Б.10 Карта – схема проектованої мережі

Узагальнена структура проектованої мережі підприємства представлена на рисунку Б.4.

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.4 - Узагальнена структура проектованої мережі підприємства

Карта – схема прокладки дротових трас приміщення №1 представлена на рисунку Б.5.

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.5 - Карта – схема прокладки дротових трас приміщення №1

Карта – схема прокладки дротових трас приміщення №2 представлена на рисунку Б.6.

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.6 - Карта – схема прокладки дротових трас приміщення№2

Карта – схема прокладки дротових трас приміщення №3 представлена на рисунку Б.7.

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.7 - Карта – схема прокладки дротових трас приміщення №3

Карти – схеми прокладки дротових трас в кімнатах приміщення №1 представлені на рисунках Б.8-Б.12.

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.8 - Карта – схема мережі в кімнаті 123

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.9 - Карта – схема мережі в кімнаті 101

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.10 - Карта – схема мережі в кімнаті 129

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.11-Карта-схема мережі в кімнаті 130

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.12 - Карта – схема мережі в кімнаті 121

Карти – схеми прокладки дротових трас в кімнатах приміщення №2 представлена на рисунках Б.13-Б.17.

Карти – схеми прокладки дротових трас в кімнатах приміщення №3 представлена на рисунках Б.18-Б.20.

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.13 - Карта – схема мережі в кімнаті 201

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.14 - Карта – схема мережі в кімнаті 224

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.15 - Карта – схема мережі в кімнаті 210

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.16 - Карта – схема мережі в кімнаті 230

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.17 - Карта – схема мережі в кімнаті 233

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.18 - Карта – схема мережі в кімнаті 111

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.19 - Карта – схема мережі в кімнаті 102

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru

Рисунок Б.20 - Карта – схема мережі в кімнаті 113

Умовні позначки на узагальненій схемі та картах-схемах мереж:

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru - робоча станція

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru - дротова траса

М – модем

С – сервер

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru тата S – комутатор (Switch)

Б.10 Карта – схема проектованої мережі - student2.ru - телефонна лінія

зміст

Вступ.. 3

1 Робоча програма дисципліни «Комп’ютерні мережі». 4

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 6

2.1 Порядок підготовки та захисту контрольної роботи. 6

2.2 Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки. 6

2.3 Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання. 7

2.4 Методика виконання завдання №1. 8

2.5 Методика виконання завдання №2. 9

2.6 Порядок виконання завдання № 2................................................................ 20

Рекомендована література.. 25

Додаток А Перелік тем до виконання завдання №1. 26

Додаток Б Приклад виконання завдання №2. 28

Підписано до друку 14.05.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,76. Умов. друк. арк. 2,72. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Наши рекомендации