Практичне заняття 3 Тема: ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Мета практичного заняття: Визначення загальних постулатів формування потенціалу підприємства та етапипроцесу оптимізації структури потенціалу підприємства, зосередити увагу на ресурсному та галузевому аспектах формування потенціалу сучасних підприємств.

План заняття

1. Методичні й організаційно-економічні основи формування потенціалу підприємства.

2. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

3. Алгоритм графоаналітичного методу діагностики підприємницького потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

4. Вирішення завдань за темою.

Ключові поняття та терміни: оптимізація структури потенціалу підприємства,оновлення потенціалу підприємства, структурно-функціональні характеристики потенціалу підприємства.

Питання для обговорення

1. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Властивості економічної системи.

2. Постулати формування потенціалу підприємства.

3. Поцес та загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства.

4. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємства.

Методичні вказівки

Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу»:

1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (аij), тобто таблиці, де в рядках записані номери показників (i = 1, 2, 3, ..., n), а в стовпцях – назви підприємств, потенціал яких аналізують (j = 1, 2, 3, ..., m).

2. Для кожного показника знаходять його найліпше значення з урахуванням коефіцієнта чутливості і проводять ранжирування підприємств з визначенням відповідного місця.

3. Для кожного підприємства знаходять суму місць (Рj), отриманих у процесі ранжирування за формулою:

Практичне заняття 3 Тема: ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - student2.ru

4. Трансформуємо отриману в ході ранжирування суму місць (Рj) у довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (рис. 2.3). Квадрат потенціалу підприємства має чотири зони відповідно до розділів (k), які застосовані у розглянутій системі показників, та чотири вектори (В), що створюють його.

Отже, довжину вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства (Вk, де k = 1, 2, 3, 4), знаходимо за допомогою формули:

Практичне заняття 3 Тема: ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - student2.ru .

Практичне заняття 3 Тема: ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - student2.ru

Рис. 2.3. Квадрат потенціалу підприємства

5. Визначивши довжину всіх векторів, накреслюємо квадрат потенціалу підприємства і робимо відповідні висновки.

Графоаналітичний метод аналізу «Квадрат потенціалу» має кілька особливих теоретичних аспектів, які необхідно враховувати при його використанні:

1. Форма квадрата потенціалу може бути двох типів. Перший тип має правильну форму квадрата (тобто вектори, що створюють його, є однаковими або наближаються до цього). Таке підприємство матиме збалансований потенціал, що є запорукою успіху його діяльності. Другий тип має спотворену форму квадрата з таких причин: або один вектор розвинутий більше за інші («хворобливий» вектор), або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів). Якщо квадрат потенціалу підприємства наближається до другого типу, то підприємницький потенціал потребує негайних перетворень у напрямку поліпшення збалансованості його елементів.

2. Потенціали підприємств можна класифікувати за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів перебуває в межах 70–100; середній – у межах 30–70; малий – до 30 умовних одиниць.

3. Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства щодо досягнення оптимальних параметрів потенціалу.

4. Другий та третій вектори квадрата потенціалу («Організаційна структура та менеджмент» і «Маркетинг») свідчать про наявність передумов подальшого розвитку потенціалу підприємства.

5. Четвертий вектор – «Фінанси» – є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.

Наши рекомендации