Додаток 4. промислові протигази

Марка коробки Колір коробки Небезпечні хімічні речовини, від яких захищає протигаз
А Коричневий Від фосфор- і хлорорганічних отрутохімікатів, парів, органічних сполук (бензин, ацетон, бензол, сірководень, тетраетилсвинець, толуол, спирт, ефір)
D Жовтий Від фосфор- і хлорорганічних отрутохімікатів, кислих газів і парів (сірчаний газ, хлор, сірководень, синильна кислота, окиси азоту, фосген, :иіористий водень)
Г Одна половина чорна, друга - жовта Від парів ртуті, ртутьорганічних отрутохімікатів на основі етилмеркурхлориду
Е Чорний Від миш'яковистого і фтористого водню
кд Сірий Від аміаку, сірководню та їх сумішей
БКФ Зелений Від парів органічних речовин, миш'яковистого і фосфористого водню
М Червоний Від окису вуглецю за наявності невеликих кількостей аміаку, миш'яковистого та фосфористого водню, парів органічних сполук
СО Сірий Від окису вуглецю

Список літератури

1. Желібо Є.П., Зоверуха Н.М., Зоцарний В.В. Безпека життєдіяльності. -Львів: Піча Ю.В., -К.: Каравелла, -Львів: Новий світ 2000, 2002. - 328 с

2. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовецький А.П. Безпека життєдіяльності. -Львів: Світ 1995. - 288 с

3. Безпека життєдіяльності / За заг. ред. ЯЛ. Бедрія. -Львів: вид. підприємство "АРІ", 2000. - 276 с

4. Джигерей B.C., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Вид. 4-те, доповнене.

- Львів: Афіша, 2001. - 256 с

5. Семчук Я.М, Паневник О.В., Мандрик О.М. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 90 с

6. Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. -2-ге вид., доп. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 268 с.

7. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Вид. 5-те. -Льзів: Львівський банківський інститут РБУ; -К: Т-во "Знання" КОО, 2002. - 186 с

8. Безпека життєдіяльності у життєвому середовищі / За ред. В.І. Гольніка. - Дніпропетровськ: НГА України, 2000. - 172 с

9. Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности.

- Днепропетровск: Пороги, 1982. - 418 с.

10. Котик М.А. Психология и безопасность. Изд. 3-е, испр. и доп. -Таллин: Валгус, 1989. -С.448.

11. Безпека життєдіяльності / За заг. ред. В.Г. Цапка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. -К.: Знання-Прес, 2003. - 397 с.

12. Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянов. Безпека життєдіяльності. -К.: Кондор, 2003. - 424 с.

13. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки). / В.В. Бегун, І.М. Науменко. -КУАННП "Фенікс", 2004. - 328 с

14. Ліпкан В.А. Безпекознавство. -К: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 208 с.

15. Емельянов A.M., Котик М.А. Ошибки человека-оператора (Психологический и кибернетический аспекты). - М.: Знание, 1988. - 64 с.

16. Губинский А.И., Кобзев В.В. Оценка надежности деятельности человека-оператора в системах управления. - М.: Машиностроение, 1974. - 52 с.

17. Хохлов Н.В. Управление риском - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, - 229 с.

18. Машина H.I. Економічний ризик і методи його вимірювання. -К: Центр навчальної літератури, 2003. - 188 с

19. Ариуин А.С., Зациорский В.М. Эргономическая биомеханика. -М.: Машиностроение, 1988. - 256 с.

20. Cavanagh P.R., Michioyshi A.E. A technique for the display of pressure distributions beneath the foot // J. Biomechanics. - 1980. -Vol. 13. - №2. - P.69-75

21. Іваськевич І.О. Ергономіка. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. ■- 168 с.

22. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. / За заг. ред. полковника В.С.Франчука. Вид. 2-ге доп. - Львів: Афіша, 2001. - 336 с


Список літератури

23. Семенов С.Н., Лысенко В.П. Проведение занятий по гражданской обороне: Метод, пособие. -М.: Высш. шк., 1990. - 96 с.

24. Джигерей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 203 с.

25. Запольський А. К., Салюк АЛ. Основи екології / За ред. К.М. Ситника. - К.: Вища шк., 2001.-358 с.

26. Кучерявський В.П. Екологія. - Львів: Світ, 2001. - 500 с.

27. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 284 с

28. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. -Львів: "Новий світ-2000", 2003. -248 с

29. Крисаченко B.C., Хильки М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: "Знання України", 2002. - 598 с

30. Соснин А.С., Прігунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства.

- К.: Изд. Европ. ун-та, 2002. - 358 с.

31. Миллер Д. Выжывание по методам САС: Практическое руководство (серия Коммандос) / Под общ. ред. А.Е. Тараса. - Мн.: Харвест, 1999. - 448 с.

32. Пипченко А.Н., Димидов В.В., Пономаренко В.В. и др. Выжывание и безопасность на море в вопросах и ответах / Под общ. ред. А. П. Харитошина.

- Одесса: Центр подготовки и аттестации плавсостава, 1997. - 84 с;.

33. Психология екстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сель-ченок. -Мн.: Харвест, 2000. - 480 с.

34. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / За заг. ред. Ю.В.Вороненко, В.Ф. Москаленка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 680 с.

35. Гончарук Е.И., Вороненко Ю.В., Марценюк Н.И. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения. - К.: Здоров'я, 1989. - 204 с.

