Одержання абсолютного спирту

Очищений абсолютний спирт у невеликих кількостях виробляють для органі­чного синтезу та лабораторних робіт. Нарівні з цим в Україні розвивається вироб­ництво технічного абсолютного спирту, що використовується як добавка до мотор­ного палива. Технічний абсолютний спирт у своєму складі містить усі супутні лет­кі домішки (ефіри, альдегіди, вищі спирти та ін.). Виробництво технічного абсолю­тного спирту для використання в сумішевих паливах розвинуто в США, Канаді, Франції, де його вже два десятиріччя одержують із меляси, пшениці, кукурудзи,

Спирт можна абсолютувати (зневоднювати) зв'язуванням води твердими або рідкими матеріалами (наприклад, негашеним вапном, гліцерином) та ректифіка­цією під вакуумом або в присутності солей, при цьому азеотропна точка зміщуєть­ся у бік більшого вмісту спирту. ЦІ способи одержали деяке розповсюдження у лабораторній практиці.

У промисловості для абсолютування, як правило, використовують методи со­рбції води на молекулярних ситах, або за допомогою ректифікації з утворенням потрійних нероздільнокиплячих (азеотропних) сумішей. Така суміш утворюється при додаванні до ректифікованого спирту (що містить етанол і воду) третього ком­понента, наприклад, бензолу, циклогексану, трихлоретану або деяких інших речо­вин. На цей час як третій компонент при абсолютуванні спирту використовують циклогексан.

Циклогексан - вуглеводень (С6Н12), прозора, безбарвна, легколетка рідина з молекулярною масою 84,16, температурою кипіння 80,8° С, температурою плав­лення 6,6° С, густиною 0,778 кг/дм3. Пари циклогексану з повітрям утворюють вибухонебезпечну суміш. Температура спалаху - 18° С, температура займання -260° С. Концентраційні межі займання -1,2...10,6 об. %.

Циклогексан - токсична речовина, гранично допустима концентрація (ГДК) у повітрі робочої зони виробничих приміщень 80 мг/м3. Циклогексан у воді нероз­чинний, з етанолом розчиняється у будь-яких співвідношеннях. Разом з етиловим спиртом та водою утворює азеотропну суміш, що містить 17 мас. % етанолу, 7 мас. % води й 76 мас. % циклогексану і має температуру кипіння 62,1° С.

Сутність процесу зневоднення спирту полягає у наступному. У ректифікаційну колону як живлення вводиться концентрований (95...96 об. %) спирт й додається пе­вна кількість циклогексану. У процесі ректифікації в колоні утворюється азеотропна суміш, яка поводить себе як ЛЛК І виходить з колони у вигляді верхнього продукту в пароподібному стані. Вниз по колоні зсувається зневоднений етанол, як ВЛК; уся вода, що надійшла до колони із спиртом, виводиться з азеотропною сумішшю.

Пари азеотропної суміші при конденсації дають гетерогенну рідку суміш, яка розшаровується, утворюючи верхній (легкий) шар, що містить 93...94 мас. % цик­логексану, 6...7 мас. % етанолу й незначну кількість води, та нижній (важкий) шар, що містить 69...71 мас. % етанолу, 21...23 мас. % води і 6...8 мас. % циклогексану.

На рис. 10.47 наведена схема установки для абсолютування спирту. Вихідний ректифікований спирт, як правило, подається на 10-ту зверху тарілку зневоднюючої


одержання абсолютного спирту - student2.ru


одержання абсолютного спирту - student2.ru (дегідратаційної) колони 1. До колони на верхню тарілку вводиться деяка кількість циклогексану. При підведенні до колони теплоти (обігрівання колони закритою па­рою - випарник 10) суміш етанолу, води й циклогексану розділяється на ЛЛК (азе­отропна суміш) та ВЛК (зневоднений спирт). Останній виводиться з куба ко­лони, охолоджується у теплообміннику 11 і надходить до збірника товарного аб­солютного спирту.

Рис, 10.47 Схема установки для одер­жання абсолютного спирту: 1 - зневод­нююча колона (ОК); 2 - дефлегматор ОК; 3 - конденсатор ОК; 4,5 - конден­сатор і дефлегматор регенераційної колони; 6 - декантатор І ступеня; 7,12 - теплообмінники, 8 - декантатор II ступеня; 9 - регенераційна колона; 10-випарник ОК; 11 -холодильник абсолютного спирту; АС - абсолютний спирт

Пари азеотропної суміші конденсу­ються у дефлегматорі зневоднюючої ко­лони 2 й конденсаторі 3. Конденсат у де­кантаторі першого ступеня 6 розшаро­вується. Верхній шар, що містить в ос­новному циклогексан, надходить на зро­шення зневоднюючої колони (флегма). Нижній шар, що містить в основному етанол, воду й деяку кількість циклоге­ксану (~- 6...8 %), охолоджується у теп­лообміннику 7 до температури - 20° С; при цьому зменшується розчинність ци­клогексану в спирто-водяній суміші, внаслідок чого він спливає, утворюючи верхній шар. Охолоджена суміш прохо­дить декантатор другого ступеня 8. Вер­хній шар (в основному циклогексан) з декантатора 8 надходить на тарілку жи-• влсння зневоднюючої колони 1, а ниж­ній спиртоводяний шар (після підігрі­вання у теплообміннику 12) спрямову­ється на 16-ту живильну тарілку реге­нераційної колони 9.

