеристика виробничих будівель і споруд,

допоміжних служб заводу

Студент повинен ознайомитись з конструктивними особливостями будівель головного корпусу, особливо фундаментів і стін, для вирішення питання надбудови або заміни обладнання на більш громіздке; відобразити їх у звіті; вивчити особливості компонування технологічного обладнання, наявність і стан складських, побутових і службових приміщень, а також санітарно-технічних споруд (водопровід, кана­лізація, вентиляція тощо).

Треба вивчити схему забезпечення заводу парою і холодом, електроенергією, стисненим повітрям, джерела та якість води технологічного призначення, повторне використання води, облік води і її вартість, питомі витрати на одиницю продукції, шляхи їх скорочення.

3.6 Навчальні заняття та екскурсії

Навчальні заняття повинні бути ретельно сплановані з ура­хуванням особливостей заводу, кваліфікації та можливості керів­ництва й відображені у календарному графіку проходження практики.

4 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ

ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

Контроль роботи студента під час практики здійснюється приз­наченим наказом по університету керівником від кафедри. Як правило, ним є керівник дипломного проекту. Перед відбуттям на практику проводиться змістовна бесіда студента з керівником з розглядом усіх питань згідно з загальними положеннями даної прог­рами. Подальший контроль про­ходження практики здійснює викладач кафедри безпосередньо на заводі. Якщо це недоцільно, застосовуються інші способи спілкування керівника зі студентом — телефонні переговори, приїзд студента на консультацію до університету.

Наприкінці практики керівник ретельно аналізує зібрані мате­ріали, відзив керівництва підприємства про роботу студента. При цьому уточнюється тема проекту. Всі можливі альтернативні пи­тання узгоджуються на кафедрі. Після закінчення практики студент згідно з навчальним планом отримує залік.

5 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Основні питання, над якими працює студент під час практики, повинні бути відображені у звіті про практику, який складається з текстової та графічної частин на основі робочих результатів спостережень.

Текстова частина (додаток А) повинна бути лаконічною, містити конкретні відповіді на питання, які передбачені даною програмою, а також особисті роздуми, пропозиції. У подальшому вони повинні бути відображені в тому чи іншому вигляді у дипломному проекті.

До графічної частини звіту входять креслення планів і розрізів основних цехів, відділень (головного виробничого корпусу), апаратурно-технологічна схема всього виробництва.

Звіт студент здає керівнику практики від університету для перевірки у перший день свого прибуття. Питання, на які слід дати відповіді у звіті, наведені у третьому розділі цієї програми.

6 СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ПРАКТИКИ

Наприкінці практики студент звітує про результати своєї роботи перед керівником практики від підприємства та отримує короткий відзив, який відображений у щоденнику або звіті і є складовою частиною загального заліку.

Залік недиференційований без оцінки.

7 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Головним критерієм оцінки роботи студента на практиці є ступінь його готовності до самостійної роботи над виконанням дипломного проекту (роботи) та якість зібраних для цього матеріалів.

Студент отримує залік, якщо він знає основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства та перспективи його розвитку, особливості технологічних процесів, організацію хіміко-технологічного та мікробіологічного контролю виробничих процесів, показники якості сировини напівпродуктів і готової продукції та відходів виробництва, заходи щодо підвищення виходу та якості продукції, основні джерела надходження сировини; вміє накреслити апаратурно-технологічну схему певного виробництва із зазначенням основних параметрів технологічних режимів, плани та розрізи основних цехів і відділень; вміє користуватися нормативно-технологічною документацією і правильно складати список вико­ристаних джерел літератури

Студент не отримує заліку, якщо не може охарактеризувати виробничий процес і його основні характеристики, не може накреслити апаратурно-технологічну схему відповідного виробництва із заз­наченням основних параметрів технологічних режимів і не орієн­тується у планах і розрізах основних цехів і відділень, не може дати характеристику сировини, допоміжних матеріалів, напівпродуктів, товарної продукції та відходів, не вміє працювати з літературою і нормативно-технологічною документацією, не готовий до самостійної роботи над виконанням дипломного проекту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бачурин П.Я., Смирнов В.А. Технология ликеро-водочного производства. — М.: Пищевая пром-сть, 1975. — 326 с.