36. Плисакарь И.Ф. Травматизм и его профилактика. -Кишинев: Штиинца, 1981.

- 190 с.

37. Величенко В.М., Юмашев Г.С., Мусалатов Х.А. и др. Первая доврачебная помощь: учебн. пособ. / Под ред. В.М.Величенко, Г.С.Юмашева. -М.: Медицина, 1990.-272 с.

38. Военно-медицинская подготовка / Под ред. Ф.И. Комарова. - М.: Медицина, 1984. -448 с.

39. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 227 с.

40. Боженко Л.І., Гута О.И. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. - Львів: Афіша, 2001. - 176 с

41. Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології, управління якістю: Навч. посіб. - К: Київ. нац. торг. - екон. ун-т., 2001. - 446 с

42. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія - К: Либідь, 2002. - С 59-229.

43. Основы инженерной психологи: Учебник для технических вузов / Под ред. Б.Ф.Ломова. - М.: Высш. школа, 1986. - 448 с.

44. Панок В., Титаренко Т., Чепеляєва Н. та ін. Основи практичної психології. Підручник. - К: Либідь, 1999. - 536 с.

45. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: Учб. посібник для студентів ст. курсів психол. фак. та відділень ун-ів. - Харків: Фоліо, 1996. - 237 с

292 Список літератури

46. Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. -К.: Україна-Віта, 1996. -130 с.

47. Инцест или кровосмешение. Ф.Эритье, Б.Цирульник, А.Каури, М.Касонтаку, Д. Вриньо / Пер. с фр. Н. Попова, И. Потапов. -М.: Кстати, - 173 с.

48. Психологія суїциду: Посібник / За ред. В.П.Москальця. -К.: Академвидав, 2004. -С.288.

49. Соціологія / За ред. Н.П. Осипової. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 336 с.

50. Сотвори себе кумира: Психология семи / Авт. - сост. О.В. Тимченко, В.Б. Шапар.

- X.: Прапор, 1997. - 604 с.

51. По ту сторону стереотипов поведения: психология общения / Авт. сост. О.В. Тимченко, В.Б. Шапар. - X.: Прапор, 1997. - 654 с.

52. Пленники религиозного екстаза: Психология религиозных сеьгг / Авт.-сост. О.В. Тимченко, В.Б. Шапар. - X.: Прапор, 1998. - 477 с.

53. Шапарь В.Б. Психология религиозных сект. - Минск: Харвест, 2004. - 384 с.

54. Петрик В.М., Сьомій Є.В. та ін. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України: Монографія / За заг. ред. проф. 3.1. Тимошенко. - К.: Вид-во Свроп. ун-ту, 2002. - 331 с.

55. Григульевич И.Р. Пророки "новой истины": Очерки о культах и суевериях сов-ремнного капиталистического мира. - М.: Политиздат, 1993. - 303 с.

56. Черняк Е.Б. Невидимые империи: Тайные общества старого и нового времени на Западе. -М.: Мысль, 1987. - 271 с.

57. Парнов Е.И. Трон Люцифера: Критич. Очерки магии и оккультизма. Изд 2-е, доп.

- М.: Политиздат, 1991. - 302 с.

58. Хойбнер Т. Вызов неприкаянных: Модные волны и молодежные течения -теды, хиппи, панки, рокеры - в западном мире / Пер. с нем. Г.Гаева и Л.Егоровой, научн. ред. послесл. и комент. А. Ефремова. -М.: Мол. гвардия, 1990. -302 с.

59. Сочивко Д.В. Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики человека в экстремальных условиях жизнедеятельности. - М.: ПЕР СЭ, 2002. - 304 с.

60. Долин А.А., Попов Г.В. Кэмпо - традиция воинских искусств. -3-е изд. -М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. - 429 с.

61. Католик Г.В., Корнієнко І.О. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим // Науково-методичні матеріали для роботи з очевидцями та постраждалими від техногенних катастроф, а також членами їх сімей. -Львів: Червона Калина, 2003. - 144 с

62. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. -Мн.: Харвест, 2000. - 560 с.

63. Маккой Ч. Почему я об этом не подумал? / Пер. с англ. В.К.Гацелюка. - М.: ООО "Издательство ACT": ООО "Транзиткиига", 2004. - 330 с.

64. Информационно-психологическая и психотронная война. Хрестоматия / Под общ. ред. А.Е.Тараса. - Мн.: Харвест, 2003. - 432 с.

65. Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. -Мн.: Харвест, 2004. - 592 с.

66. Психология террористов и серийных убийц: Хрестоматия / Под общ. ред. А.Е. Тараса. - Мн.: Харвест, 2004. - 400 с.

67. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель) Психология масс. Хрестоматия.Сама-ра: Издательский дом "БФХРАХ-М", 2001. - 592 с.


Список літератури

68. Комер Р. Психология поведения. Нарушения и патологии психики. -СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 608 с.

69. Аронсон Э., Вилсон Т., Шкерт Р. Социальная психология: психологические законы поведения человека в социуме. -СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 540 с.

70. Шейнов В.П. Искусство жить: Как обратить знание в здоровье. -Мн.: Харвест, 2003. - 720 с.

71. Грачев Г.В. Мельник И.К. Манипулирование личностью. -М.: Эксмо, 2003.

- 384 с.

72. Таранов П.С. Интриги, мошенничество, трюки. -Симферополь: Таврида, 1996.

- 576 с.

