Ремонтні роботи та технічне обслуговування

У виробничій інфраструктурі ремонтному господарству відводиться вагома роль, оскільки його функціонально-сутнісна характеристика зводиться до забезпечення безперебійної роботи устаткування із заданими характеристиками шляхом систематичного технічного обслуговування, виконання ремонтних робіт і своєчасної технічної діагностики.

Основне завдання ремонтного господарства – забезпечення безперервної експлуатації устаткування при мінімальних затратах на ремонт та обслуговування. Функції ремонтного господарства: технічне обслуговування обладнання; проведення планово-запобіжного ремонту; модернізація застарілого обладнання. Суть ремонту полягає у забезпеченні якісного відновлення працездатності, ресурсу обладнання чи його складових частин.

Організаційна структура ремонтного господарства залежить від виробничої та соціальної інфраструктури підприємства, типу виробництва і обсягів ремонтних робіт, складності обладнання, специфіки устаткування та його розміщення, рівня кооперування, форми організації ремонту, системи централізації та ін. До складу ремонтного господарства великого і середнього підприємства входять відділ головного механіка (ВГМ), ремонтно-механічний цех (РМЦ), корпусні ремонтні бази, ремонтні дільниці цехів, склади устаткування і запасних частин та інші підрозділи (рис. 19.2).

Загальне управління ремонтним господарством здійснює відділ головного механіка, який підпорядкований головному інженеру. У відділ головного механіка входить конструкторсько-технологічне, планово-виробниче та бюро з планово-запобіжного ремонту, група кранового облад­нання та ін. Конструкторсько-технологічне бюро виконує конструкторські і технологічні роботи, пов'язані з ремонтом, модернізацією та експлуатацією обладнання. Планово-виробниче бюро планує обсяги ремонтних робіт, здійснює аналіз та оперативне управління ремонтними цехами.

Ремонтні роботи та технічне обслуговування - student2.ru

Рис. 19.2. Структура ремонтного господарства підприємства

У складі бюро планово-запобіжного ремонту функціонують група інспекції, група обліку і зберігання обладнання, група, що відповідає за запасні частини та група ремонтно-змащувального господарства. Група інспекції контролює процес експлуатації обладнання, планує і веде облік виконання ремонтних робіт, розроблює експлуатаційні інструкції. Група обліку і зберігання обладнання здійснює облік та інвентаризацію обладнання, стежить за його зберіганням. Група, відповідальна за запасні частини, визначає їх номенклатуру, норми витрат та строки служби, здійснює замовлення на виготовлення запасних частин підрозділами свого підприємства. Група ремонтно-змащувального господарства встановлює норми витрат змащувальних матеріалів, стежить за виконанням графіка змащування обладнання. Група кранового обладнання наглядає за станом і експлуатацією усіх підйомно-транспортних механізмів, планує та контролює виконання їх ремонтів.

Ремонтно-механічний цех комплектується висококваліфікованими робітниками і різноманітним універсальним устаткуванням, що дає змогу виконувати складні ремонти обладнання, виготовляти і поновлювати для заміни деталі, а також проводити модернізацію. Цехові ремонтні служби створюються у великих основних цехах заводу за централізованої або змішаної системи організації ремонтних робіт. При цьому служби підпорядковані відповідним механікам цехів.

Усі матеріальні цінності, необхідні для ремонтних робіт обладнання і підйомно-транспортних механізмів, зберігаються та обліковуються на загальнозаводському складі.

Технічне обслуговування – це комплекс операцій, спрямо­ваних на підтримування у робочому стані устаткування і забезпечення його технічних параметрів у процесі експлуатації. Операції виконуються виробничими робітниками, а також черговим ремонтним персоналом. Вони складаються з таких технічних впливів: зміна і поповнення масел; регулювання механізмів; усунення дрібних несправностей; змащування тертьових поверхонь; перевірка геометричної точності відповідно до норм, передбачених держстандартами або технічними умовами. Роботи з технічного обслуговування виконуються у міжзмінний час і регулюються спеціальним графіком. Чітке виконання за графіком і в необхідному обсязі технічного обслуговування сприяє скороченню обсягу ремонтних робіт і зниженню витрат на їх проведення.

