Вимоги до енергозбереження

6.1 Огороджувальні конструкції будинку слід проектувати так, щоб розрахункові значення величин опору теплопередачі, визначені з урахуванням теплопровідних включень, були не менше нормативних значень, встановлених ДБН В.2.6-31.

6.2 Площі вікон житлових приміщень і кухонь не повинні перевищувати значень, встанов­лених у 3.4. Конструкції вікон мають відповідати вимогам щодо опору теплопередачі та повіт­ропроникності, встановлених ДБН В.2.6-31.

6.3 Величини теплової потужності системи опалення та річного теплоспоживання системами опалення будинку, віднесені до одного квадратного метра загальної площі, не повинні переви­щувати контрольних показників, встановлених СНиП 2.04.05.

6.4 Системи теплоспоживання будинків, що керуються із теплових пунктів, повинні проек­туватися з пристроями для автоматичного регулювання теплової потужності. Індивідуальні ре­гулятори теплової потужності слід передбачати біля кожного калорифера систем припливної вен-

тиляції вбудованих нежитлових приміщень. Індивідуальні регулятори біля опалювальних приладів необхідно встановлювати згідно з вимогами 5.27.

6.5 Системи опалення вбудованих у житлові будинки гаражів повинні проектуватися з пристроями, які автоматично перекривають потік теплоносія за температури зовнішнього повітря 2°С і вище.

6.6 Припливні вентиляційні системи вбудованих нежитлових приміщень, обладнаних ви­тяжною вентиляцією з механічним спонуканням, проектують із утилізаторами теплоти витяжного повітря. Проектування без утилізаторів допускається за відповідного обґрунтування.

Встановлення дефлекторів на викиді витяжних систем не допускається.

6.7 Холодильні машини будинків з центральною системою кондиціонування повітря про­ектують, як правило, з пристроями, що забезпечують відведення теплоти конденсації холодильного агента до системи гарячого водопостачання.

6.8 В одноквартирних житлових будинках, а також у будинках з кондиціонуванням повітря при обґрунтуванні слід застосовувати системи теплоспоживання, що використовують віднов-лювальні джерела енергії, у тому числі енергію навколишнього середовища, перетворену в теплових насосах.

6.9 Підвищувальні насоси систем водопостачання житлових будинків повинні проектуватися з автоматикою, що забезпечує зменшення споживання електроенергії при скороченні споживання води.

6.10 За тиску води на вводі водопроводу до будинку, який перевищує потрібний проектний напір більше ніж на 0,1 МПа, необхідно встановлювати на вводі регулятори тиску "після себе".

6.11 Водопідігрівачі гарячого водопостачання вбудованих нежитлових приміщень повинні про­ектуватися з пристроями, що автоматично перекривають потік теплоносія у години неробочого часу.

Додаток А (обов'язковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,

НА ЯКІ НАВЕДЕНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН 360-92**   Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень  
ДБН 363-92   Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України  
ДБН Б.2.4-1-94   Планування та забудова сільських поселень  
ДБН В.1.1-3-97   Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення  
ДБН В.1.1-5-2000   Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах  
ДБН В.1.1-7-2002   Пожежна безпека об'єктів будівництва  
ДБН В.1.4-1.01-97   Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні  
ДБН В.1.4-2.01-97   Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва  
ДБН В.2.2-3-97   Будинки та споруди навчальних закладів  
ДБН В.2.2-4-97   Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів  
ДБН В.2.2-5-97   Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони  
ДБН В.2.2-9-99   Громадські будинки та споруди. Основні положення  
ДБН В.2.2-10-2001   Заклади охорони здоров'я  
ДБН В.2.2-11-2002   Підприємства побутового обслуговування. Основні положення  
ДБН В.2.2-13-2003   Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди  
ДБН В.2.5-13-98*   Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд  
ДБН В.2.5-20-2001   Газопостачання  
ДБН В.2.5-23-2003   Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення  
ДБН В.2.5-24-2003   Електрична кабельна система опалення  
ДБН В.2.6-14-97   Покриття будинків і споруд  
ДБН В.2.6-31:2006   Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України
СНиП ІІ-12-77   Здания и сооружения. Защита от шума  
СНиП ІІ-22-81   Каменные и армокаменные конструкции  
СНиП ІІ-23-81*   Стальные конструкции  
СНиП ІІ-25-80   Деревянные конструкции  
СНиП ІІ-35-76   Котельные установки  
СНиП 2.01.01-82   Строительная климатология и геофизика  
ДБН В.1.2-2:2006   Система забез­печення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування
СНиП 2.02.01-83   Основания зданий и сооружений  
СНиП 2.02.03-85   Свайные фундаменты  
СНиП 2.03.01-84*   Бетонные и железобетонные конструкции  
СНиП 2.04.01-85   Внутренний водопровод и канализация зданий  
СНиП 2.04,05-91   Отопление, вентиляция и кондиционирование  
СНиП 2.04.07-86   Тепловые сети  
СНиП 2.09.04-87   Административные и бытовые здания  
ВБН В.2.2-ЦЗН-2004 / Мінпраці України   Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня  

