Электр қожды қайта (ЭҚҚ) балқытқандағы қоспа құрамдарының қасиеті

Здіксіз генерациялы лазердің қызметі Үздіксіз генерациялы лазердің қоректендіру көзі ток немеме кернеу бойынша тұрақталған немесе тұрақталмаған түзеткіштен, түзетілген токтың лүпілін тегістеуге арналған сүзгіден және газ разрядты лампаларлы оталдыру импульстерінің генераторынан тұрады.

109. Технологиялық лазердің қызметі Технологиялық лазерлік қондырғылар қуатты жарық ағындарын беру мен тасымалдауға және сындырушы және қыздыру процесін бақылауға арналған оптикалық жүйелерден тұрады. Сәулелену параметрлері ауыспалы тесік диаметрі бар оптикалық диафрагмалар жүйесіне енгізілетін жұту коэффициенттері әр түрлі ауыспалы жарық сүзгілердің, бекітпелердің және басқа модуляторлардың көмегімен реттейді

110. Импульсті генерациялы лазердің қызметіИмпульсті генерациялы лазерді қоректендіру көзі разрядты контурға ие: сыйымдылықты энергия жинағыштан және жүктемені қосу құрылғысынан;

111. Лазерлі балқытулардың бір-бірінен артықшылықтары Лазер үш негізгі бөліктен тұрады: 1) белсенді элемент өрнекке сәйкес кванттық өтуді қамтамасыз ету үшін кванттық жүйені білдіреді; 2) нақты жиілікті және қуатты қоректендіру көзі бар тартып шығару жүйесі; 3) кванттық өтуді индукциялау үшін резонанстық жүйе.

112. Электр қожды қайта балқыту кезіндегі құбылыстар Алғашқы электрондардың кинетикалық энергиясының электромагнитті сәулелену түрінде шашырауымен қатар олар металл электрондарымен (екінші реттік электрондар) соғылысады. Бұл ретте берілген энергия екінші реттік электронный вакуумға шығуы үшін ғана емес, сонымен қатар электронға елеулі қосымша энергия беруге де жеткілікті. Соның нәтижесінде үстіңгі бетте екінші реттік электрондардың эмиссиясы пайда болады. Сұйық металдың беті электрондық қыздыру кезінде қатты қызып кетуі мүмкін (200-1000 К металдың балқу температурасынан жогары) жэне электрондардың термиялық эмиссиясының қуатты көзі қызметін атқарады. Қарастырылып откен металды электрондық қыздырумен қатар жүретін физикалық қүбылыстардан басқа ЭҚҚ жүмыс камерасында электрондық шоқтың балқыган металл ваннасы айнасының үстінде металл буының атомдарымен жэне бөлінетін әрі қалдық газдың молекулаларымен езара әрекеттеседі. 20-30 кВ кернеумен үдетілген алгашқы электрондардың серпімді емес соқтыгысуы нэтижесінде бумен газдың қозуы жэне иондалуы, ягни плазма түзіледі, ол аса жогары жиілікті тербелісті өндірумен және электрондық сәуледен плазмага қарай энергияның қарқынды берілуімен қатар жүреді.

113. Электр қожды қайта балқытудың маңыздылығы неде? Электрондық қыздыру құрылгыларында (ЭҚҚ) электр энергиясының жылу энергиясына ауысуы бос электрондардың (мысалы, термо-катодпен эмитирленген) катод пен анод арасындағы электр өрісінде жоғары жылдамдыққа ие болуы кезінде және қыздырылатын объектінің бетімен соғылу нәтижесінде тез ұшатын электрондардың бағытталған ағынының (ол электрондық шоқ немесе сәуле деп аталады) кинетикалық энергиясының жылу энергиясына ауысуы кезінде жүреді. Қыздырылған объект бетіне жете отырып, электрондық шоқтың (алғашқы электрондар) жылдамдатылган электрондары өз жолында толық кристалл торымен, сонымен қатар кездесетін жеке микро бөлшектермен: оң иондармен (тор түйіндерінде), бос (валенттілермен) және байланысқан электрондармен эрекеттесе отырып, затқа енеді.

114. Электр қожды қайта балқытудағы мақсаты неде? Электрондық қыздыру құрылгыларында (ЭҚҚ) электр энергиясының жылу энергиясына ауысуы бос электрондардың (мысалы, термо-катодпен эмитирленген) катод пен анод арасындағы электр өрісінде жоғары жылдамдыққа ие болуы кезінде және қыздырылатын объектінің бетімен соғылу нәтижесінде тез ұшатын электрондардың бағытталған ағынының (ол электрондық шоқ немесе сәуле деп аталады) кинетикалық энергиясының жылу энергиясына ауысуы кезінде жүреді.

