Тема 9. Організація роботи місцевих органів державної виконавчої влади

Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій. Структура місцевих державних адміністрацій. Порядок формування місцевих державних адміністрацій. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників. Апарат місцевих державних адміністрацій. Форми роботи місцевих державних адміністрацій. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій. Акти місцевих державних адміністрацій.

Тема 10. Організація роботи органів місцевого самоврядування

Поняття і ознаки місцевого самоврядування. Теорії походження місцевого самоврядування Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування. Компетенція органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Організація роботи місцевих рад. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад. Особливості організації роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування в районах, областях, районах у місті. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві. Організація роботи органів самоорганізації населення. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. Поняття та загальна характеристика державного будівництва та місцевого самоврядування України

Ключові слова: державне будівництво, державні органи, посадові особи, службові особи, місцеве самоврядування, наука державного будівництва і місцевого самоврядування тощо.

План

1. Поняття державного будівництва i місцевого самоврядування України.

2. Предмет, методи, система і джерела державного будівництва і місцевого самоврядування.

3. Конституційні основи організації роботи державних органів і органів місцевого самоврядування.

Реферати

1. Наука державного будiвництва i мiсцевого самоврядування в Україні.

2. Навчальний курс державного будiвництва i мiсцевого самоврядування в Україні.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Підготувати конспект:

1. Конституційні основи організації роботи державних органів і органів місцевого самоврядування.

2. Конституційна структура державних органів і органів місцевого самоврядування.

3. Принципи і функції та компетенція діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування.

4. Форми і методи діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування.

Список використаних джерел:

Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання //ВВР. – 1996.- №30.-Ст.141.

2. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

3. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

4. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. – Ст. 191.

5. Про внесення змін до Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України: Закон України від 14 липня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 40-41. – Ст. 250.

6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382.

7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 33. – Ст. 1983.

8. Про вибори Президента України: Закон України вiд 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291.

9. Про всеукраїнський і місцеві референдуми: Закон Української РСР від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443 (із змінами і доповненнями).

10. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

11. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25. – Ст. 20 (з змінами та доповненнями).

12. Про місцеві державні адмiнiстрацiї: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

13. Про Президента України: Закон України від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

Додаткова література

14. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.) В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.

15. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. – 389 с.

16. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. – К.: Алеута, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

17. Основи демократії: навч. посібник / За заг. ред. А.Колодій. – К., 2002. – С. 292-295.

18. Пронюк Н.В. Європейські стандарти місцевого самоврядування і національне законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. - Вип.61 (част. ІІ). – Київ, 2006. – С.161-169.

19. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційно-правовий статус уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (порівняльний аналіз) // Право. – 1998. – № 3. – С. 29-37.

20. Хартія українських міст: Прийнято загальними зборами Асоц. міст України 26.09.1997р. // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 5-6. – С.13-25.

21. Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: Дис… к.ю.н.:12.00.01. - Х., 2004.

22. Шкабаро В.М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: автореф. дисерт. … к.ю.н.: 12.00.02. – К., 2004. – 21 с.

23. Шаповал В.М. Виконавча влада: правовий статус i реалiї // Урядовий кур'єр. – 1996. – 19 грудня.

24. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (23-24 квітня 2009 року) / КНУТШ, Юридичний факультет ; [ редкол. : І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін. ]. – Київ : АВЕРС.

25. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.: Юрид. думка, 2010. — 653 с.

26. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні : навч.-метод. посіб. / А. О. Селіванов; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. — Х.; К.: Логос, 2010. — 32, [3] с.

ТЕМА 2. Органiзацiя роботи Верховної Ради України

Ключові слова:Верховна Рада України, організаційно-правові форми, сесія, спеціальні парламентські процедури, народний депутат, депутатський запит, депутатське звернення.

Перше семінарське заняття

План

1. Органiзацiйна будова Верховної Ради України.

2. Сесiя – головна органiзацiйна форма роботи Верховної Ради України.

3. Порядок організації і діяльності Верховної Ради за спеціальними процедурами.

Реферати

1. Організація роботи народних депутатів України.

2. Депутатський запит та організація його здійснення.

Друге семінарське заняття

Ключові слова: комітети Верховної Ради України, тимчасові комісії, спеціальні тимчасові комісії, слідчі тимчасові комісії, Голова Верховної Ради України, апарат Верховної Ради України, депутатські групи, депутатські фракції.

План

1. Система, будова та порядок утворення комітетів Верховної Ради України.

2. Тимчасові комісії Верховної Ради, організація їх роботи.

3. Організація роботи Голови Верховної Ради України, його першого заступника і заступника.

4. Організація роботи апарату Верховної Ради України.

Реферати

1. Депутатські групі та депутатські фракції Верховної Ради України, їх система та організація роботи.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Підготувати конспект:

1. Організація роботи апарату Верховної Ради України.

2. Структура апарату Верховної Ради України.

3. Організація діловодства в Апараті Верховної Ради.

Список використаних джерел:

Наши рекомендации