Взаємодія відділу матеріально-технічного постачання з іншими підрозділами та відділами

Підрозділ Одержання Надання
З виробничими підрозділами - розрахунків потреби і заявок на матеріально-технічні ресурси; - звітів про використання матеріально-технічних ресурсів і дотримання встановлених норм витрати; - актів про брак, оформлених у встановленому порядку; - документації про прийом матеріально-технічних ресурсів підрозділами; - відомостей про залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих; - планів постачань матеріально-технічних ресурсів; - лімітних карт на відпуск матеріально-технічних ресурсів; - звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання; - відомостей про наявність матеріально-технічних ресурсів на складі сировини і матеріалів;
З виробничо-диспетчерським відділом - виробничих планів і графіків виробництва; - відомостей про норми заділів на ділянках і в цехах та їх дотримання; - графіків подачі матеріалів у виробничі підрозділи; - відомостей про причини порушень ходу виробничого процесу; - відомостей про забезпечення підрозділів матеріально-технічними ресурсами; - даних про загальну кількість поставленої продукції відповідно до номенклатури, передбаченої планами матеріально-технічного постачання та укладеними угодами; - відомостей про наявність матеріально-технічних ресурсів на складі сировини і матеріалів; - пояснювальних про причини порушення термінів і обсягів передачі матеріально-технічних ресурсів виробничим підрозділам, що призвело до простою виробництва;
З відділом головного технолога - норм витрати матеріально-технічних ресурсів для визначення обсягів матеріально-технічного забезпечення; - допусків на відхилення якості матеріально-технічних ресурсів; - заявок з переліком матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва; - планів виробництва; - відповідей на пропозиції по заміні дорогих і дефіцитних матеріально-технічних ресурсів на більш доступні; - таблиць взаємозамінності матеріально-технічних ресурсів; - повідомлень про заміну матеріалів; - консультацій за матеріалами і сировиною; - запитів про припустимі технологічні відхилення якості матеріалу; - узгоджених технологічних умов на спеціальні матеріали; - технічної й інструктивної документації на передані у виробництво матеріально-технічні ресурси;
З відділом контролю якості - документів, що підтверджують якість матеріально-технічного постачання; - актів прийому продукції по якості і комплектності; - актів відбраковування продукції; - заяв про рекламації;. - вказівок про припинення подачі у виробництво матеріально-технічних ресурсів, що мають відхилення від технічних умов; - супровідних документів постачальників на матеріально-технічні засоби, що надходять на підприємство (сертифікати, декларації про відповідність, паспорти, інструкції, технічні умови і т.д.); - копій угод постачань і змін до них; - документів, необхідних для складання рекламацій;
З транспортним відділом - оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень матеріально-технічних ресурсів; - графіків подачі транспортних засобів під завантаження матеріально-технічних ресурсів, прийнятих у постачальників; - транспортно-експедиційної документації з оцінками про прийом матеріально-технічних засобів від постачальників; - звітів про виконання планів по навантаженню і розвантаженню, централізованому завезенню матеріально-технічних ресурсів; - планів закупівлі матеріально-технічних ресурсів за укладеними угодами; - заявок на подачу транспортних засобів; - інструкцій і вимог до перевезення матеріально-технічних засобів різними видами транспорту;
З планово-економічним відділом - планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) на місяць, квартал, рік; - результатів аналізу діяльності відділу матеріально-технічного постачання за попередні планові періоди; - розрахунків обсягів запасів матеріальних ресурсів; - розрахунків потреби матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, устаткування, палива, енергії й ін.); - даних про зміни цін на матеріальні ресурси у постачальників; - проектів перспективних і поточних планів матеріально-технічного забезпечення виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства і його підрозділів; - звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання;
З фінансовим відділом - погоджених проектів претензій; - пропозицій по усуненню причин, що спричинили висунення претензій і санкцій до підприємства; - затверджених розрахунків нормативів оборотних коштів; - проектів перспективних і поточних планів матеріально-технічного забезпечення виробничої діяльності підприємства; - звітних даних про рух сировини і матеріалів, про їхні залишки на кінець звітного періоду; - копій претензій, заявлених контрагентами; - проектів претензій до контрагентів при порушенні ними договірних зобов'язань; - звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання;
З головною бухгалтерією - затверджених кошторисів витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів; - підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів; - звітних даних про обіг сировини і матеріалів, про їхні залишки на кінець звітного періоду; - товарно-супровідної документації; - звітів про відвантажені контрагентам матеріально-технічні ресурси; - відомостей про стан запасів на складі сировини і матеріалів; - звітів про витрати на придбання матеріально-технічних ресурсів;
З відділом маркетингу - узагальненої інформації про постачальників матеріалів, сировини, напівфабрикатів, що вимагаються підприємству; - відомостей про ціни на необхідні матеріально-технічні засоби у різних постачальників, в заготівельних організаціях; - інформації про стан товарного ринку; - відомостей про появу нових видів матеріалів, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих з додаванням технічних характеристик; - інформації про попит на матеріально-технічні засоби, його можливі коливання та їх причини; - відомостей про великих постачальників (передбачуваних і дійсних обсягах оборотів, стійкості на товарному ринку, ін.); - відомостей про заплановані виставки, ярмарки; - відомостей про укладені угоди на постачання матеріально-технічних засобів; - заявок на проведення маркетингового аналізу оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію; - звітів відділу контролю якості, головного технолога, виробничих підрозділів про якість матеріально-технічних ресурсів; - документів, необхідних для оформлення участі у виставках, ярмарках;
З юридичним відділом - результатів правової експертизи наданих для візування угод, наказів, розпоряджень, інструкцій; - проектів угод на придбання матеріально-технічних засобів; - протоколів узгодження суперечок за умовами угод, що укладаються; - погоджених претензій і позовів до постачальників матеріально-технічних засобів із приводу порушення ними договірних зобов'язань; - роз'яснень діючого законодавства і порядку його застосування; - аналізу змін і доповнень цивільного законодавства. - наказів, розпоряджень, інструкцій для візування і правової експертизи; - відомостей про порушення контрагентами договірних зобов'язань, недотримання термінів постачань; - документів і необхідних розрахунків для висунення претензій і позовів до постачальників матеріально-технічних засобів з приводу порушення ними договірних зобов'язань; - заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів і на роз'яснення діючого законодавства.

