Установки електровідцентрових насосів

Установки електровідцентрових насосів - student2.ru Рис. 13.1. Установка зануреного відцентрового елект­ронасоса: 1-експлуатаційна колона; 2-електродвигун; .З-гідрозахист, 4-газосепаратор; 5- відцентровий електронасос; 6-зворотний і зливний клапани; 7-насосно-компре-сорні труби; 8-кабельна лінія; 9-кріпильний хомут; 10-зворотний перепускний клапан; 11-обладнання гирла; 12-барабан для кабеля; 13-виносний пульт для підключення кабелю, що захищає наземне електрообладнання від надходження у нього газу по кабелю; 14-трансформаторна комплектна підстанція з керуючим пристроєм  

Установка (рис. 13.1) елект-ровідцентрового насоса (УЕВН) включає занурений агрегат (на­сос, газосепаратор і електродви­гун з гідрозахист-том), обладнання гирла, НКТ і електрообладнання (кабель, комплектну трансфор­маторну підстанцію або транс­форматор і керуючий пристрій).

Параметри УЕВН наведені в табл. 13.1 (за ТУ 26-06-1486-87).

Розшифрування умовних позначень подаємо на прикладі установок: УЭЦНМ-5-50-1300, УЭЦНМК5А-160-1450, УЭЦНМ6-1000-900, де У-уста-новка; ЭЦН - електровід-цент-ровий насос; М - модульне ви-конання (раніше випускали не у модульному виконанні); К -корозійне виконання; 5, 5А, 6 -група установки; 50; 160; 1000 -подача,м3/добу; (відповідно тиск 13; 14,5; 9 МПа). 1300; 1450; 900 - напір, м вод. стовпа.

Залежно від поперечного розміру зануреного агрегата УЕВН ділять на три умовні гру­пи:

Група установки Поперечний габарит зануре­ного агрегата j кабелем, не більше, ми Внутрішній діаметр експлу­атаційної колони, не менше, MM
121,7
6 (подача Установки електровідцентрових насосів - student2.ru 500м3 /добу) 144,3
(подача Установки електровідцентрових насосів - student2.ru 500 м3 /добу) 140,5 148,3

Наведемо показники призначення за перекачуваними середовищами: максимальна кінематична в'язкість однорідної рідини, при якій не змінюються напір і ККД - 1 мм2/с;

водневий показник супутньої води рН 6,0 - 8,5; вміст механічних домішок до 0,01 % (0,1 г/л); максимальний вміст супутньої води 99% ; максимальний вміст вільного газу на при­йомі 25 %, а при використанні модуля газосепаратора 55 %; вміст сірководню до 0,001 % (0,01 г/л),адляУЭЦНМК-до 0,125% (1,25 г/л); температура перекачуваної рідини у зоні зануреного агрегата до 90 °С.

Таблиця 13.1

Установка     Номі- нальна подача, М3/добу     Номі­нальний напір, м     Потуж­ність, кВт     ккд, %     ККД насо­са, Ж     Максималь- на густина водонафтс— воі суміші, кг/м3     Робоча частина характери­стики
подача, м3/добу напір, м
УЭЦНМ5-50-1300 33,5 25-70 1400-1005
УЭЦНМК5-50-1300   33,5     1400-1005
УЭЦНМ5-50-1700   28,8     1780-1275
УЭЦНМК5-50-1700   28,8     1780-1275
УЭЦНМ5-80-1200 26,7 51,5 60-115 1290-675
УЭЦНМК5-80-1200   26,7     1290-675
УЭЦНМ5-80-1400   30,4 42,5     1490-1155
УЭЦНМК5-80-1400   30,4 42,5     1490-1155
УЭЦНМ5-80-1550   33,1 42,5     1640-855
УЭЦНМК5-80-1550   33,1 42,5     Ґ640-855
УЭЦНМ5-80-1800   38,4 42,5     1880-980
УЭЦНМК5-80-1800   38,4 42,5     1880-980
УЭЦНМ5-125-1000 29,1 58,5 105-165 1135-455
УЭЦНМК5-125-1000   29,1     1135-455
УЭЦНМ5-125-1200   34,7     1305-525
УЭЦНМК5-125-1200   34,7     1305-525
УЭЦНМ5-125-1300   38,1     1440-575
УЭЦНМК5-125-1300   38,1     1440-575
УЭЦНМ5-125-1800   51,7 48,5     1960-785
УЭЦНМК5-125-1800   51,7 48,5     1960-785
УЭЦНМ5-200-800 150-265 970-455
УЭЦНМ5-200-1000   54,5     1205-565
УЭЦНМ5-200-1400   76,2     1670-785
УЭЦНМ5А-160-1450 51,3 125-205 1535-805
УЭЦНМК5А-160-1450   51,3     1535-905
УЭЦНМ5А-160-1600   56,2     1760-1040
УЭЦНМК5А-160-1600   56,2     1760-1040
УЭЦНМ5А-160-1750   62,3     1905-1125

