Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих

Тема Персонал

Задача 1

У базовому році середньооблікова чисельність працівників на підприємстві складала 710 осіб. У цьому році загальна кількість звільнених з роботи на підприємстві становила 30 осіб, у тому числі за власним бажанням 10 осіб. На роботу прийняли 15 осіб. Розрахувати коефіцієнти руху кадрів на підприємстві: коефіцієнт обороту робочої сили по прийому, по звільненню, коефіцієнт плинності персоналу.

Задача 2

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році 120 осіб, обсяг товарної продукції – 1280 тис. грн. У плановому році продуктивність праці підвищиться на 8%, а обсяг виробництва продукції –на 5%. Обчислити чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому році.

Задача 3

Підприємство розробило виробничу програму в розмірі 48 тис. одиниць продукції. Норма часу на виготовлення одиниці продукції 1 година 30 хвилин. При плануванні балансу робочого часу за рік слід використати такі дані: календарних днів 365, 104 вихідних дні, 10 святкових днів, 42 дні чергової відпустки, 2 дні хвороби, 2 дні – інші невиходи з поважних причин. Тривалість робочої зміни – 8 год. Визначити календарний, номінальний та ефективний фонд робочого часу працівника і планову чисельність основних робітників.

Задача 4

Річний обсяг виробництва виробів – 500 тис. шт., трудомісткість виробу 0,4 нормо.-год. Кількість робочих днів у році 224. Тривалість робочої зміни – 8 годин при однозмінному режимі роботи підприємства. Відсоток втрат робочого часу – 5%. Відсоток виконання норм виробітку – 104%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

Задача 5

У цеху встановлено 50 верстатів, які працюють в безперервному режимі. Норма обслуговування обладнання складає 10 верстатів на одного апаратника. Планові невиходи працівників відповідно до балансу робочого часу складуть 15%. Визначити облікову та явочну чисельність працівників.

Задача 6

Визначити виробіток на одного працюючого в плановому році і його відносний приріст, якщо в базовому періоді виробіток склав 300 тис. грн./людину. Робочих днів у році 245. річний випуск продукції передбачає виконання плану на суму 48600 тис. грн., а зниження трудомісткості виробничої програми складає 1715 людино-днів.

Задача 7

Визначити відсоток зростання продуктивності праці в плановому періоді в порівнянні із звітним, якщо передбачається зростання об'єму виробництва на 11%, а чисельність працюючих зменшиться на 5 чоловік. У звітному періоді об'єм товарної продукції 25687 тис. грн., а чисельність працюючих 1282 чоловік

Методичні рекомендації

Визначення чисельності працівників

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих

- планова середньооблікова чисельність працівників (Чпл) визначається за формулою

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru

де Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - плановий обсяг виробництва продукції

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - плановий показник виробітку на одного працюючого

- планова середньооблікова чисельність працівників (Чпл) визначається методом коригування базової чисельності за формулами

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru

де Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - базова середньооблікова чисельність працюючих, осіб

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - індекс зміни обсягу продукції у плановому періоді

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - індекс зміни продуктивності праці на одного середньооблікового працівника в плановому періоді

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - сумарна зміна чисельності працівників за по факторними розрахунками

Планова чисельність основних робітників визначається трьома методами:

1) за трудомісткістю виробничої програми;

2) за нормами виробітку;

3) за нормами обслуговування.

Визначення чисельності основних робітників ( Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru ) за трудомісткістю виробничої програми здійснюється за наступною формулою:

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru

де Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - плановий обсяг робіт у нормо-годинах (трудомісткість виробничої програми),

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника в годинах;

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - коефіцієнт виконання норм.

Планову чисельність окремих груп основних робітників, зайнятих на аналогічних роботах, можна визначити за нормами виробітку:

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru

де Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - плановий обсяг робіт у натуральних одиницях виміру;

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru - планова норма виробітку в натуральних одиницях за одну годину;

Планова чисельність основних робітників за нормами обслуговування визначається за формулою:

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru

де КО – загальна кількість обладнання, яку необхідно обслуговувати робітникам;

Кз – кількість змін роботи обладнання;

Кя.о. – коефіцієнт приведення явочної чисельності в облікову;

Но – норма обслуговування, тобто кількість одиниць обладнання, яке має обслуговуватись одним робітником, одиниць.

Коефіцієнт приведення явочної чисельності в облікову вираховується за формулою:

Укрупнені методи розрахунку чисельності працюючих - student2.ru

де Нр – плановий відсоток невиходів робітників на роботу.

Тема Оплата праці

Типові задачі

Задача 1. Розрахувати середню тарифну ставку робітників цеху, якщо структура працівників передбачає: робітників І розряду – 40% з годинною тарифною ставкою 6,88грн.; ІІ розряду – 50% з тарифним коефіцієнтом 1,09; ІІІ розряду – 10% з тарифним коефіцієнтом 1,33.

Проста погодинна система.

Задача 2. За місяць токар 3 розряду відпрацював 22 дні. Тривалість робочої зміни складає 8 годин. Тарифна ставка І розряду робіт – 6,88 грн. за годину. Тарифний коефіцієнт, за тарифною сіткою має значення 1,50. обчислити суму заробітної плати токаря за місяць.

Наши рекомендации