2. Дипломное проектирование заводов по производству пива и безалкогольных напитков / К.А. Калунянц, К.А. Колчева, Л.А. Херсонова, А.И. Садова. - М.: Агропромиздат, 1987. – 272 с.

3. Домарецький В.А. Технологія солоду та пива.– К.: Урожай, 1998. – 560 с.

4. Домарецький В.А., Прибильський В.Л., Михайлов М.Г. Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини. / За редакцією В. А. Домарецького. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 408 с.

5. Колотуша П.В. Технологія виробництва пива. — К: ІСДО, 1995. — 228 с.

6. Колотуша П.В. Технологія солоду. — К.: ІСДО, 1993. — 135 с.

7. Колотуша П.В., Кошова В.М. Сировина для виробництва пива. — К.: УМК ВО, 1991. — 144 с.

8. Кунце В., Мит Г. Технология солода и пива: пер. с нем. – СПб., Изд-во «Профессия», 2001. – 912 с.

9. Інструкція по хіміко-технічного контролю лікеро-горілчаного виробництва. - К. : УкрНДІ спиртбіопрод. – 464 с.

10. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. — М.: Пищевая пром-сть, 1980. — 560 с.

11. Маринченко ВЛ., Метюшев БД., Швец В.Н. Технология спирта из мелассы. — К.: Вища шк., 1975. — 284 с.

12. Методичні вказівки до умовно-графічних зображень в апаратурно-технологічних схемах для студентів спец. 7.091704 “Технологія бродильних виробництв і виноробства” напряму 0917 “Харчова технологія та інженерія” та 7.050201 “Менеджмент у виробничій сфері” напряму 0502 “Менеджмент” ден. і заоч. форм навчання /Укл.: П.С. Циганков, П.Л. Шиян, В.Л. Прибильський. – К.: УДУХТ, 2001.– 32 с.

13. Оборудование спиртовых заводов / С.П. Колосков, В.Л. Яровенко, В.Н. Стабников и др.; Под ред. С.П. Колоскова. – М.: Пищевая пром-сть, 1975. – 296 с.

14. Реконструкция спиртовых заводов (технологическое проек­тирование) / В.Н. Швец, В.А. Маринченко, В.В. Герасименко и др. — К.: Техніка, 1978. — 208 с.

15. Розрахунок продуктів бродильних виробництв, лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв / М.М. Коробов, І.М. Ройтер, П.М. Мальцев та ін. – К.: Вища шк., 1972. – 380 с.

16. Справочник по производству спирта. Сырьё, технология и технохимконтроль / В.Л. Яровенко, Б.А. Устинников, Ю.П. Богданов, С.И. Громов. – М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1981. – 336 с.

17. Справочник по производству спирта. Оборудование, средства механизации и вентиляции / Ю.П. Богданов, В.Н. Зотов, С.П. Колосков и др. – М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1983. – 480 с.

18. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности / В.И. Попов, И.Т. Кретов, В.Н. Стабников, В.К. Предтеченский . – М.: Пищевая пром-сть, 1983. - 464 с.

19. Технологічний регламент виробництва етилового спирту з крохмалемісткої сировини. — К.: УкрНДІСпиртбіопрод, 2000. — 144 с.

20. Технологічний регламент на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв ТР У 18.5084-96. – К.: УкрНДІспиртбіопрод, 1996. – 327 с.

21. Технологія спирту / В.О. Маринченко, В.А. Домарецькии, П.Л. Шиян та ін.; За ред. проф. В.О. Маринченка. — Вінниця: «Поділля- 2000», 2002. - 496 с.

22. Технология спирта / В.Л. Яровенко, В.А. Маринченко, В.А. Смирнов и др.; Под ред. проф. В.Л. Яровенко. - М.: Колос, «Колос-Пресс», 2002. – 464 с.

23. Технология спирта / В.А. Маринченко, В.А. Смирнов, Б.А. Устинников и др.: Под ред. В.А. Смирнова. –М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981.– 416 с.

24. Цыганков П. С. Ректификационные установки спиртовой промышлен-ности. — М.: Пищ. пром-сть, 1984. — 336 с.

Нормативно-технологічна документація: ДСТУ, ГОСТ, технічні умови, технологічні інструкції, технологічні регламенти, посадові інструкції, інструкції з хіміко-технологічного та мікробіо­логічного контролю, екологічний паспорт підприємства тощо.

Додаток А

Наши рекомендации