Продовження табл. 13.1

Установка     Номі- нальна подача, м3/добу Номі­нальний напір, м     Потуж­ність, кВт     ККД, %     ККД насо­са, %     Макси-мальна густина водонафто-вої суміші, кг/м3 Робоча частина характери­стики
подача, мл/добу напір, м
УЭЦНМК5А-160-1750   62,3     1905-1125
УЭЦНМ5А-250-1000 55,1 51,5 61,5 195-340 1140-600
УЭЦНМК5А-250-1000   55,1 51,5     1140-600
УЭЦНМ5А-250-ПОО   60,1 51,5     1240-650
УЭЦНМК5А-250-1100   60,1 51,5     1240-650
УЭЦНМ5А-250-1400   76,3 51,5     1575-825
УЭЦНМК5А-250-1400   76,3 51,5     1575-825
УЭЦНМ5А-250-1700   92,8 51,5     1920-1010
УЭЦНМК5А-250-1700   92,8 51,5     1920-1010
УЭЦНМ5А-400-950 84,2 59,5 300-440 1180-826
УЭЦНМК5А-400-950   84,2     1180-826
УЭЦНМ5А-400-1250   113,9     1540-1080
УЭЦНМК5А-400-1250   113,9     1540-1080
УЭЦНМ5А-500-800 100,5 54,5 430-570 845-765
УЭЦНМК5А-500-800   100,5     845-765
УЭЦНМ5А-500-1000   123,3     1035-935
УЭЦНМК5А-500-1000   123,3     1035-935
УЭЦНМ6-250-1400 78,7 200-340 1540-935
УЭЦНМК6-250-1400   78,7     1540-935
УЭЦНМ6-250-1600   87,5     1705-1035
УЭЦНМК6-250-1600   87,5     1705-1035
УЭЦНМ6-500-1150 127,9 380-650 1325-650
УЭЦНМК6-500-1150   127,9     1325-650
УЭЦНМ6-800-1000 172,7 550-925 1185-720
УЭЦНМК6-800-1000   172,7     1185-720
УЭЦНМ6-1000-900 202,2 50,5 850-1200 1040-625
УЭЦНМК6-1000-900   202,2 50,5     1040-625

Для установок, укомплектованих кабельними лініями К 43, у яких подовжувач з теп­лостійким кабелем марки КФСБ замінений подовжувачем з кабелем марки КПБП, темпе­ратури при двигунах потужністю 32 кВт не повинні перевищувати 70 °С, 45-125 кВт -75 °С та 90-250 кВт-80 °С.

Занурений відцентровий електронасос є секційним, багатоступінчастим, модульним. Він включає вхідний модуль (основа з прийомними отворами, фільтр - сітка і вал), модулі-секції (робочі колеса і скеровуючі апарати), модуль-головку (з різьбою муфти НКТ), зворт-ний і спускний (для зливання рідини із НКТ при підйомі) клапани. Зворотний клапан вкручують у головку, а зливний - у корпус зворотного клапана. Шифр насоса такий же, як і установки, тільки без букви У (табл. 13.2).

Таблиця 13.2.