Ефективна організація технічного обслуговування і ремонту обладнання забезпечується системою планово-запобіжного ремонту (ПЗР), яка охоплює сукупність запланованих організаційних і технічних заходів за доглядом, наглядом, обслуговуванням та ремонтом обладнання. Профілактична сутність системи ПЗР полягає в тому, що вона попереджує аварійні ситуації, завдяки своєчасному проведенню ремонтів.

Система заходів ПЗР передбачає проведення оглядів, технічного обслуговування, перевірок та випробовувань, а також поточного, середнього і капітального ремонтів обладнання (рис. 19.3).

Ремонтні роботи та технічне обслуговування - student2.ru

Рис. 19.3. Система заходів планово-запобіжного ремонту

Поточний ремонт є основним видом профілактичного ремонту системи ПЗР. Він передбачає здійснення такого комплексу робіт: огляди, заміну швидкозношуваних деталей, налагодження обладнання та його регулювання. Він потребує зупинки обладнання, вимкнення електроструму і виконується, зазвичай, у неробочі зміни або дні. Протягом року такий ремонт охоплює 90-100 % технологічного устаткування.

Середній ремонт передбачає виконання усіх робіт з поточного ремонту, а також заміну окремих вузлів і деталей та їх відновлення. Для його проведення заздалегідь планується час зупинки обладнання. Періодичність середнього ремонту не більше, ніж один раз на рік. Протягом року під середній ремонт підпадає 25-30 % установленого устаткування.

Капітальний ремонт – найскладніший і найбільший за обсягом ремонт системи ПЗР. Він передбачає повний демонтаж обладнання, відновлення або заміну зношених деталей та вузлів і потребує зупинки обладнання на тривалий час.Капітальним ремонтом протягом року охоплюється 10-12 % установленого обладнання. Організаційно-економічні документи на здійснення робіт аналогічні документам при середньому ремонті.

Ремонти, пов'язані з відмовами та аваріями устаткування, називаються позаплановими (аварійними). За умови високої куль­тури експлуатації устаткування і чіткої організації системи тех­нічного обслуговування та ремонту, зазвичай, аварії не трап­ляються.

Модернізація устаткування проводиться з метою підвищення його технічного рівня і наближення до сучасних моделей машин аналогічного призначення. Виконання робіт з модернізації, зазви­чай, суміщається з ремонтними роботами.

Ремонтні нормативи. Від нормативної бази залежать ефек­тивність експлуатації устаткування, витрати на технічне обслуго­вування та ремонт, рівень втрат у виробництві, пов'язаних з не­справностями агрегатів. Нормативи диференціюються за групами обладнання і характеризуються послідовністю проведення ремон­тів та оглядів, обсягами ремонтних робіт, їх трудомісткістю і ма­теріаломісткістю.

До основних ремонтних нормативів належать: категорія ремонтної складності; ремонтна одиниця; тривалість міжре­монтного циклу; структура міжремонтного циклу; трива­лість міжремонтних періодів і оглядів; нормативи трудоміст­кості; нормативи матеріаломісткості; норми запасу деталей, оборотних вузлів та агрегатів.

Під категорією ремонтної складності розуміється ступінь складності ремонту агрегату (одиниці устаткування), що зале­жить від його технічних і конструктивних особливостей, розмірів деталей, що обробляються, точності їх виготовлення та особли­востей ремонту. У групі устаткування за еталон береться один з агрегатів і для нього встановлюється категорія складності. Кате­горія ремонтної складності позначається буквою R і числовим коефіцієнтом перед нею.

Ремонтна одиниця – умовний показник, що характеризує нормативні витрати на ремонт устаткування першої категорії складності. Одиниця ремонтної складності механічної час­тини становить 50 нормо-годин, а електричної частини устаткування – 12,5 нормо-годин. Норми часу даються на одну ремонтну одиницю за ви­дами ремонтних робіт окремо на слюсарні, верстатні та інші ро­боти. Ремонтна одиниця за цифровим значенням збігається з кате­горією складності.

Під тривалістю міжремонтного циклу розуміється час від введення устаткування в експлуатацію до першого капітального ремонту або між двома черговими капітальними ремонтами. Розрахунок тривалості міжремонтного циклу (Тм.ц) для мета­лорізального устаткування провадиться з урахуванням ряду чин­ників за формулою:

Тм.ц = Тц.н ∙ Кт.в ∙ Км ∙ Ку ∙ Кв, (19.5)

де Тц.н – вихідна нормативна тривалість ремонтного циклу; Кт.в, Км, Ку, Кв – коефіцієнти, що враховують тип виробницт­ва, вид оброблюваного матеріалу, умови експлуатації і розміри (вагу) устаткування відповідно.