73. Таранов П.С. Дерзкие тайны общения: Поведение наоборот, или 25 законов инверсии. - Симферополь: Реноме, 1997. - 560 с.

74. Таранов П.С. Маневры общения: Миниатюры сокровенных тайн. -Д.: Сталкер, 1999.-432 с.

75. Покрасс М.Л. Терапия поведением. Методика для активного психотерапевта и для всех, ищущих выхода. - Самара: Издательский дом "Бахрах", 1997, - 240 с.

76. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2003. - 464 с.

77. Caplan G. Grunenbaum H. Perspectives on primary prevention // Archives of General psychiatry. -1967. -Vol.17. -№3. -P. 331-347.

78. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 200 с.

79. Бодров ВА. Информационный стресс. - М.: ПЕР СЭ, 2000. - 352 с.

80. Томсон П. Самоучитель общения. - СПб.: Питер, 2000. - 256 с.

81. Ключков С. Держи стресс в кулаке. - СПб.: Питер, 2002. - 192 с.

82. Шаповалов Е.А. 1000+1 совет семейного психотерапевта. -М.: Олімп: ООО "Фирма" "Издательство ACT", 1999. - 288 с.

83. Пиз А., Гарнер А. Язык разговора. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 146 с.

84. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений. -М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.

- 238 с.

85. Берн Ш. Тендерная психология. - СПб.: пройм-Еврознак, 2001. - 320 с.

86. Аграшенков А. Психология на каждый день. Советы, рекомендации, тесты. -М.: Вече, 1997.-480 с.

87. Семке В.Я. Умейте владеть собой, или беседы о здоровой и больной личности.

- Новосибирск: Напука. Сиб. Отд-ние, 1991. - 90-168 с.

88. Говорун Т., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний курс. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1999. - 384 с

89. Батон Дж. Стать ближе. Любовь, секс и здравый смысл / Пер. с англ. - М.: ТОО Центр "ПРО" при участии АЗОТ "Альвис" и АО "Столетие", 1995. - 216 с.

90. Свядощ A.M. Женская сексопатология. Изд.5-е перераб. и доп. -Кишинев: Издательство "Шитиинца", - 184 с.

91. Секс от и до / Пер. с англ. О.Смуровой. -М.: Агенство "ФАИР", 1998. - 352 с.

92. Плоды запретов: Подростки и секс: книга для учителя. -М.: Просвещение, 1991. -80 с.

93. Эйдемюллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб.: Издательство "Питер", 1999. - 656 с.

94. Постовий В.Г. Сучасна сім'я і її педагогіка. -К.: Освіта, 1994. - 64 с.

294 ___________________________ Список літератури

95. Аверінцев С, Рупнік І.М. Адам та його ребро / Пер. М. Прокопович. -Львів: Свічадо, 1998.-76 с.

96. Витек К. Проблемы супружеского благополучия: Пер. С чешского. / Общ. Ред и предисл. М.С. Мацковского. -М.: Прогресс, 1988. - 144 с.

97. Фридланд Л. То, чего не должно быть: Записки врача о половых страданиях. - Рига: Спридитис, 1990. - 216 с.

98. Рощин О.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.О. Книга криминалиста: Практ. пособ. -К.: Україна, 1995.-413 с.

99. Гитин В., Хигир Б. Анатомия криминала. Убийство. Изнасилование. -Харьков: Паритет, 1996. - 416 с.

100. Судебная медицина / Под ред. В.М. Смольянинова. - М: Медицина, 1975. - 344 с.

101. Мороз С.А. Історія Біосфери Землі: У 2 кн. Кн.2: Геологопалеонтологічний життєпис. - К.: Заповіт, 1996. - 384-419 с.

102. Фаулз Дж. Собирайтесь вместе, о вы, старлетки! Кротовые норы / Пер. с англ. И. Безсмертной, И. Точевой. - М.: Махаон, 2002. - 139-152 с.

103. Ортегга-и-Гассет X. Человек и люди // Философские науки. - №5. — 1991. - 157 с.

104. Маркузе Герберт. Эрос и цивилизация. -К.: ИСА. 1995. - 197 с.

105. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™ / Пер. с англ. Э.М.Телятни-кова, Т.В. Панфилова-Мн.: ООО "Попурри," 1999. - 624 с.

106. Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя / Пер. с англ. Д.Н. Дудинский -Мн.: ООО "Попурри," 1989. - 49 с.

107. Адлер А. Наука жить / Пер. с англ. И нем. K:Port-Royal, 1997. - 151 с.

108. Лебон Г. Психология масс: Хрестоматия / Ред.состав. Д.Я. Райгородский -Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М, -2001. - 13 с.

109. Франкл В. Воля к смыслу /Пер. с англ. - М.: Апрель-Прес, Изд-во ЭКСМО-Прес, 2000. - 30 с.

ПО. Ясперс К. Комунікація / Сотниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. -К.: Либідь, 1996. - 132-149 с.

111. Савчин М.В. Духовний потенціал людини. -Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" Прикарпатського університету, 2001. - 167 с

112. Бучек Л.І.Аналіз емоційної стійкості як прояву особливостей саморегуляції особистості: Авторефер. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Київський університет імені Т.Г.Шевченка. - К, 1994. - 19 с

113. Бугайова Н.М. Психологічні чинники суіцидальної поведінки: Авторефер. дис... канд психол. наук: 19.00.01 / Київський університет імені Т.Г.Шевченка. -К, 1997. - 22 с

114. Белінська І.А. Психологічні типи відхилень у розвитку особистості підлітків з алкогольно узалежненої сім'ї: Авторефер. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюшка АПН України. - К, 2000. -19 с.