Электр қожды қайта (ЭҚҚ) балқытқандағы қоспа құрамдарының қасиеті

116. ЭҚҚ пештеріне сипаттама беріңіз Қазіргі таңда отандық және шетелдік арнайы электр металлургиясында электр қожды қайта балқыту пештері кеңінен қолданылады. ЭҚҚ пеші жанама қыздыру көзі -2000-2300 К температуралы сұйық электр өткізгіш қож қабаты қызмет етеді. Электр ток төмендеткіш трансформатор арқылы бір немесе бірнеше электрод бойынша береді

117. ЭҚҚ пештерінде қолданылатын фазаларға сипаттама беріңіз ЭҚҚ пештері бір фазалы және үш фазалы болады. Қазіргі заманғы ЭҚҚ үш фазалы пештерді Тр бір фазалы трансформаторлар қоректендіреді. Қазіргі таңдағы ЭҚҚ өндірістік пештерінің түрі- бір фазалы пнштер, оларда сортты илемге арналған дөңгелек және квадратты қималы құйма кесекті және массасы 40-200 т дөңгелек қималы „соғылған темір” құйма кесектерді балқытады. Екі электродты пештерді квадратты және әсіресе тіктөртбұрыш қималы құйма кесектерді балқыту үшін мақсатқа сай қолданған жөн.

118. Электр қожды қайта балқытуда өндірістік пештерінің негізгі түрлері ЭҚҚ өндірістік пештерінің түрі- бір фазалы пнштер, оларда сортты илемге арналған дөңгелек және квадратты қималы құйма кесекті және массасы 40-200 т дөңгелек қималы „соғылған темір” құйма кесектерді балқытады. Екі электродты пештерді квадратты және әсіресе тіктөртбұрыш қималы құйма кесектерді балқыту үшін мақсатқа сай қолданған жөн.

119. Электр қожды қайта балқытудағы пештерінің сұлбасы1-электр пешті төмендеткіш трансформатор; 2-шығындалатын электрод 3-кристаллизатор 4-сұйық қож ваннасы 5-қожды қабыршақ 6-құйма кесек 7-құйма кесекті шығаруға арналған арбаша 8-көтергіш конструкция 9-тіреу 10-көтергіш конструкцияның екі жылдамдықты екі қозғалтқышты жетекпен қозғалу механизмі 11-каретка 12-каретканы көтеру механизмі

120. Электр қожды қайта балқыту пештерінің электр ұстағыштарын сипттаңыз ЭҚҚ пештерінің электр ұстағыштарының конструкциясында оларды пайдаланудың мынадай ерекшеліктері ескерілу керек:-шығындалатын электродтардың электр ұстағыштың корпусына тікелей бекіту кезінде электродты металды жеткілікті пайдаланбау; -ұзын шығындалатын электродтарды электр ұстағыштың корпусына орнату кезіндегі қиындық; -ірі бір электродты ЭҚҚ пештеріндегі шығындплатын электродтың үлкен массасы; -ірі электродты ЭҚҚ пештерінде электродтар санының артуы; -әр түрлі көлденең қимылы электродтарды пайдалану. Мұның бәрі қолданыстағы ЭҚҚ пештеріндегі электр ұстағыш конструкцияларының көп түрлілігінің себебі болып табылады.

121. Кристаллизатордың қозғалу механизміне сипаттама Кристаллизатор-сауыт қалыпты балқыту аяқталғаннан кейін балқытылған құйма кесекті алып шығару үшін көтереді. Бұл жағдайда кристализаторда, егер көтеру кезінде екі көтергіш конструкцияны механикалық түрде біріктірсе, ЭҚҚ пеші қаңқасы тіреуінің бойымен жеке көмекші жетек немесе электродтың қозғалу механизмінің басты жетегінің көмегімен қозғалатын каретка түріндегі көтергіш конструкция болады. Жетекке түсетін жүктемені азайту болу үшін кристаллизаторды табандық пен құйма кесектен алдын-ала айыру операциясын көмекші гидродомкрат көмегімен жүргізеді.

Здіксіз генерациялы лазердің технологиялық лазерден айырмашылығы қандай? Үздіксіз генерациялы лазердің қоректендіру көзі ток немеме кернеу бойынша тұрақталған немесе тұрақталмаған түзеткіштен, түзетілген токтың лүпілін тегістеуге арналған сүзгіден және газ разрядты лампаларлы оталдыру импульстерінің генераторынан тұрады.

