B) изопропилбензолдың гидроперекисі

Е) CH3- CH2-CH2OH

$$$ 31

Арен мен алкандарды синтездеу

процесі қалай аталады?

B) дегидроциклдеу

$$$ 51

Ацетонға натрий бисульфитпен әсер

еткенде түзілетін өнімді көрсетіңіз

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

C) (CH3)2C(OH)-SO2ONa

$$$ 53

Ацетамидті қай реакция нәтижесінде алуға болады?

E)

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

$$$ 97

Ароматты біріншілік аминнің формуласын көрсетіңіз?

А) анилин

БББ

$$$ 13

Бромды сутекті пентенге қосқанда қандай өнім

түзіледі?

В) 2 – бромпропан

$$$ 9

Бутанды дегидрлеу реакциясын көрсетіңіз?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

В)

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

$$$ 32

Бензолды қай алканнан алуға болады?

А) гексан

$$$ 39

Бензол мен галоидалкил әрекеттскенде

түзілетін қосылысты табыңыз

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

C) C6H5–C2H5

$$$ 41

Бензолды монохлорлағандағы қандай

өнім түзіледі?

A)C6H5Cl

$$$ 43

Бензолға қарағандай қай қосылыс

нашар нитрленеді?

A) C6H5NO2

$$$ 45

Бензой қышқылын монохлорлағанда

қандай өнімдер түзіледі: B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

B) м-хлорбензой қышқылы

$$$ 65

Бензой қышқылының формуласын

табыңыз?

B) C6H5–COOH

$$ 68

Біріншілік спиртті тотықтырғанда

түзілетін оксоқосылысты көрсетіңіз?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

В) 2-метилбутаналь

$$$ 84

Бензил спиртінің формуласын көрсетіңіз?

C)C6H5–CH2–OH

ГГГ

$$$ 14

Галогентуындыға спиртті негіз әрекетткенде қандай

өнім түзіледі?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

Е) CH3-CH2=CH2

$$$ 4

Галогентуындыны жүйелік

номенклатура бойынша атаңыз:

D) 3-хлор-2-метилпентан

$$$ 17

Галогентуындыға сілтінің спирттік ерітіндісімен

әсер еткенде қандай көмірсутек түзіледі:

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

Е) этин

$$$ 21

Галоидалкилмен жай эфир түзілу

үшін қай қосылысты алу қажет

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

D) C2H5ONa

$$$ 23

Гидролиздегенде біріншілік спирт

түзілетін қосылысты көрсетіңіз?

D) C2H5Cl

$$$ 27

Гесанда қанша изомер бар?

D) 5

$$$ 28

Гептанда қанша изомер бар?

E) 7

ЕЕЕ

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru $$$ 85

Егер азот қышқылы артық мөлшерде алынса,

фенолды нитрлеу кезінде қандай өнім түзіледі

А) 2,4,6-тринитрофенол

ЖЖЖ

$$$ 1

Жүйелік номенклатура бойынша

қанықпаған қосылысты атаңыз?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

В) 3-метил-бутен-1

$$$ 38

Жүйелік номенклатура бойынша

көміртек атомы қалай атайды?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru
A) 1-метил-4-изопропилбензол

ККК

$$$ 12

Калий перманганаты қай қосылыспен

әрекеттескенде екі атомды спирт этиленгликоль

түзіледі

D) CH2=CH2

$$$ 6

Коновалов реакциясы нәтижесінде

қандай өнім түзіледі?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

Е)

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

$$$ 15

Кучеров реакциясы бойынша ацетиленді

гидратациялау кезінде қандай қосылыс түзіледі?

Е) этаналь

$$$ 24

Коновалов реакциясы қандай

шарттарда жүреді

Е) 10 -15 % HNO3, 150C

$$$ 57

Көрсетілген қосылыстардың ішінен

пропанон-ды табыңыз

E) СН3 С(О) СН3

$$$ 58

Көрсетілген қосылыстардың ішінен

сірке ангидридін табыңыз

B) СН3 С(О) О С (О) СН3

$$$ 74

Кетонның тотықсыздану нәтижесінде

қай өнім түзіледі

D) CH3-CH(OH)-CH2-CH3

$$$ 90

Көрсетілген қосылыстардың ішінде үшіншілік аминді көрсетіңіз

A) (СН3)2 2Н5

$$$ 91

Көрсетілген қосылысты жүйелік номенклатура бойынша атаңыз

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

В) 2-нитро-2-метилпропан

ҚҚҚ

$$$ 11

Қос байланысқа тән сапалық реакция?