У регенераційній колоні спирт кон­центрується разом з деякою кількістю циклогексану. Колона оснащена дефлегмато­ром і конденсатором, з обігріванням, як відкритою, так й закритою парою.

Конденсат пари, що містить в основному регенерований етиловий спирт, з дефлегматора 5 і конденсатора 4 частково надходить на живильну тарілку зневод­нюючої колони, а частково (більша частина) на зрошення колони 9 (флегма).

Зневоднююча й регенераційна колони, як правило, мають 60...65 тарілок. У зневоднюючій колоні постійно циркулює певна кількість циклогексану, який вико­нує роль переносника води з колони у декантатор.


одержання абсолютного спирту - student2.ru


При роботі установки підтримується такий режим: тиск у нижній частині ко­лони 25...ЗО кПа; у верхній частині - 1...5 кПа; температура в кубі зневоднюючої колони 82...83° С; над 23-ю тарілкою (рахуючи знизу) 68...75° С; над тарілкою жи­влення 63...64° С; над верхньою - 61,5...62° С.

Температура в кубі регенераційної колони 104... 105° С; на тарілці живлення 85...87 °С; над верхньою тарілкою 76.,.77° С.

Очищений абсолютний спирт повинен задовольняти такі вимоги: концентра­ція етанолу - не менше 99,8 % об., вміст альдегідів - не більше 5 мг в 1 дм спирту, вміст органічних кислот - не більше 10 мг в 1 дм3 спирту. Спирт не повинен місти­ти сухого залишку, мінеральних кислот, лугів, фурфуролу. Повинен бути прозорим, безбарвним та не мати сторонніх запаху й смаку.

Абсолютний спирт технічний, що використовується як високооктанова кисне­вмісна добавка до автомобільного бензину, згідно з ТУ У 18.475-98, повинна відпо­відати таким умовам:

Зовнішній вигляд: прозора безбарвна або світло-жовта рідина.

Концентрація органічних кисневмісних речовин, об. %, не менше 99,3

Густина при 20° С, кг/дм3, не більше............................................. 0,791

Показник заломлення одержання абсолютного спирту - student2.ru не менше.............................................. 1,3613

Концентрація сухого залишку, мг/дм3, не більше.......................... 50,0

Концентрація вільних кислот у перерахунку

на оцтову кислоту, мг в 1 дм3 безводного спирту, не більше........ 20,0

Концентрація води, об. %, не більше................................................ 0,2

Концентрація вищих спиртів С3...С5, мг/дм3, не більше............... 12000

Концентрація циклогексану, об. %, не більше.................................. 0,5


одержання абсолютного спирту - student2.ru

Технічний абсолютний спирт мож­на одержувати з технічного ректифіко­ваного спирту, що містить усі супутні йому леткі домішки (наприклад, категорії В). У ряді випадків при виробництві спирту з меляси процес ректифікації проводять з виробленням двох умовних продуктів. З бражки у процесі брагоректифікації виді­ляється й піддається очистці основна час­тина спирту з одержанням спирту вищої очистки, а всі спиртовмісні побічні погони (із спиртовловлювачів і конденсаторів;

Рис. 10.48 Схема установки для одер­жання абсолютного технічного етанолу безпосередньо із бражки: 1 - брагоректи-фікаційна колона; 2 - зневоднююча колона; 3 - декантатородержання абсолютного спирту - student2.ru

головна фракція, сивушний спирт і сивушна фракція) використовуються для виро­бництва абсолютного технічного спирту. Це дає можливість одержувати ректифі­кований спирт підвищеної якості.

На рис. 10.48 наведена апаратурно-технологічна схема установки для одер­жання абсолютного технічного (паливного) етанолу безпосередньо з бражки. Уста­новка має брагоректифікацІйну колону 1 і зневоднюючу колону 2. Виділення спир­ту з бражки, його концентрування й регенерація спирту, що надходить з декантато­ра 3, здійснюється в браго ректифікаційній колоні, що має 18...20 тарілок у відгін-ній частині та 40...50 тарілок у концентраційній.

На абсолютування І дал спирту звичайно витрачається 15...20кг гріючої пари, приблизно 0,25 одержання абсолютного спирту - student2.ru холодної води та біля 0,01 кг циклогексану. Втрати останнього компенсуються періодичним додаванням його до зневоднюючої колони. Гранично допустимі втрати спирту при абсолютуванні складають приблизно 0,1 % вихідної кількості спирту, що вводиться до установки.

Наши рекомендации