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ВСН 1-77/ Минсвязи СССР   Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов  
ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
ВСН 54-87/ Госгражданстрой   Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования  
ВСН 60-89/ Госкомархитектуры   Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования  
ВСН 61-89(р)/ Госкомархитектуры   Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования  
ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
ВСН 600-81 / Минсвязи СССР   Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения  
ДСТУ Б В.1.1-4-98*   Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги  
ДСТУ Б В.2.6-11-97   Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови  
ДСТУ 4216-2003   Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю  
ДСТУ 4217-2003   Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом  
ДСТУ ISO 4190-6-2001   Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір  
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ   Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения  
ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)   Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры  
ГОСТ 12176-89   Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения  
ГОСТ 16363-98   Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств  
ГОСТ 25772-83   Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия  
ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87)   Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету  
ГОСТ 30331.1-95   Электроустановки зданий. Основные положения  
НАПБ Б.01.007-2004   Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах  
НПАОП 0.00-1.02-99   Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів  
НПАОП 40.1-1.32-01   Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок  
ПУЕ (ПУЭ-86) / Минэнерго СССР   Правила устройства электроустановок  
РД 34.21.122-87/ Минэнерго СССР, Госстрой СССР   Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений  
ДержСанПіН 3.3.2-007-98   Державні санітарні норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин  
ДСН 3.3.6.037-99   Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку  
ДСН 3.3.6.042-99   Мікроклімат виробничих приміщень  
ДержСанПіН 173-96   Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів  
ДСП 201-97   Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)  
ДержСанПіН 239-96   Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань  
ДержСанПіН 136/1940-97   Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання  

НРБУ-97   Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи  
СанПиН 42-121 -4719-88   Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитии для рабочих, студентов, учащихся средних учебных заведений и профессионально-технических училищ  
СанПиН 42-123-5777-91   Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое  
СанПиН 1304-75   Санитарные нормы допустимых вибраций-в жилых помещениях
СанПиН 12152-80   Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений  
СанПиН 2605-82   Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки  
СанПиН 3077-84   Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки  
СанПиН 5781-91 Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли  
СанПиН 42-120-4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки  

ДБН В.2.2-18:2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.5-27:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Про­гини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ 3987-2000 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум'ям дифузійного та попередньо зміша­ного типів (ІЕС 60695-2-4/0:1991)

ДСТУ 3988-2000 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання (ІЕС 60695-2-4/1:1991)

ДСТУ 4237-3-21:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, про­кладених у пучках. Категорія A F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, про­кладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-23:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, про­кладених у пучках. Категорія В (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-24:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, про­кладених у пучках. Категорія С (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-25:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробовування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, про­кладених у пучках. Категорія D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випро­бування (ІЕС 61084-1:1991, NEQ)

ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

ДСТУ 4754:2007 Системи кабельних лотоків і драбин. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61537:2001, MOD)

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випро­бування

ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия (Сходи маршові, площадки і огорожі сталеві. Технічні умови)

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испы­тания нагретой проволокой (Випробування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випро­бування нагрітим дротом)

ДСТУ pr EN 81-70:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів Частина 70. Кон­кретне застосування пасажирських і грузопасажирських ліфтів. Зручність доступу до ліфтів паса­жирів, зокрема, пасажирів з функціональними порушеннями (pr EN 81-70:1999, IDT)

ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колек­тивними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і гро­мадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.5-37-2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизо­ваних систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Глава 1.5; глави 2.4 і 2.5; глава 6

ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок. Глави 4.1 і 4.2

ДБН В.2.5-39:2008Теплові мережі

Додаток Б (обов'язковий)

Наши рекомендации