115. Романова В.Г. Особливості статево-рольової соціалізації підлітків: Авторефер. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут психології ім. Г.С. Костюшка АПН України.-К., 2002.-19 с.

116. Сексуальні злочини: Системний аналіз психологічних, соціальних, соціально-психологічних і біологічних чинників, психодіагностика та психопрофілактика: Авторефер. дис... д-ра психол. наук: 19.00.04 / Київський університет імені Т.Г.Шевченка.-К, 1994.-36 с.

Список літератури___________________________________________________ 295

117. Савчин М.В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості: Авторєф. дис. д-ра психолог, наук: 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професіфйної освіти АПН України - К, 1997. - 51 с

118. Говорун Т.В. Соціалізація статі як чинник розвитку Я-концепції: Авторефер. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. -К., 2002. - 35 с

119. Довгополюк В.О. Соціальна девіантність у молодіжному середовищі: передумови, різновиди та регулятиви: Авторєф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Південноукраїнський державний педагогічний університет (м.Одеса) ім. КДУшинського. -Одеса, 2004.-20 с

120. Огієнко І.В. Соціально-філософський аналіз моделей формування особистості як суб'єкта культури: Авторєф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Дніпропетровський державний університет. -Дніпропетровськ, 1998. - 18 с

121. Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження: Авторєф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Донецький національний університет. - Донецьк, 2002. - 20 с

122. Базалюк О.О. Криза системи "Людина-природа" в умовах техногенної цивілізації та шляхи її подолання (соціально-філософський аспект): Авторєф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України. - Київ, 2001. -18 с

123. Яким Р.С. Вчинок особистості у контексті безпеки її життєдіяльності // Молодь і ринок -2003. -№4(6). - 25-27 с

124. Жмир В.Ф. Краєвид суїциду // Філософська думка. - 2003. - №3. - 136-149 с

125. Шахненко В. Соціалізація учнів у процесі викладання "БЖД" // Завуч. -2003. -№16.-16-17 с

126. Коваленко І. Рекомендації щодо дій населення у випадку розливу ртуті // Директор школи. - 2002. - №2, січень. - 13 с

127. Нікулін Г.С. Вивчення явища тероризму в курсі БЖД // Ріднг. школа. -2003. -№3.-34-35 с

128. Пироженко Т. Школа поведінки в надзвичайних ситуаціях (Безпека життєдіяльності) // Палітра педагога. - 2002. - №4. - 3-8 с

129. Ткачук СП. Шляхи удосконалення державної політики у сфері безпеки життєдіяльності населення // Безпека життєдіяльності. - 2003. - №1. - 4-6 с

130. Рогачова Л.М., Прогнімак О.Д. Життя в небезпеці? // Безпека життєдіяльності. -2003.-№1.-6-9 с

131. Шейман Б. Гострі отруєння у дітей // Безпека життєдіяльності. -2003. -№2. - 8-9 с

132. Сасюк М.М. Основні тенденції виникнення надзвичайних ситуацій в україні у 2002 р. // Безпека життєдіяльності. - 2003. - №2. - 41-45 с

133. Максименко С.Д. Особистість людини і регулятори її життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. - 2003. - №3. - 22-25 с

134. Терещенко О.М. Організація захисту населення від уражаючих чинників надзвичайних ситуацій. // Безпека життєдіяльності. - 2003. - №7. - 36-38 с

135. Трахтенберг І.М. Хімічні сполуки у побуті // Безпека життєдіяльності. -2003. -№10.-5-8 с

136. Супрович М.П. Деякі аспекти теорії ризику // Безпека життєдіяльності. - 2003. -№12.-6-8 с


Список літератури

137. Трахтенберг І.М. Хімічні сполуки у побуті // Безпека життєдіяльності. -2003. -№12.-22-27 с

138. Губернский Ю.Д., Орлова Н.С. Микроклимат // Здоровье. -1972. -№3. - 24 с.

139. Дмитриев А.Е. Способы иммобилизации при переломах // Здоровье. -1985. -№2. -31с.

140. Остапенко Ю.Н. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями // Здоровье. - 1985. - №6. - 31 с.

141. Малышев В.Д., Горшков М.М. Будьте осторожны во время грозы // Здоровье. -1984.-№8.-31 с.

142. Ковальчук Т.П. Первая помощь при бытовых травмах // Здоровье. - 1984. - №9.

- 31 с.

143. Вальцева И.А. Осторожно: Скорпионы и ядовитые пауки // Здоровье. -1984 -№353.-31 с.

144. Артомасова А.А. Первая помощь при ужалений перепончатокрылыми // Здоровье. -1985-№365.-31 с.

145. Новиковская Т.В. Как избежать отравления грибами // Здоровье. - 1985 -№368. -31с.

146. Ковальчук Л. 3 проблемы современной кухни // Женский журнал здоровье.

- 2003. - Октябрь. - 52-54 с.

147. Савельев Ю.М., Диперштейн Л.В. Церебральные и соматические расстройства у больных алкоголизмом // Журнал Невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. - М.: Медицина, 1982. - Т.28. - Вып.7. - 94(1054) -99(1059) с.

