Гігієнічне нормування вібрації

Основний нормативний акт з охорони праці стосовно вібрації є ДСН

3.3.6.039 -99.

Вібрація може вимірюватись за допомогою абсолютних та відносних параметрів. Абсолютними є віброзміщення та віброприскорення. Основ- ним відносним параметром вібрації є рівень віброшвидкості.

Б

Гігієнічне нормування вібрації - student2.ru 1"– вертикальна;

1'– горизонтальна транспортна;

2– транспортно-технологічна;

3а– технологічна у виробничих приміщеннях;

3б– у службових приміщеннях на судах;

3в– у виробничих приміщеннях без вібруючих машин;
3г– у приміщеннях адміністративно-управлінських та для розумової праці;4– локальна вібрація

Quot;1'
101 2 4

А

Б

В

76

Гц

Рис. 7. Гігієнічні норми вібрації

Оскільки діапазон зміни параметрів вібрацій від порогових значень, за яких вона не шкідлива, до дійсних (руйнуючих) є великим, то зручно вимірювати не дійсні значення цих параметрів, а логарифми відношень дійсних значень їх до порогових. Таку величину назвали логарифмічним рівнем параметра, який вимірюється у децибелах (дБ).

Нормованими параметрами є середні квадратичні значення віброш- видкостей, їх логарифмічні рівні або прискорення в октавних смугах час- тот (для загальної та локальної вібрації) та в 1/3 октавних смугах (для за- гальної вібрації).

Для вимірювання параметрів вібрації застосовують механічні й елек-

тричні прилади. Найбільш поширеними є вимірювальні комплекси ІШВ-

1, НВА-1, ШВК-1, ВШВ-003. Прилад ІШВ-1 забезпечує вимірювання ві- брошвидкості від 70 до 160 дБ та віброприскорення від 30 до 130 дБ сто- совно порогових значень у діапазоні частот відповідно 10-12 500 та 10-

2800 Гц.

Норми для загальної вібрації встановлені з урахуванням джерел ви- никнення окремо для транспортної, транспортно-технологічної і техноло- гічної вібрацій (рис. 7). Гігієнічними нормами передбачені допустимі рі- вні локальних вібрацій на деталях керування машинами. Загальний час праці в контакті з ручними машинами, котрі викликають вібрацію, не по- винен перевищувати 2/3 робочої зміни. Допустимий сумарний час дії ло- кальної вібрації залежно від перевищення її гранично допустимого рівня наведений у табл. 12.

Одноразовий безперервний вплив вібрації, включаючи мікропаузи, ко- трі містить дана операція, не повинен перевищувати 15-20 хв. Забороняєть- ся робота з пневматичними приладами при температурі нижче -160С, висо- кій відносній вологості і швидкості руху повітря більше 0,3 м/с.

Таблиця 12

Наши рекомендации