Вихід ректифікованого спирту і втрати спирту на ректифікаційних установках

Вихід ректифікованого спирту на типових БРУ непрямої дії звичайно складає 93.,.95 % від кількості спирту, введеного з бражкою.

Частина спирту (0,8...1,2 %) втрачається безповоротно з бардою, лютерною водою, з несконденсованими газами та через нещільності в апаратах і трубопрово­дах. Ці втрати нормовані. Значна частина спирту виводиться з установки з побіч­ними продуктами ректифікації: сивушне масло, сивушний спирт, головна фракція. З сивушним маслом виводиться 0,3...0,45 % умовного спирту. З головною фракці­єю і сивушним спиртом виводиться 3...5 % етилового спирту.

Введення в схему БРУ розгінної колони дозволяє збільшити вихід ректифіко­ваного спирту на 2,5...4,5 % за рахунок виділення його з головної фракції, при цьо­му головні домішки виводяться у кількості 0,15...0,3 % в концентрованому стані. Вихід ректифікованого спирту збільшується до 98,2...98,5 % від кількості спирту, введеного з бражкою.

Безповоротні втрати спирту нормовані в залежності від продуктивності уста­новок, пори року і складають у брагоректифікаційних установках 0,8... 1,2 %; в ректифікаційних - біля 0,6 %; в сирцевих 0,2 % . На кількість втрат має вплив конструкція ректифікаційної установки, число колон у ній, режим роботи, темпе­ратура холодної води, якість вихідної сировини й ступінь очистки спирту. Втрати залежать також від правильності експлуатації установки і досвіду апаратника. Щоб знизити втрати спирту, в першу чергу треба прагнути до стабілізації подачі бражки або спирту-сирцю, подачі пари й води, що істотно досягається за допомогою авто­матизації ректифікаційних установок.

вихід ректифікованого спирту і втрати спирту на ректифікаційних установках - student2.ru

Особливо великі втрати спирту можуть бути при зупинках через перебої у по­дачі гріючої пари або холодної води. При раптовому припиненні надходження води спиртова пара викидається у значній кількості через повітряні відводи; в разі при­пинення подачі пари спирт втрачається з бардою і лютером. За одну зупинку через відсутність пари може втрачатися до 0,1 % добового виробітку, а через відсутність води - до 0,5 %. Втрати з бардою у випадку падіння тиску пари більші при сітчас­тих, ґратчастих або лускоподібних тарілках в бражних колонах (до 0,2 %).

Деякі втрати спирту з бардою і лютерною водою неминучі. Згідно з технологі­чною інструкцією допускається наявність спирту в барді не більше 0,015 % об., що відповідає його втраті біля 0,2 % загальної кількості спирту, що надходить з браж­кою (норми втрат спирту на безперервнодіючих ректифікаційних установках і бра-горектифікаційних установках затверджені колишнім Мінхарчопромом СРСР 13.12.78 p.). ЦІ втрати можуть бути зменшені до 0,1% (при вмісті спирту в барді біля 0,007 % об.). На підставі техніко-економічних розрахунків встановлено, що для роботи ректифікаційних установок в оптимальному режимі необхідно, щоб спирту в лютерній воді було біля 0,04 % об., однак за технологічною інструкцією це не допускається. Як збільшення, так і зменшення вмісту спирту у порівнянні з вка­заним є економічно невигідним: перше - призводить до необгрунтоване високих втрат спирту, друге - до додаткових витрат пари, вартість якої вища вартості спир­ту, що при цьому вилучається.

Втрати спирту з несконденсованими газами при брагоректифікації звичайно не перевищують 0,11% від кількості спирту, введеного з бражкою. З метою знижен­ня втрат необхідно намагатися підводити до спиртовловлювачів якомога хододні-шу воду, яка є в розпорядженні заводу. Об'єм газу, що виділяється при брагоректи­фікації, біля 0,11 м3 на 1 дал спирту, а вміст спирту в газі в залежності від темпера­тури складає 20...70 г/м3.

Втрати спирту через нещільності у триколонній брагоректифікаційній уста­новці непрямої дії при задовільному її стані можуть складати 0,08 % від введеного до неї спирту. На кожну додаткову колону втрати зростають на 0,015 %. Втрати через запірну арматуру і трубопроводи, незалежно від продуктивності установки, складають 1 дал/добу.

Для зниження втрат спирту рекомендується виконувати комунікації з мініма­льною кількістю фланцевих з'єднань, прокладки до них ставити на олійних фар­бах, як сальникову набивку в арматурі застосовувати фторопласте ви й ущільнюю­чий матеріал або використовувати безсальникову арматуру.

Наши рекомендации