148. Волкова О. Стратегия семейных конфликтов. // Психология для всех. -2003. -№14 (34).-8-9 с.

149. Шаблиовский В. Школа выживания //Спецслужбы и мир -2001. - №2. - 51-52 с.

150. Перегудза Е. Социальные бунты в современном обществе - Украинский аспект // Спецслужбы и мир - 2001. - №3. - 18-22 с.

151. Нейролингвинистическое проникновение в психику // Досье секретных служб. -2000.-№3.-19-21 с.

152. Кириенко С. Тоталитарные секты - полигон и инструмент власти (эксперименты над психикой) // Досье секретных служб. - 2000. - №5. - 26—31 с.

153. Колядюк Р. Манипулирование массовым сознанием: война или сотрудничество? // Досье секретных служб. - 2000. - №6. - 12-15 с.

154. Выприцкий В. О порядке приобретения, регистрации и хранения гражданами Украины специальных средств индивидуальной защиты // Зброя і полювання. -2001.-№2(19).-9-Ю с.

155. Михальов В.О., Бернацький С.Д., Сіденко Ю.Т. Спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами слизьоточивої та дратівливої дії // Зброя і полювання. -2001. -№2(19). -15-17 с

156. Гусев С. Електрошоковая терапия // Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. -2004.-№2. - 76-79 с.

157. Коломієць О. "Право на захист" // Оружие и охота -2004. -№2. - 6-7 с.

158. Кушка В. Аль-Каида: основа джихада // Неизвестная разведка -2004. -№1.

- 77-79 с.

159. Баронин А. Терроризм: современные аспекты // В Мире спецслужб. -2004. -№3.
-28-29 с.


Список літератури

160. Мешко Т. Від холоду тільки мікроб здихає? // Молода Галичина. -2002.

- 1 серпня. - 10 с

161. Пирожук М. Югославська війна переросте в екологічну катастрофу в Європі // Молодь України - 1999. - 25 квітня. -1-е.

162. Булапенко В. Где рванет в следующий раз? // Комсомольская правда в украине.

- 2003. - 25 октября. - 7 с.

163. "Точка -М" вдарила не у ту точку / УН1АН // Високий замок - 2000. - 25 квітня. -1с.

164. Полевська Л. Що вкорочує життя землянам // Високий замок. - 2003. - 25 грудня. -6с.

165. Лозинська Л. Україна - смітник електроніки? // За Вільну Україну. -2003. - 14 серпня. - 6 с.

166. Цюцюра С. Як зберегти здоров'я, визначити якість товару та продуктів // За вільну Україну. - 2003. -2 жовтня. - 10 с.

167. Кімната відпочинку чи джерело підвищеної небезпеки? // За Еіільну Україну.

- 2003. - 4 грудня. - 14 с.

168. Добромильський А. Місія знищити стрес // За вільну Україну -2004. -№13 -5 лютого. - 1 с

169. Втрачаємо людей на виробництві // За вільну Україну. - 2004. -17 січня. - 2 с.

170. Небельмес А. Неформали // За вільну Україну - 2004. - 12 лютого. - 12 с

171. Лозинська Л. Право на безпеку, біологічну // За вільну Україну. -2004. - 10 січня. -Юс.

172. Хроніка подій // Уголовное дело №. -2003. -№23(298). - 3 с.

173. Башкотова Т. Оружие как средство защиты // Секретные материалы XX века. -2001.-№24 (68).-30 с.

174. Польський Ф. Уйти по собственному желанию // Секретные материалы XX века. -2003. -№21 (123).-6 с.

175. Сапунов В. (д.біол.н.) Неандертальские черты толпы. Биологические корни социальной агрессии // Секретные материалы 20 века. - 2002. - №24(99). - 6-7 с.

176. Светлова Е. Псы - киллеры // Совершенно секретно. - 2001. -№4. - С. 14-15.

177. Апрелев С. Зловещий подарок двадцатого века // Секретные материалы XX века. -2003. -№13 (115). -4-5 с.

178. Варенберг Энергетические вампиры // Секретные материалы 20 века -2002. -№1(71).-28-29 с.

179. Новикова А., Рыжков Л. Месть из прошлого // Секретные расследования - 2004. -№2(73).-16 с.

180. Белоусова Т. Зверь // Совершенно секретно -1998. - №7. - 20-21 с.

181. Конторських І. Діагноз: віртуал // Експрес. - 2002. - 12-19 вересня. - 19 с.

182. Яценко О., Люля В. Цілком таємно // Львівська газета. -2004. -№.33 (357), понеділок, 23 лютого. -1,2с.

183. Загладь Л. Именно масовое самоубийство "братьев" и "сестер" было конечной целью эксперимента // Факгы. - 2003. 1 ноября. - 9-10 с.

184. От вчерашнего взрыва боеприпасов на полигоне под Староконстантиновом вылетели стекла в жилых домах, цехах нескольких заводов и городской школе // Факты - 2004. - №22 (1570) субота 7 февраля. - 1 с.

185. 960-килограмовая мина времен войны, больше недели державшая в страшном напряжении Севастополь, успешно обезврежена /Ассошиэйтед Пресс. // Факты

- 2004. - №26 (1574) пятница 13 февраля. - 11 с.


Список літератури

186. Савельев М. Небезпечна знахідка // Львівська газета. -2004. -.№.33 (357), понеділок, 23 лютого. -2 с.