Е) CH2=CH2+Br2

$$$ 25

Қалыпты жағдайда төмендегі

қосылыстардың қайсысы бромды

суды тұссіздемейді?

E) н-пентан

$$$ 30

Қосалқа газ құрамында қай алкан бар?

D) пропан+бутан

$$$ 37

Қай қатардағы қосылыстар гомологтар

болып табылады?

D) C6H5 – CH2 – CH2 – CH3;

C6H5 – CH2 – CH3

$$$ 40

Қай қосылыс электрофильді орын басу

кезінде мета изомерлер түзеді?

B)C6H5NO2

$$$ 42

Қай орынбасарлар I типті

бағыттауышқа жатпайды?

B)NO2

$$$ 59

Қай органикалық қосылыстан

ацетонитрилді алуға болады?

B) СН3Сl + КСN

$$$ 62

Қай қосылыс тотыққанда бензальдегид

түзіледі?

В) бензил спирті

$$$ 70

Қай спирт үшіншілік болып табылады?

В) (СН3)3-С-ОН

$$$ 71

Қай галогентуындыны гидролиздегенде

2- бутанол алуға болады?

А) СН3-СН(Сl)-СН2-СН3

$$$ 72

Қай спиртті тотықтыру арқылы ацетон

алуға болады?

С) СН3-СНОН-СН3

$$$ 77

Қай қосылыстың тотықсыздану

нәтижесінде этил спирті түзіледі?

этиловый спирт
B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

C) CH3–C(O)H

$$$ 82

Қай зат ыдырағанда фенол түзіледі

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

B) изопропилбензолдың гидроперекисі

$$$ 86

Қай қосылыс фенолдар класына жатады?

C) крезол

$$$ 89

Қай қосылысты тотықтырғанда парабензохинон түзіледі?

Е) гидрохинон

$$$ 99

Қай реакция нәтижесінде нитробензол алуға болады?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

МММ

$$$ 19

Мына реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

B) CH3-CH2-CH2-CN

$$$ 44

Метилбензолға күкірт қышқылымен

әсер еткенде түзілетін өнімді көрсетіңіз?

E) о- и п-метилбензолсульфоқышқылдарының

$$$ 47

Мына қосылысты атаңыз СН3 – С(О)-О-С2Н5

A) этилацетат

Мына қосылысты атаңыз

СН3-СН2-СН2-С(О)Н

А) май альдегид

$$$ 54

Май альдегидтің формуласын табыңыз?

D) C2H5–CH2–C(O)H

$$$ 69

Мына спиртті тотықтырғанда

түзілетін өнімді көрсетіңіз?

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

D) 3-пентанон

$$$ 96

Метиламин мен хлорлы бензолды әрекеттесткенде

түзілген өнімді табыңыз?

Е) метилфениламин

ННН

$$$ 66

Натрий бензоаты түзілу үшін қай

қышқылды алу қажет

B)бензой

$$$ 100

Нитроқосылыстардың жалпы формулаларын көрсетіңіз?

В) R-NO2

ППП

$$$ 8

Пропанды монохлорлағанда қандай өнім түзілуі мүмкін?

Е)

B) изопропилбензолдың гидроперекисі - student2.ru

$$$ 10

Пропанды хлорлау қандай типті

реакцияға жатады?

В) орын басу

$$$ 22

Пропил спиртіне HCl әсері нәтижесінде

түзілетін өнімді көрсетіңіз

C) CH3-CH2-CH2-Cl

$$$ 26

Пентанда қанша изомер бар?

В) 3

РРР

$$$ 61

Реакция нәтижесінде түзілген

өнімді көрсетіңіз:

Наши рекомендации