Методика проведення фотографії робочого часу

Протягом робочої зміни фіксують час початку та завершення кожного елементу робочого процесу, дії. Практично спочатку при виконанні першої дії фіксують час її початку, а потім фіксують тільки час закінчення кожної наступної дії.

Ці дані заносять у лист спостережень (РМ – 9.3).

Для більшої достовірності результатів фотографію проводять не менше 3-х разів.

ОБРОБКА ДАНИХ ФОТОГРАФІЇ

1) Визначають тривалість кожного елементу праці

2) Проводять індексацію елементів праці; індекс визначає класифікацію витрат часу (підготовчо-заключні операції, оперативна робота, обслуговування РМ тощо)

3) Підсумовують однойменні витрати часу за усю зміну по кожній фотографії, знаходять середні значення цих витрат по всіх трьох фотографіях. В результаті складають фактичний баланс робочого часу.

Дані заносять у таблицю балансу робочого часу (РМ – 9.4) у графи “Фактичний”.

Таблиця – Баланс робочого часу

Класифікація витрат Індекс Фактичний Проектний
робочого часу   хвилин % хвилин %
Підготовчо-заключні операції ПЗ        
Оперативна робота ОР        
......................................... .........        
Всього х

4) Виявляють явні та приховані втрати робочого часу (РЧ).

До явних втрат РЧ відносяться: ЗР, ОТП, ПВР. Їх виявляють безпосередньо з фактичного балансу.

Приховані втрати РЧ виявляють шляхом співставлення фактичних значень ПЗ, ОРМ, ТП, ВОП (з фактичного балансу) з нормативними, визначеними, наприклад, як середньопрогресивні значення або визначеними в результаті складання проектного балансу.

5) Формують проектний баланс витрат робочого часу:

- виключають Тзр, Тотп, Тпвр;

- визначають Тпз як середньопрогресивне або середнє, яке склалося фактично або іншим шляхом;

- Торм, Твоп, Ттп виражають через Тор за допомогою нормативних коефіцієнтів:

Торм = Nорм * Тор, Твоп = Nвоп * Тор, Ттп = Nтп * Тор

- складають порівняння проектного балансу

Тзм = Тпз + Тор (1 + Nорм + Nвоп + Nтп)

Звідки:

методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru

Визначивши Тор з вказаної формули, розраховують Торм, Твоп, Ттп.

Результати розрахунків заносять у вищенаведену форму у графи “Проектний”.

Далі можливо розрахувати Нвир за формулою:

методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru ,

де: tор – час оперативної роботи, який витрачають на одиницю виробу (предмету

праці); визначають шляхом хронометражу.

ПОКАЗНИКИ,

які характеризують поліпшення використання РЧ у проектному балансі

Показники Формула
1. Рівень зайнятості оперативною роботою   методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru
2. Рівень загальної зайнятості роботою   методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru
3. Рівень загальної зайня-тості корисною роботою   методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru
4. Рівень використання РЧ     методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru
5. Зростання ПП за рахунок виключ. явних втрат РЧ   методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru
6. Зростання ПП за рахунок виключ. прихов. втрат РЧ   методика проведення фотографії робочого часу - student2.ru
7. Загальне зростання ПП DППзаг = DППяв + DППприх

Показники Рзор, Рззр, Рзкр, Рврч визначають як по фактичному балансу, так і по проектному балансу РЧ.

Показники DПП визначають тільки у проектному балансі.

ХРОНОМЕТРАЖ

Хронометраж – це вивчення трудового процесу шляхом спостерігання та вимірювання тривалості складових частин операцій (їх елементів), які циклічно повторюють. Виміри проводять багато разів (від 10 до 300). Фіксують тільки tор (tо і tд). Дані заносять у таблицю (РМ – 9.5).

Наши рекомендации