187. Стальные шарики изрешетили Ту-154. // Аргументы и факты в Украине. -2001. -№41(324), октябрь. - 7 с.

188. Мельник В. Смертельний салют війні... // Україна молода, -четвер 24 червня 2004. - 8 с.

189. Справочник необходимых знаний / Гл. ред. Теверин В.Б. -М.: Рипол-Классик, 2001.-768 с.

190. Энциклопедия пороков, оправдание изьянов и слабостей человеческой натуры. -К.: Наук.думка, 1996. - 240 с.

191. Физический энциклопедический словарь / гл. ред. А.М.Прохоров. Ред. кол. Д.М. Алексеев, A.M. Бонч-бруэвич, А.С. Боровик-Романов и др. - М.: Сов. Энциклопедия, 1983.-928 с.

192. Популярная медицинская энциклопедия, гл. ред. Б.В.Петровский. - М.: Советская энциклопедия, 1987. - 704 с.

193. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи / Под ред. Акад. АМН СССР проф. Е.И.Чазова. -М.: Медицина, 1975. - 672 с.

194. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С.Васильченко.-М.: Медицина, 1990. -576 с.

195. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. -М.: ООО "Издательство ACT";

- Харьков: Форсинг, 2004. - 734 с.

196. Гинзбург-Шик Л.Д., Зарипов М.З. Справочное пособие по технике безопасности. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоатомиздат, 1990. -С.224.

197. Военный энциклопедический словарь / Под ред. Гл. Ред. Комиссии Н.В.Огарков. -М.: Воениздат, 1984.-С.863.

198. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" // Відомості Верховної Ради. -2000. -40, -С.337.

199. Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. -К.: Фенікс, 2000. -С.896.

200. Збірник директивних документів з питань викладання нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорсна праці в галузі", "Цивільна оборона у вищому навчальному закладі. -К.: Основа, 2003. -С.488.

201. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, Постанова Верховної Ради України від 16.01.97 р. №3/97-ВР.

202. Кодекс України про Адміністративні правопорушення. -К.: Атака, 2001. -С.192.

203. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. М.Й. Коржанський

- К.: Атака, Академія, Ельга-Н, 2001. - 656 с

204. Ярочки В.И. Секьюритология - наука о безопасности жизнедеятельности. -М.: Ось-98, 2000. - 400 с

205. Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. -Львів: Афіша, 2000. - 239 с

206. Ярошевський М.М., Ярошевська В.М., Диновський Д.М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності. Вид. 2-е, доп. і доопр. -К: Видавничий дім Професіонал, 2004. - 256 с

Зміст

ВСТУП.................................................................................................................................................................. З

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ..................................................... 5

1.1. Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна
дисципліна............................................................................................................................................ 5

1.1.1. Об'єкт і предмет курсу БЖД......................................................................................... 10

1.1.2. Мета і завдання дисципліни "Безпека життєдіяльності"................................... 11

1.2. Методологічні основи безпеки життєдіяльності...................................................................... 12

1.2.1. Системно-структурний підхід та системний аналіз - методологічна основа безпеки життєдіяльності 12

1.2.2. Система життєдіяльності........................................................................................... 12

1.2.3. Системний аналіз безпеки життєдіяльності.......................................................... 14

1.3. Небезпеки та їхні чинники.............................................................................................................. 15

1.4. Управління ризиком.......................................................................................................................... 17

1.4.1. Прогнозування і безпека.................................................................................................. 17

1.4.2. Прогнозування небезпек та захист від їхньої дії...................................................... 18

1.4.3. Поняття про ризик небезпеки....................................................................................... 19

1.4.4. Методи визначення ризику............................................................................................. 19

1.4.4.1. Інженерний метод визначення ризику............................................................... 19

1.4.4.2. Модельний метод визначення ризику............................................................... 21

1.4.4.3. Експертний метод визначення ризику............................................................... 22

1.4.4.4. Загальні методи оцінки ризику............................................................................ 24

1.4.4.5. Ризик в абсолютному вираженні......................................................................... 25

1.4.4.6. Ризику відносному вираженні.............................................................................. 26

1.4.4.7. Спеціальні методи оцінювання ризику.............................................................. 27

1.4.4.7.1. Оцінка ризику на підставі аналізу технічного стану об 'єктів, які перебувають у середовищі життєдіяльності.................................................................................................... 27

1.4.4.7.2. Оцінка ризику на підставі аналізу психофізіологічного стану та надійності людини 27

1.4.4.8. Евристичні методи................................................................................................... 28

1.4.4.9. Комплексна оцінка ризиків.................................................................................... 28

1.4.4.10. Оцінка ризику за допомогою дерева рішень.................................................... 28

1.4.4.11. Оцінка ризику за допомогою методу аналогій................................................ 30

1.4.4.12. Соціологічний метод визначення ризику.......................................................... 30

1.4.4.13. Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій.............................. 31

1.4.5. Ризик у матеріально-практичній діяльності людини.............................................. 33

1.4.6. Концепція допустимого ризику..................................................................................... 36

1.4.7. Регулювання рівня безпеки............................................................................................... 37

2. ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ "ЛЮДИНА-ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ".............. 39

2.1. Загальні психофізіологічні особливості людини...................................................................... 40

2.7.7. Закономірності та механізми дії органів чуття...................................................... 40

2.1.2. Характеристика основних аналізаторів, що забезпечують безпеку

життєдіяльності.............................................................................................................. 42