Насос   Показник Число модулів-секцій Число ступенів  
Подача, добу     Напір, м     Поту­жність, кВт     ККД насо- са,%     зага­льне     №2     №3     №5     зага­льне     в модупі-секціі  
№2 №3 №5  
ЭЦНМ5-50-1300 17,94 - -  
ЭЦНМК5-50-1300   17,94   ^ -  
ЭЦНМ5-50-1700   22,76   - - - -  
ЭЦНМК5-50-1700   22,76   _ - - -  
ЭЦНМ5-80-1200 21,77 51,5 - -  
ЭЦНМК5-80-1200   21,77   - -  
ЭЦНМ5-80-1400   25,12   - -  
ЭЦНМК5-80-1400   25,12   - -  
ЭЦНМ5-80-1550   27,76   - - - -  
ЗЦНМР5-80-1550   27,76   - - - -  
ЭЦНМ5-80-1800   31,73   - - - -  
ЭЦНМК5-80-1800   31,73   . _ - -  
ЭЦНМ5-125-1000 24,85 58,5 - -  
ЭЦНМК5-125-1000   24,85   - -  
ЭЦНМ5-125-1200   28,49   - -  
ЭЦНМК5-125-1200   28,49   - -  
ЭЦНМ5-125-1300   31,28   - - - -  
ЭЦНМК5-125-1300   31,28   - - - -  
ЭЦНМ5-125-1800   42,92   - -  
ЭЦНМК5-125-1800   42,92   _ -  
ЭЦНМ5-200-800 36,76 - - - -  
ЭЦНМ5-200-1000   45,84   - -  
ЭЦНМ5-200-1400     _ _ - -  
ЭЦНМ5А-160-1450 42,86 - - - -  
ЭЦНКМ5А-160-1450   42,86   - - - -  
ЭЦНМ5А-160-1600   47,03   - - - -
ЭЦНМК5-160-1600   47,03   - - - -
ЭЦНМ5А-160-1750   52,09   - -
                                             

Продовження табл. 13.2

Насос Показник Число модулів-секцій Число ступенів
    По-дача, М3/ добу На-пір, м Поту­жність, кВт ккд насо- са,% зага­льне №2 №3 №5 зага­льне в модуль-секцй
                                        №2 №3 №5
ЭЦНКМ5А-160-1750   52,09   •_ _
ЭЦНМ5А-250-1000 46,13 61,5 - - - -
ЭЦНМК5А-250-1000 . 46,13   - - - -
ЭЦНМ5А-250-1100   50,28   - -
ЭЦНМК5А-250-1100   50,28   - -
ЭЦНМ5А-250-1400   63,89   - -
ЭЦНМК5А-250-1400   63,89   - -
ЭЦНМ5А-250-1700   77,72   - -
ЭЦНМК5А-250-1700   77,72   _ _
ЭЦНМ5А-400-950 73,61 59,5 - -
ЭЦНМК5А-400-950   73,61   - -
ЭЦНМ5А-400-1250   95,74   - -
ЭЦНМК5А-400-1250   95,74   _ _
ЭЦНМ5А-500-800 84,84 54,5 - -
ЭЦНМК5А-500-800   84,84   - -
ЭЦНМ5А-500-1000   104,1   - -
ЭЦНМК5А-500-1000   104,1   _ _
ЭЦНМ6-250-1400 66,19 . -
ЭЦНМК6-250-1400   66,19   - •-
ЭЦНМб-250-1600   73,62   - - - -
ЭЦНМК6-250-1600   73,62   _ . . _
ЭЦНМ6-500-1150 108,74 _ -
ЭЦНМК6-500-1150   108,74   . _
ЭЦНМб-800-1000 146,76 - -
ЭЦНМК6-800-1000   146,76   . _
ЭЦНМ6-1000-900 170,21 - - - -
ЭЦНМК6-1000-900   170,21   - - - -

Таблиця 13.3

Виконання електродвигуна Номіна-льна потужність, кВт Номіна-льна напруга, В Номіна-льний струм, А ККД, % Коефі­цієнт по­тужності
нормальне корозійне— стійке
ЭД1 6-103 ЭД22-103 ЭДК16-103 ЭДК22-103 530 700 80,5 0,83