Отже, відділ постачання на підприємстві функціонує з метою своєчасного й оптимального забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами відповідної комплектності і якості. Основні завдання цього відділу полягають у: забезпеченні виробничих підрозділів підприємства матеріально-технічними ресурсами, підготовці і укладанні угод на постачання матеріально-технічних ресурсів, організації раціонального використання матеріально-технічних ресурсів. Щодо організаційних структур закупівельного відділу (відділу постачання), то розрізняють: централізовану, децентралізовану та змішану структури.

ЛІТЕРАТУРА

1. Адаєв 10.Е. Обеспечение ритмичности машиностроительного производства: организационно-экономические аспекты. — Пенза: Изд-во Пепз. гос. ун-та, 1996. — 152 с.

2. Апискип ЮЛ., Моисеева М.К., Проскуряков AM. Новая техника: повышение эффективности создания и освоения. — М.: Машиностроение, 1984. — 192 с.

3. Афитов Э.Л„ Новицкий Н.И., Цыганков В Д. Организация вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств предприятия: Учеб. пособие по курсу "Организация и планирование производства. Управление предприятием". — Минск: МРТИ, 1992.— 609 с.

4. Базилевич Л.А. Автоматизация организационного проектирования* — Л.: Машиностроение, 1989.

5. Беленький П.Е. и др. Управление техническим и организационным развитием предприятия. — К.: Техника, 1992. — 126 с.

6. Васильев ВЛ. Организация производства в условиях рынка. — М.: Машиностроение, 1993.

7. Вейе Г., Геринг У. Введение в общую экономику и организацию производства: Пер. с пем. — Красноярск: Изд-во Красноярского гос. ун-та, 1995.

8. Войчинский AM., Диденко Н.И., Лузин В.П. Гибкие автоматизированные производства. — М.: Радио и связь, 1987. — 272 с.

9. Гарбер КД., Новицкий Н.И. Учеб. пособие по курсу "Организация, планирование и управление радиотехническим предприятием". — Ч. 1. — Минск: МРТИ, 1984. — 88 с.

10. Генкин ВМ. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов. — М.: НОРМА — ИИФРА-М, 1999.

11. Герасимчук ВТ. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища пік., 1995.— 265 с.

ЗМІСТ

1.Значення і задачі інструментального господарства

2.Значення і задачі матеріально-технічного постачання і доставки продукції до місць продажу

3. Література

Наши рекомендации