Структура міжремонтного циклу – перелік і послідовність виконання робіт з огляду та ремонту в період між капітальними ремонтами або між уведенням в експлуатацію і першим капіталь­ним ремонтом. Вона залежить від технологічного призначення устаткування, його складності й умов експлуатації. Так, для ме­талорізальних верстатів вагою до 10 т структура ремонтного цик­лу має вигляд:

К1112231435462758692, (19.6)

де К – капітальний ремонт; С – середній; М – малий; О – огляди.

Даний цикл охоплює 1 капітальний ремонт, 2 середніх, 6 ма­лих і 9 оглядів.

Міжремонтний період – це відрізок часу роботи устаткуван­ня між двома черговими плановими ремонтами.

Tмр = Тц / (Пс + Пм + 1). (19.7)

Міжоглядовий період – це час між оглядом і ремонтом або між ремонтом і оглядом, що передує огляду (tмо в годинах) і ви­значаються за формулою:

tмо = Тц / (Пс + Пм + По + 1), (19.8)

де Пс, Пм, По – кількість середніх, малих ремонтів і оглядів за один ремонтний цикл відповідно.

Трудомісткість ремонтних робіт і оглядів (технічного обслу­говування) протягом міжремонтного циклу розраховується з огляду на кількість і складність установленого устаткування, тривалість та структуру ремонтного циклу, затверджені норми за­трат праці на одиницю ремонтної складності за формулою:

Ремонтні роботи та технічне обслуговування - student2.ru (19.9)

де dK, dc, dM, dо – число відповідних капітальних, середніх, поточних (малих) ремонтів і технічного обслуговування (оглядів); tк, tс, tM, tо – трудомісткість відповідних видів ремонту та технічного обслуговування; Ri – категорія ремонтної складності і-го устаткування.

Нормативи витрат матеріалів установлюються на технічне обслуговування та види ремонту устаткування.

Нормування запасів змінних деталей та вузлів здійснюється для безперебійного виконання ремонтних робіт. Так, норма запасу од­нотипних деталей для групи верстатів визначається за формулою:

Ремонтні роботи та технічне обслуговування - student2.ru , (19.10)

де Gnp – кількість одиниць верстатів; Nд – кількість однотипних деталей у даному типі верстатів, шт.; T – тривалість циклу виготовлення деталі або постачання партії деталей зі сторони, дн.; t – термін служби деталі, дн.; k нр – коефіцієнт нерівномірності ремонтів, який визначається за планом-графіком.

Поточне регулювання запасу змін­них деталей та вузлів здійснюється за системою «максимум-мінімум».

Технічна підготовка системи ПЗР складається, відповідно, з конструкторської та технологічної. Конструкторська підготовка включає упорядкування альбомів креслень змінних деталей; ви­значення номенклатури і нормалізацію (уніфікацію) змінних де­талей та складальних одиниць. Технологічна підготовка полягає у формуванні типових технологічних процесів складання, розби­рання агрегатів і виготовлення трудомістких складних деталей, а також в упорядкуванні відомості дефектів при середньому та ка­пітальному ремонті агрегату.

Вважається, що прогресивними технологіями ремонту є повузловий та послідовно-повузловий методи. При повузловому методі окремі вузли та деталі заміняються запасними (оборотними), що відремонтовані раніше, чи новими. Послідовно-повузловий метод характеризується тим, що вузли ремонтуються не одночасно, а послідовно, в неробочі зміни, вихідні та святкові дні під час перерв у роботі верстатів. В умовах масового виробництва, особливо, де використовується автоматизоване устаткування, цей метод – най­ефективніший.

Організаційно-економічна підготовка спрямована на раціональ­ну організацію технічного обслуговування та усіх видів ремонтів; комплексне їх забезпечення необхідними компонентами; ство­рення запасу змінних деталей у коморах; визначення трудоміст­кості ремонтів; добір за складом і кваліфікацією бригад ремонт­ників; забезпечення ритмічного завантаження устаткування; розрахунок фактичної економічної ефективності від проведення того чи іншого виду технічного впливу.