Продовження табл. 13.3

Виконання електродвигуна Номіналь-на потуж-ність, кВт Номіна-льна напруга, В Номіна-льний струм, А ККД, % Коефі­цієнт по­туж-ності
нормальне корозійно-стійке
ЭД32-103 ЭДК32-103 27,5    
ЭД45-103 ЭДК45-103 79,5 0,84
ЭД32-103В ЭДК32-103В 31,5      
ЭД32-103Н в зборі ЭДК32-103Н в зборі 31,5 750 1500 36,5 80,5 0,83
ЭД45-103В ЭДК45-103В      
ЭД45-103Н в зборі ЭДК45-103Н в зборі .45 90 1050 2100 79,5 0,84
ЭД45-П7 ЭДК45-117 84,5 0,86
ЭД63-117 ЭДК63-117
ЭД45-117В ЭДК45-117В  
ЭД45-117Н в зборі ЭДК45-117Н в зборі 45 90 975 1950    
ЭД63-117В ЭДК63-123 62,5      
ЭД63-117Н в зборі ЭДК63-117Н в зборі 62,5 125 975 1950 84,5 0,86
ЭД90-123 ЭДК90-123 32,5 0,86
ЭД 90- 123В ЭДК90-123В    
ЭД90-123Н в зборі ЭДК90-123Н в зборі 90 180 1075 2150   0,86
ЭД83-123В ЭДК83-123В 83,5    
ЭД83-123С ЭДК83-123С 83,5   0,86
ЭД83-123Н в зборі ЭДК83-123Н в зборі 83,5 250 750 2250      
ЭД90-130В ЭДК90-130В    
ЭД90-130Н в зборі ЭДК90-130Н в зборі 90 180 1150 2300    
ЭД125-13ЛВ ЭДК25-13РВ
ЭД125-130Н ЭДК25-130Н     0,87
в зборі в зборі      
ЭД120-130В ЭДК120-130В 122,5
ЭД120-130С ЭДК120-130С      
ЭД 120- 130Н в зборі ЭДК120-130Н в зборі 120 360 767 2300      

Як привод використовують занурений, трифазний асинхронний, короткозамкнений двополюсний мастилонаповнений вертикального виконання електродвигун типів ЭД (табл. 13.3). Нижче наведені характеристики двигунів типу ПЭДУ (табл. 13.4).

Таблиця 13.4

Двигун Номіна-ль­на потуж­ність, кВт Номіна-пьна напру­га, В Номіна-ль­ний струм, А Двигун Номіна-ль­на потуж­ність, кВт Номіна-ль­на напру­га, В Номіна-ль­ний струм, А  
ПЭДУ16-103В5 ПЭДУС90-117В5  
ПЭДУ16-103ДВ55       ПЭДУС90-117ДВ5        
ПЭДУК16-103В5       ПЭДУСК90-117В5        
ПЭДУК16-103ДВ5       ПЭДУСК90-117ДВ5        
ПЭДУ22-103В5 ПЭДУС125-117В5-  
ПЭДУ22-103ДВ5       ПЭДУС125-117ДВ5        
ПЭДУК22-103В5       ПЭДУСК125-117В5        
ПЭДУК22-103ДВ5       ПЭДУСК125-П7ДВ5 ПЭДУ90-123В5        
ПЭДУ32-103В5 ПЭДУ32-103ДВ5 27,5  
ПЭДУ90-123ДВ5 32,5  
ПЭДУК32-103В5       ПЭДУК90-123В5        
ПЭДУК32-103ДВ5       ПЭДУК90-123ДВ5        
ПЭДУ45-103В5 ПЭДУС180-123В5  
ПЭДУ45-103ДВ5       ПЭДУС180-123ДВ5        
ПЭДУК45-103В5       ПЭДУСК180-123В5        
ПЭДУК45-103ДВ5       ПЭДУСК180-123ДВ5        
ПЭДУС63-103В5 36,5 ПЭДУС250-123В5  
ПЭДУС63-103ДВ5       ПЭДУС250-123ДВ5        
ПЭДУСК63-103В5       ПЭДУСК250-123В5        
ПЭДУСК63-103ДВ5       ПЭДУСК250-123ДВ5        
ПЭДУС90-103В5 ПЭДУС180-130В5  
ПЭДУС90-103ДВ5       ПЭДУС180-130ДВ5        
ПЭДУСК90-103В5       ПЭДУСК180-130В5        
ПЭДУСК90-103ДВ5       ПЭДУСК180-130ДВ5        
ПЭДУ45-117В5 ПЭДУС250-130В5  
ПЭДУ45-117ДВ5       ПЭДУС250-130ДВ5        
ПЭДУК45-117В5       ПЭДУСК250-130В5        
ПЭДУК45-117ДВ5       ПЭДУСК250-130ДВ5        
ПЭДУ63-117В5 ПЭДУС360-130В5 122,5  
ПЭДУ63-П7ДВ5       ПЭДУС360-130ДВ5        
ПЭДУК63-П7В5       ПЭДУСК360-130В5        
ПЭДУК63-117ДВ5       ПЭДУСК360-130ДВ5        