2.1.2.1. Зоровий аналізатор................................................................................................. 42

2.1.2.2. Слуховий аналізатор.............................................................................................. 43

2.1.2.3. Шкірний аналізатор................................................................................................ 43

Зміст

2.1.2.4. Вісцеральний аналізатор...................................................................................... 44

2.2. Структурно-функціональна організація людини з погляду взаємодії її з навколишнім
середовищем і технікою.................................................................................................................. 45

2.2.1. Людина як одиниця органічного світу. Структурна організація організму..... 45

2.2.2. Організм людини в сучасних умовах. Чинники ризику, що зменшують тривалість життя людини 48

2.2.2.1. Гіпокінезія.................................................................................................................. 49

2.2.2.2. Аліментарні чинники.............................................................................................. 51

2.2.2.3. Ксенобіотики............................................................................................................. 55

2.2.2.4. Безпека життєдіяльності в екстремальних умовах........................................ 55

2.2.2.5. Критичні ситуації..................................................................................................... 56

2.2.2.6. Депресія...................................................................................................................... 60

2.3. Педагогічні основи психічної складової життєдіяльності людини..................................... 60

2.3.1. Психологія безпеки........................................................................................................... 61

2.3.2. Екзистенційні основи безпеки життєдіяльності людини..................................... 61

2.3.3. Соціально-психологічні основи виникнення деструктивної поведінки.............. 62

2.3.3.1. Соціалізація - основа гуманістичного виховання........................................... 63

2.3.3.2. Натовп та індивід..................................................................................................... 68

2.3.4. Виховання відповідальної поведінки............................................................................ 70

3. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.............................................. 72

3.1. Навколишнє середовище та його складові................................................................................ 72

3.2. Метеорологічні чинники................................................................................................................. 74

3.2.1. Температура навколишнього середовища. Тепловий баланс людини................ 74

3.2.2. Зміна фізіологічних функцій організму людини під впливом температури...... 77

3.2.3. Захист людини від теплового випромінювання........................................................ 78

3.2.4. Швидкість руху повітря................................................................................................. 79

3.2.5. Вологість повітря............................................................................................................ 80

3.2.6. Тиск навколишнього середовища.................................................................................. 80

3.3. Природні небезпеки.......................................................................................................................... 81

3.3.1. Абіотичні небезпеки.......................................................................................................... 81

3.3.2.1. Біотичні небезпеки.................................................................................................. 91

3.3.2.2. Отруйні представники флори............................................................................... 91

3.3.2.2. Небезпечні представники фауни......................................................................... 97

2.3.2.2. Укуси скажених тварин....................................................................................... 105

3.4. Техногенні небезпеки..................................................................................................................... 106

3.4.1. Життєдіяльність людини в системі "Людина-машина-середовище"............. 107

3.4.2. Особливості діяльності людини-оператора........................................................... 108

3.4.2.1. Чинники, що впливають на надійність оператора....................................... 112

3.4.2.2. Індивідуально-психологічні особливості та функціональна надійність оператора 113

3.4.3. Ергономіка......................................................................................................................... 114

3.4.3.1. Ергономіка та безпека побутової техніки й апаратури............................. 116

3.4.3.2. Біоергономіка......................................................................................................... 117

3.4.4. Небезпечні техногенні чинники.................................................................................... 120

3.4.4.1. Електричний струм............................................................................................... 120

3.4.4.2. Електростатичні та електромагнітні поля...................................................... 122

3.4.4.3. Виробничі випромінювання............................................................................... 123

3.4.4.4. Іонізуюче випромінювання................................................................................. 123

3.4.4.4.1. Основні поняття та визначення іонізуючого випромінювання.................. 123

3.4.4.4.2. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини............................. 125

3.4.4.4.3. Захист від іонізуючого випромінювання......................................................... 126

Зміст_____________________________________________________________________ ЗОЇ

3.4.4.5. Хімічні чинники небезпеки................................................................................ 127

3.4.4.5.1. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин............................ 127

3.4.4.5.2. Класифікації небезпечних хімічних речовин................................................. 128

3.4.4.5.3. Шляхи потрапляння полютантів в організм людини................................. 129

3.5. Безпека в соціальній сфері життєдіяльності людини.......................................................... 130

3.5.1. Суспільство як система і життєдіяльність людини......................................... 130

3.5.2. Небезпеки, спричинені соціумом............................................................................... 131

3.5.3. Алкоголь і здоров'я........................................................................................................ 133

3.5.4. Тютюнокуріння............................................................................................................... 135

3.5.5. Проституція.................................................................................................................. 135

3.5.6. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи самозахисту 136

3.5.6.1. Правова основа самозахисту........................................................................... 136

3.5.6.2. Технічні засоби самозахисту........................................................................... 137

3.5.6.2.1. Мисливська зброя................................................................................................ 137

3.5.6.2.2. Аерозольні розпилювачі...................................................................................... 137

3.5.6.2.3. Газові пістолети та револьвери..................................................................... 139

3.5.6.2.4. Спецзасоби для стрільби гумовими кулями.................................................. 140

3.5.6.2.5. Пневматична зброя.............................................................................................. 141

3.5.6.2.6. Автономні сигнальні пристрої......................................................................... 141

3.5.6.2.7. Індивідуальні спецзасоби електрошокової дії............................................. 141

3.5.6.3. Загальні засади самозахисту........................................................................... 142

