Кіраўнік таварыства “шубраўцы”, знакаміты масон, доктар філасофіі і медыцыны

ЗАЦВЯРДЖАЮ

дэкан гістарычнага факультэта

_____________________ А.А. Бурык

“________” __________2016 г.

Матэрыялы для комплекснай кантрольнай работы

па курсу “Гісторыя Беларусі”(гістарычны факультэт, 5 курс)

Варыянт 1

Вызначце адзін правільны адказ:

1. Упершыню людзі з'явіліся на тэрыторыі Беларусі ў перыяд:

а) мезаліту

б) неаліту

в) палеаліту

г) энеаліту

2. Катэгорыя часовазалежных сялян, звязаных з феадаламі дагаворнымі абавязкамі:

а) чэлядзь

б) закупы

в) радовічы

г) людзі

Якія функцыі выконваў пасаднік у старажытным Тураве?

а) кіраваў гарадскім апалчэннем

б) кіраваў адміністрацыяй горада

в) кіраваў царкоўнай арганізацыяй княства

г) кіраваў княжацкай дружынай

У якім годзе адбылася бітва на р. Судоме (Судаміры)?

а) 1021 г.

б) 1025 г.

в) 1065 г.

г) 1067 г.

5. Полацкае княства канчаткова далучылася да ВкЛ пры князі:

а) Міндоўгу

б) Войшалку

в) Трайдзені

г) Віцені

6 У якім годзе Давыд Гарадзенскі арганізаваў абарону сталіцы княства Наваградка ад крыжакоў:

а) 1298 г.

б) 1307 г.

в) 1314 г.

г) 1322 г.

7. Вызначце часы праўлення вялікага князя ВкЛ Альгерда:

а) 1295–1316 гг.

б) 1316–1341 гг.

в) 1345–1377 гг.

г) 1377–1430 гг.

8. Крэўская унія для ВкЛ – гэта:

а) саюз з Маскоўскім княствам

б) саюз з Лівонскім ордэнам

в) саюз з Польскім каралеўствам

г) аб’яднанне праваслаўнай і каталіцкай цэркваў у ВкЛ

Пры якім князі Паны-Рада атрымала права кантраляваць дзейнасць вялікага князя?

а) Казіміры Ягелончыке

б) Аляксандры

в) Жыгімонце I Старым

г) Жыгімонце Кейстутавічы

Якім дакументам у ВКЛ былі ўпершыню закладзены асновы юрыдычнага афармлення прыгоннага права?

а) Прывілей Казіміра IV Ягелончыка 1447 г.

б) Судзебнік Казіміра IV Ягелончыка 1468 г.

в) Статут 1529 г.

г) Статут 1588 г.

У якім годзе Берасце атрымаў Магдэбургскае права?

а) 1390 г.

б) 1468 г.

в) 1387 г.

г) 1511 г.

12. Камандуючы ўзброенымі сіламі ў ВкЛ:

а) ваявода

б) кашталян

в) канцлер

г) гетман

13. Катэгорыя залежных сялян у ВкЛ, якія не мелі права пераходу ад аднаго феадала да другога:

а) кутнікі

б) сяляне пахожыя

в) сяляне непахожыя

г) сяляне – слугі

Які дзяржаўны дзеяч ВкЛ найбольш паспрыяў распаўсюджанню рэфармацыі ў ВкЛ?

а) Леў Сапега

б) Мікалай Радзівіл Чорны

в) Мікалай Радзівіл Руды

г) Стэфан Баторый

15. Першым казацкім “загонам” (1648–1651 гг.) кіраваў атаман:

а) Крычэўскі

б) Крывашапка

в) Гаркуша

г) Галавацкі

16. Вайна 1654-1667 гг. паміж Рускай дзяржавай і Рэччу Паспалітай скончылася падпісаннем:

а) Гадзяцкага дагавору;

б) Оліўскага міру

в) Андросаўскага перамір΄я

г) Рыжскага міру.

17. Усходняя тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Расійскай імперыі:

а) пасля I падзела Рэчы Паспалітай

б) пасля II падзела Рэчы Паспалітай

в) пасля III падзела Рэчы Паспалітай

г) ніколі не ўваходзіла

Словы “Отторженная возвратих” характарызуюць адносіны да далучаных беларускіх зямель

а) Кацярыны ІІ б) Паўла І
в) Аляксандра І г) Мікалая І

Далучаныя да Расіі ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай беларускія землі ўвайшлі ў склад

а) Беларускай губерні б) Віленскай губерні
в) Мінскай губерні г) Полацкай губерні

Лідэрам тэхнічнага прагрэсу ў прамысловасці Беларусі ў канцы XVІІІ– першай чвэрці XІX ст. з’яўляліся

а) суконныя прадпрыемствы б) баваўняныя прадпрыемствы
в) дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы г) сілікатныя прадпрыемствы

Першае масонскае ложа на тэрыторыі Беларусі ўзнікла ў горадзе

а) Віцебску б) Полацку
в)Магілёве г) Мінску

Патаемнае таварыства, якое мела тры ступені. Яго сябры сарвалі прыняцце прысягі Мікалаю І салдатамі Літоўскага піянернага батальёна

а) “шубраўцы” б) “Ваенныя сябры”
в)“Патрыятычнае таварыства” г) “Віленская асацыяцыя”

Старшынёй Адукацыйнай камісіі з’яўляўся

а) А. Чартарыйскі б) І. Храптовіч
в) Г. Пірамовіч г) І. Масальскі

Першым беларускім генерал-губернатарам быў прызначаны

а) М.Крэчэтнікаў б) М. Кахоўскі
в) З. Чарнышоў г) А.Нарышкін

Кіраўнік каталіцкай царквы ў Беларусі ў канцы ХVIII - пачатку XIX ст.ст.

а) С. Богуш-Сестранцевіч б) Я. Смагаржэўскі
в) В. Садкоўскі г) Г. Каніскі

Кіраўнік таварыства “шубраўцы”, знакаміты масон, доктар філасофіі і медыцыны

а) К. Ігельстром б) Б. Шымкевіч
в) Т. Зан г) Ю. Яжоўскі

27. Ідэолаг польскага нацыянальнага руху, які разумеў федэратыўны характар Рэчы Паспалітай і сцвярджаў гэта ў праекце рэформаў “Палітычнае права польскай нацыі альбо арганізацыя кіравання Рэчы Паспалітай”

Наши рекомендации