123. Технологиялық лазердің импульсті генерациялы лазердің қызметі айырмашылығы қандай? Технологиялық лазерлік қондырғылар қуатты жарық ағындарын беру мен тасымалдауға және сындырушы және қыздыру процесін бақылауға арналған оптикалық жүйелерден тұрады. Сәулелену параметрлері ауыспалы тесік диаметрі бар оптикалық диафрагмалар жүйесіне енгізілетін жұту коэффициенттері әр түрлі ауыспалы жарық сүзгілердің, бекітпелердің және басқа модуляторлардың көмегімен реттейді

124. Индукциялық вакуум пештерінің сипаттамасы және онда жүретін балқыту процесінің жүруіИндукциялық кыздыру принципі жылу энергиясын электр өткізгіш қыздыратын объектімен жұтылатын электр магниттік өрістің энергиясын түрлендіруден тұрады. Индукциялық қыздыру қондырғысында электр магниттік өрісті көп орамды цилиндрлік орауышты (соленоид) білдіретін индуктор жасайды. Индуктор арқылы айнымалы синусоидты электр тогы өтеді, соның нәтижесінде индуктор маңайында уақытпен өзгеретін айнымалы магниттік өріс пайда болады. Қыздырылатын объектіні индуктордың ішіне немесе соның қасына орналастырады. Индуктор арқылы пайда болатын магнитті индукция векторының өзгеретін (уақытпен) ағыны қыздырылатын объектіден өтіп кетеді және электр өрісі индукцияланады. Осы өрістегі электр желісі магниттік ағын бағытына перпендикулярлы жазықтықта орналасқан жэне тұйықталган, яғни қыздырылатын объектідегі электр өрісі құйынды сипатта болады. Ом заңына сәйкес индукцияланатын электр өрісінің әрекетімен қыздырылатын электр откізгіш объектіде өткізу тогы (құйын тогы) пайда болады, олардың жылу генерациясы электр магниттік өріс энергиясын түрлендіру себебі болып табылады. Қыздырылатын объектіде электр өрісінің кернеулі шамасына екі фактор әсерін тигізеді: магнит агынының шамасы, ягни объектіні тесіп өтетін магнитті күштік сызықтар саны, коректенуші ток жиілігі, яғни қыздырылатын объектіге ілініскен магниттік ағын өзгерістерінің жиілігі (уақыт бойынша). Бұл индукциялық қыздыру қондырғысының екі типін орындауга мүмкіндік береді, оларды конструкциялары және пайдалану қасиеттері бойынша ажыратады: магнит откізгіші бар жэне магнит өткізгіші жоқ индукциялық қондырғылар. Тұйық магнит өткізгіші жоқ балқытудың индукциялық пешінде балқитын металл цилиндрлік көп орамды индуктордың ішіндеорналасқан керамикалық тигельде болады. Тұйық магнит өткізгіштің болмауы магниттік шашырау агынын маңызды үлгайтады; тигельде металмен ілінісетін магниттік күштік сызықтар саны тым аз болады. Бұл жағдай электр магниттік оріс өзге (уақыт бойынша) жиілігіне сәйкес ұлғайтуын талап етеді. Сондьщтан ИТП тиімді жұмысы үшін оларды орташа токпен қоректендіреді, ал басқа жагдайда ток жиілігінің сэйкес келетін түрлендірулерден жогаргы жиілікпен қоректендіреді. Осыған үксас пештердің өте тәмен табиги қуат коэффициенті (cos <р =0,03-0,1) болады, ал бұл реактивті (индукциялық) қуаттың жасанды сыйымдылықты орнын толтыру қажетгілігін тудырады.

125. Индукторды қысудың негізгі тәсілдеріИндукторды бекітуді екі тәсіл арқылы жүзеге асыруға болады: 1. Индуктордың эрбір орамы түтікке пісірілген немесе дәнекерленген жезден жасалган бірнеше екі жагы бүрлі шегемен тік электрлі емес өткізгішті тіреулерге (мысалы, асбест цементке) бекітеді, бір уақытта тигельді бекіту тетіктері болып табылады. Мүндай конструкция кезінде индуктор орамын бекіту оқшауланбаган түрде болуы мүмкін (электрлік оқшаулау ролі орамдар арасындагы 1-2 см реттегі ауа аралыгын орындайды). 2. Барлық орамдарды екі тарта қысылган тақта арасында тыгыз қып қысады (окшаулагыш материалдан) жэне пештің көлбеуі кезінде тигель мен орамдардың ыгысуының алдын алатын тік электрлі емес откізгішті тіреулерді белгілейді. Мұндай конструкция кезінде индуктор орамдарын бекітуді миканиттен, шыны таспадан жасалган төсеммен немесе 10-нан 40 В-қа дейінгі шекте I мм оқшаулау саңылауындакернеуді қамтамасыз ете отырып оқшаулаушы құрамды майлау арқылы (минимум қалыңдығы 1,5 мм) оқшаулайды. Индукторды сумен салқындату жүйесі индукторда (Р„) жогалатын белсенді қуатты жэне (Фтп) тигельді шегендеу арқылы балқитын металдагы жылу өткізгіштіктен жылу шыгынының қуатын қайтаруга арналған.

Наши рекомендации