На підставі даних про трудомісткість ремонтних робіт розра­ховується чисельність ремонтних бригад і складається план-графік ремонту устаткування. Планування ремонтних робіт у часі ведеться шляхом скла­дання планів-графіків на кожен цех. План-графік розробляєть­ся по кожному обладнанню на підставі виду і часу останнього ремонту, структури ремонтного циклу, тривалості міжремонт­ного періоду, груп ремонтної складності та нормативів трудо­місткості.

Залежно від розмірів підприємств і характеру виробництва засто­совуються децентралізовані, змішані та централізовані форми організації ремонту. При децентралізованій формі технічне об­слуговування і всі види ремонту технологічного устаткування проводяться силами ремонтних підрозділів, що входять до складу виробничих цехів.

За змішаної форми організації технічне обслуговування і по­точний ремонт технологічного устаткування здійснюються силами ремонтних підрозділів основних цехів, а капітальний ремонт – ремонтно-механічним або іншим спеціалізованим ремонтним це­хом. У разі застосування централізованої форми ремонту усі ви­ди ремонту і технічного обслуговування технологічного устатку­вання виконуються спеціалізованими підрозділами, що входять до складу централізованого ремонтного виробництва. Централі­зація ремонту покращує якість обслуговування, підвищує продук­тивність праці ремонтників, знижує собівартість робіт.

Для ремонту складної техніки дедалі ширше застосовується фірмове обслуговування, яке беруть на себе спеціалізовані під­розділи підприємства-виготовлювача. Вони здійснюють контроль за умовами експлуатації і режимом роботи устаткування, прово­дять усі види ремонту. Фірмове обслуговування поліпшує якість ремонту, забезпечує підвищення надійності і безвідмовності ро­боти; скорочує простій устаткування в ремонті; спрощує плану­вання, виробництво і розподіл запасних частин, скорочує їхні складські запаси.

Перспективним напрямом удосконалення технічного обслу­говування засобів праці, що здійснюється на великих підприєм­ствах, є створення комплексного виробництва технічного забез­печення і ремонту засобів праці. Це виробництво має виконувати усі види ремонту устаткування цехів, установок, комунікацій, будівель і споруд підприємства та здійснювати нагляд за їх експлуатацією, а також забезпечувати підприємства усіма ви­дами енергії, водою, зв'язком.

Всі роботи з ремонту технологічного обладнання розподіляються на: оперативне ремонтне обслуговування, пла­ново-профілактичне, відновлювальний ремонт вузлів і систем обладнання. При оперативному ремонтному обслуговуванні ремонтний персонал ліквідує відхилення від норми в роботі устаткування за замовленнями робітників. Оперативне ремонтне обслуговування розподіляється, у свою чергу, на: екстрений ремонт, що пов'я­заний з порушення перебігу виробничого процесу; поточний ре­монт – усунення відхилень за графіком; міжремонтне (чергове) обслуговування устаткування за зонами. Планово-профілактичне обслуговування устаткування охоп­лює: технічну інспекцію (діагностування) устаткування; планово-запобіжний ремонт; технічне очищення устаткування; організа­цію робіт зі змащення. Відновлювальний ремонт вузлів і систем обладнання здійсню­ється на підставі аналізу фактичного технічного стану устатку­вання.

Рівень органі­зації ремонтного обслуговування аналізується й оцінюється за такими показниками: час простою обладнання в ремонті; кількість ремонт­них одиниць установленого устаткування, що припадає на одного ремонтного робітника; собівартість ремонту однієї ремонтної одиниці; оборотність парку запасних частин до устаткування; кіль­кість аварій, поломок та позапланових ремонтів на одиницю устаткування.

Основними напрямками удосконалення організації ремонтного господарства є: впровадження прогресивних методів, технологічних процесів і організаційних форм виконання робіт; застосування сучасних засобів технічної діагностики устаткування; комплексна механізація робіт; типізація і стандартизація технологічних процесів; своєчасна адаптація до змін, які відбуваються в основному виробництві на підприємствах тощо.

На розвиток ремонтного господарства впливають ринкові тенденції, які в перспективі формуватимуть політику організації ремонтних робіт. Так, наприклад, оснащення машинобудівних підприємств верстатами
серійного виробництва разом із напрямками стандартизації як у верстатобудуванні, так і в самому ремонтному господарстві, дозволить виокремити ремонтну автономну спеціалізовану галузь машинобудівного виробництва із функціями ремонту, які зводяться до операцій заміни деталей, вузлів і агрегатів.

Наши рекомендации