Критерії оцінювання знань студентів

Аудиторна робота
  Семінар №1 Семінар №2 Семінар №3 Семінар №4 Семінар №5 Семінар №6 Семінар №7 Семінар №8 Семінар №9 Семінар №10 Семінар №11 Семінар №12 Семінар №13 Семінар №14 Семінар №15  
Види робіт Максимальна кількість балів  
Усна відповідь                        
ЕКР                      
МКР                          
Індивідуальна робота
Підготовка та захист реферату  
Підготовка та захист презентації  
Іспит
Всього
                                       

Критерії оцінювання усної відповіді:

Кількість балів Характеристика
0 б студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати навчальні задачі
1-2 б студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу
3-4 б студент повністю висвітлює теоретичне питання, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 1-2 логічні помилки при викладенні матеріалу.
5 б студент дає повні відповіді на запитання викладача і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, цікавиться додатковою літературою по темам курсу.

Критерії оцінювання експрес-контрольної роботи:

Кількість балів Характеристика
0 б студент виявиляє неспроможність вирішити задача чи задачу вирішено неправильно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті задачі, відсутні висновки та узагальнення
0,5-1 б студент у цілому вирішує поставлену задачу, виявляє розуміння основної суті задачі, намагається робити висновки, але припускається грубих помилок в методиці та послідовності вирішення задачі.
1,5 б Студент повністю вирішує поставлену задачу, виявляє розуміння суті задачі, робить чіткі та логічні висновки, але у розв’язку допущені неточності, деякі незначні помилки,наявні помилки в розрахунках.
2 б Студент повністю вирішує поставлену задачу, виявляє розуміння суті задачі, робить чіткі та логічні висновки та правильні розрахунки.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

Тип завдання Кількість завдань в МКР Максимальна кількість балів
Теоретичне питання
Ситуаційна задача
Всього

Критерії оцінювання теоретичних питань в МКР:

Кількість балів Характеристика
0 б студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення
0,5-1 б студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки. Але дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу
1,5 б студент повністю висвітлює теоретичне питання, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 1-2 логічні помилки при викладенні матеріалу.
2 б студент дає повні відповіді на запитання і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки.

Критерії оцінювання ситуаційних задач в МКР:

Кількість балів Характеристика
0 б студент виявиляє неспроможність вирішити задача чи задачу вирішено неправильно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті задачі, відсутні висновки та узагальнення
1-2 б студент у цілому вирішує поставлену задачу, виявляє розуміння основної суті задачі, намагається робити висновки, але припускається грубих помилок в методиці та послідовності вирішення задачі.
3 б Студент повністю вирішує поставлену задачу, виявляє розуміння суті задачі, робить чіткі та логічні висновки, але у розв’язку допущені неточності, деякі незначні помилки,наявні помилки в розрахунках.
4 б Студент повністю вирішує поставлену задачу, виявляє розуміння суті задачі, робить чіткі та логічні висновки та правильні розрахунки.

Критерії оцінки підготовки та захисту презентації:

При оцінці презентації враховуються такі позиції:

Зміст:

Розкрито всі аспекти теми

Матеріал викладений у доступній формі

Слайди розташовані в логічній послідовності

Заключний слайд із висновками

Бібліографія з перерахуванням всіх використаних ресурсів

Елементи оформлення:

Зміна слайдів

Дизайн

Анімація: стандартні, установка ефектів при зміні слайдів

Графіки, діаграми, малюнки

Елементи творчості

Оригінальність і винахідливі приклади

Кількість балів Характеристика
0 б Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми
1-5 б Проект представляє інформацію структуровано у формі опорного конспекту, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях
5-9 б Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для студентів, які його створили
9-13 б Презентація має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії.
13-15 б У презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення матеріалу, творчий підхід до поставлених задач. Під час аналізу-інтерпретації зроблені самостійні висновки, аргументація, висловлене власне ставлення до проблеми. Малюнки, звуки, фото, анімації – у кількості, виправданій змістом презентації. Робота виконана творчо і самостійно. Презентація характеризується оригінальністю

Критерії оцінювання реферату:

Реферат оцінюється як цілісний авторський текст та має такі критерії оцінювання: новизна змісту; обґрунтованість вибору джерел; ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до оформлення.

Новизна змісту:

а) актуальність теми дослідження;

б) новизна й самостійність у постановці проблеми, формулювання нового аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міжпредметних, внутрішньопредметних, інтеграційних);

в) уміння працювати з дослідженнями, аналітичною літературою, систематизувати й структурувати матеріал;

г) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень;

д) стильова єдність тексту.

Ступінь розкриття сутності питання:

а) відповідність плану темі реферату;

б) відповідність змісту й плану реферату;

в) повнота й глибина знань з теми;

г) обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом;

е) уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору по одному питанню (проблемі).

Обґрунтованість вибору джерел:

а) оцінка використаної літератури: чи розглянуті найбільш відомі роботи з теми дослідження (у т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані, довідки й т.д.).

Дотримання вимог до оформлення:

а) правильність оформлення посилання на використану літературу, список літератури;

б) оцінка грамотності й культури викладу (у т.ч. орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією;

в) дотримання вимог до обсягу реферату.

Кількість балів Характеристика
0 б тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми
1-5 б основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні відповіді
5-9 б основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені деякі недоліки. Не обгрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення дотримано
9-13 б виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, дані правильні відповіді на додаткові питання
13-15 б виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання

Наши рекомендации