Cazurile stingerii dreptului de uzufruct

Uzufructul se stinge în cazuri expres prevăzute de lege, inclusiv în cele ce urmează.

Moartea uzufructuaruluipersoană fizică sau lichidarea uzufructuaruluipersoană juridică (art.420). Uzufructul, fiind un drept inalienabil, poate să existe atâta timp cât există persoana în a cărei favoare a fost constituit. Dacă uzufructuarul persoană fizică a decedat, uzufructul se consideră stins, iar clauza prin care s-ar fi stipulat trecerea uzufructului către moştenitori este nulă de drept. Dacă uzutructuarul persoană juridică a fost radiat clin Registrul de stat ca rezultat al lichidării sau a fost dizolvat în urma reorganizării prin fuziune sau dezmembrare, uzufructul se consideră stins.

Expirarea termenului(art.420). Uzufructul se stinge la expirarea termenului pentru care este constituit dacă nu a intervenit o altă cauză de stingere (moarte, lichidare etc). Termenul de constituire a uzufructului poate fi unul determinat sau determinabil. Este vorba de un termen determinat atunci când în actul de constituire se prevede un anumit număr de ani sau o anumita dată. Este determinabil termenul care depinde de anumite evenimente ce vor surveni în viitor (vârsta uzufructuarului sau a unui terţ). Uzufructul constituit în favoarea unei persoane juridice se stinge la 30 de ani, chiar dacă actul de constituire prevede un termen mai mare.

Anularea actului prin care noul proprietar a dobândit dreptulde proprietate (art.420). Uzufructul încetează în cazul în care, prin hotarire judecătorească, a fost rezolvit sau anulat actul juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobândit titlu de proprietate.

Renunţarea uzufructuarului la dreptul său (art.420). Legiuitorul a stipulat expres dreptul uzufructuarului de a renunţa la dreptul său, care poate fi exercitat chiar şi în cazul în care nudul proprietar se opune.

Distrugerea bunului (art.422). Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în întregime într-un caz fortuit. Dacă bunul este distrus în parte, uzufructul continuă asupra părţii rămase. în cazul în care bunul distrus a fost asigurat, uzufructul va continua asupra indemnizaţiei de asigurare dacă aceasta nu este folosită pentru repararea bunului.

întrunirea în aceeaşi persoană a calităţii de proprietar şi de uzufructuar(art.420). In cazul în'care dreptul de proprietate şi dreptul de uzufruct se reunesc în persoana aceluiaşi titular, uzufructul se stinge. In literatura .juridică se numeşte consolidare. Ea se poate realiza numai in persoana uzufructuarului, deoarece el poate dobândi nuda proprietate atât prin acte între vii, cât şi pentru cauză de moarte. Fiind inalienabil, dreptul de uzufruct nu poate trece de la un uzufructuar la altul.

Prin voinţa părţilor(art.415). Uzufructul poate fi stins dacă nudul proprietar şi uzufructuarul convin în această privinţă. Legea prevede în mod expres că uzufructul asupra unui drept poate fi stins prin stingerea dreptului, dar numai cu acordul uzufructuarului.

La cererea nudului proprietar(art.421). Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosinţa bunului, îi aduce stricăciuni ori îl lasă să degradeze. Dacă uzufructuarul nu cade de acord cu nudul proprietar, acesta îl va acţiona în instanţă, demonstrând abuzul de folosinţă.


Наши рекомендации