У шифрі вказано: ПЭДУ - занурений електродвигун уніфікований, ЭД – елек-тродви­гун; С - секційний (відсутність букви - несекційний); К - корозійностійкий (відсутність бук­ви - нормальний); перша група цифр - потужність, кВт; друга група цифр - діаметр корпу­са, мм; Д - шифр модернізації гідрозахисту з діафрагмою (відсутність букви - основна мо­дель); В5 - кліматичне виконання і категорія розміщення; В - верхня секція (відсутність букви - несекційний; С - середня секція; Н-нижня секція). Наприклад: ПЭДУСК 90-103ДВ5; ПЭДУ 45-117В5; ЭД 45-103; ЭД 32-ЮЗЭВ; ЭД 45-103Н; ЭД 120-130С; ЭДК 83-123В.

Гідрозахист встановлюється над двигуном. Його заповнюють діелектричним мастилом типу МА-ПЭД. Гідрозахист випускають звичайного і корозійностійкого виконання типів відкритого (основна модель; мастило через бар'єрну рідину густиною до 2000 кг/м3 контак­тує з свердловинною рідиною) і закритого (гумова діафрагма розділяє мастило і свердло­винну рідину).

Газосепаратор встановлюють між вхідним модулем і нижньою секцією насоса. Викори­стовують газосепаратор відцентрового типу.

Для підведення електроенергії до електродвигуна використовують кабельну лінію, яка включає основний кабель, подовжувач (плоский кабель) і муфту кабельного вводу круглого типу. Кабелі представлені мідними струмопровідними жилами, які скручені між собою (круглі кабелі марок КПБК, КТЭБК, КФСБК) або вкладені в одній площині (кабелі марок КПБП, КТЭБ, КФСБ) з ізоляцією із поліетилену (КПБК, КПБП), термоеластопласту (КТЭБК, КТЭБ), фторопласту (КФСКБ, КФСБ), а також подушкою і бронею. Допустима температура становить 90, 110 і 160 °С, якщо ізоляція відповідно з поліетилену, термоела­стопласту і фторопласту. Монтажна довжина кабелю 100 - 1950 м. Надлишок кабеля після спуску агрегата залишають на кабельному барабані. Втрата напруги в кабелі становить 25-125Вна 1000м.

Для керування УЕВН з двигуном серії ПЕД потужністю 14-100 кВт і напругою до 2300В змінного струму використовують пристрої комплектні серії ШГС 5805, а також при потужності двигунів 16-125 кВт підстанції трансформаторні комплектні занурених насосів серії КТППН чи комплектні трансформаторні підстанції занурених насосів куща свердло­вин серії КТППНКС (для умов Західного Сибіру і Крайньої Півночі). Вони забезпечують вмикання і вимикання установки при ручному й автоматичному керуванні, самозапуск після появи зниклої напруги, аварійне від'єднання (перевантаження, короткі замикання, коливання тиску, відсутність припливу і т.д.).

Трансформатор з масляним охолодженням типу ТМПН потужністю 100 - 1250 кВА з 5-10 ступенями регулювання підвищує напругу подачі електроенергії від напруги промис­лової мережі (380 В) до оптимальної напруги живильного струму в електродвигуні (6-10 кВт), що залежить від довжини кабеля, завантаження електродвигуна та напруги у мережі.

Для обладнання гирла свердловин, що експлуатуються УЕВН, використовують фон­танну арматуру АФК1Э-65х140, а також обладнання гирла типу ОУЭ-65/50х140 (для помірного клімату) і ОУЭ-65/50х 140 ХЛ (для холодного клімату). Воно забезпечує муфтову підвіску НКТ, герметизацію гирла (вивід кабеля і НКТ), подачу продукції і регулювання режиму експлуатації, відведення затрубного газу через зворотний клапан у лінію нафтога-зозбору і можливість здійснення різних технологічних операцій.

Для контролю тиску у межах 0-20 МПа і температури у межах 25 - 105 °С (у нижній частиш електродвигуна), захисту УЕВН від аномальних режимів роботи (перегрів елект­родвигуна, зниження тиску рідини на прийомі нижче допустимого) використовують термо-манометричну систему ТМС-3. Від свердловинного перетворювача, що розміщений під електродвигуном, сигнал по живильному кабелю надходить у названий виконавчий при­лад, що вимикає установку при аварійних ситуаціях.

Наши рекомендации