3.5.6.3.1. Насильство, ґвалтування................................................................................... 143

3.5.6.3.2. Забезпечення безпеки від насильницьких посягань..................................... 144

3.5.6.3.3. Інцест...................................................................................................................... 146

3.5.6.4. Небезпеки, спричинені порушеннями правил проживання тварин у
населених пунктах.............................................................................................. 147

3.5.7. Соціально-психологічні небезпеки............................................................................. 750

3.5.7.1. Натовп і паніка..................................................................................................... 150

3.5.7.2. Суїцид..................................................................................................................... 152

3.5.7.2.1. Мотиваційні особливості суїцид альної поведінки................................... 153

3.5.7.2.2. Чинники, які впливають на суїцидальну поведінку...................................... 154

3.5.7.2.3. Допомога при потенційному суїциді.............................................................. 158

3.5.8. Соціально-політичні небезпеки................................................................................. 158

3.5.8.1. Соціально-політичні конфлікти........................................................................ 158

3.5.8.2. Війни........................................................................................................................ 159

3.5.8.3. Тероризм................................................................................................................. 159

3.6. Небезпеки в інформаційній сфері життєдіяльності людини............................................... 160

3.6.1. Концепція інформаційно-психологічної безпеки................................................... 162

3.6.2. Інформаційна війна....................................................................................................... 163

3.6.3. Основні прийоми маніпуляції...................................................................................... 164

3.6.4. Нейролінгвістичне програмування та захист від маніпуляції.......................... 766

3.6.5. Інформаційно-психологічна безпека людини у міжособистісній комунікації 167

3.6.5.1. Забезпечення безпеки виявленням недостовірної інформації.................. 167

3.6.5.2. Безпека та конфліктологія.................................................................................. 169

3.6.5.3. Енергетична безпека комунікації..................................................................... 170

3.7. Небезпеки в духовній сфері життєдіяльності людини.......................................................... 171

3.7.1. Духовно-релігійна складова національної безпеки України................................ 777

3.7.2. Основні загрози національній безпеці в сферах життєдіяльності.................. 772

3.7.3. Небезпеки, спричинені діяльністю новітніх та нетрадиційних культів, містичних рухів 173

3.7.3.1. Загальна класифікація небезпечних культів................................................. 174

302_____________________________________________________________________ Зміст

3.7.3.2. Небезпеки, спричинені членством у небезпечних культах....................... 175

3.7.3.3. Втягування нових адептів до секти.................................................................. 176

3.7.4. Принципи захисту національних інтересів України

у духовно-релігійній сфері............................................................................................. 178

3.8. Безпека в соціально-економічній сфері..................................................................................... 178

3.8.1. Небезпеки у споживчій сфері...................................................................................... 178

3.8.2. Штрихове кодування продукції.................................................................................. 181

3.8.3. Сертифікація продукції................................................................................................ 183

3.8.4. Небезпеки, зумовлені придбанням електронних приладів.................................... 185

3.8.5. Біологічна безпека споживачів................................................................................... 187

3.9. Комбіновані небезпеки катастрофічних процесів.................................................................. 190

3.9.1. Природно-техногенні небезпеки.................................................................................. 190

3.9.2. Природно-соціальні небезпеки.................................................................................... 193

3.9.3. Екологічні кризи та здоров'я людини........................................................................ 201

3.9.4. Вплив хімічних забруднювачів навколишнього середовища

на здоров 'я людини........................................................................................................ 203

3.10. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі........................................................... 206

3.10.1. Забруднення атмосфери міст...................................................................................... 207

3.10.2. Забруднення міських приміщень.................................................................................. 209

3.10.3. Забруднення питної води в містах............................................................................. 210

3.10.4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.............................. 211

3.11. Небезпеки, на які наражаються телеглядачі та користувачі комп'ютерів....................... 214

3.12. Небезпеки військового характеру............................................................................................... 215

3.12.1. Нещасні випадки військового характеру................................................................. 215

3.12.2. Небезпечні знахідки........................................................................................................ 217

3.12.3. Екологічні небезпеки, зумовлені діяльністю військових........................................ 219

3.13. Воєнні небезпеки............................................................................................................................. 220

3.13.1. Вибухове перетворення речовини.............................................................................. 220

3.13.2. Вплив використання різного типу зброї на життєдіяльність людини........... 221

3.13.3. Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини.................... 231

3.13.4. Медичні засоби індивідуального захисту................................................................ 252

3.13.5. Перша медична допомога потерпілим..................................................................... 234

3.13.6. Небезпеки, спричинені веденням бойових дійу сусідніх державах................... 235

4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ...................... 236

4.1. Правові основи захисту від надзвичайних ситуацій............................................................ 236

4.1.1. Основні поняття та визначення.................................................................................. 236

4.1.2. Основи теорії катастроф........................................................................................... 238

4.2. Класифікація надзвичайних ситуацій....................................................................................... 239

4.2.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру..................................................... 240

4.2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру........................................................ 240

4.2.3. Надзвичайні ситуації екологічного характеру...................................................... 241

4.2.4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру................................... 241

4.2.5. Надзвичайні ситуації комплексного характеру..................................................... 242

4.3. Заходи, які проводять завчасно по життєзабезпеченню населення в НС....................... 242

4.4. Сили та засоби, які використовують для життєзабезпечення населення........................ 245

4.5. Єдина державна система НС - складова національної безпеки........................................ 247

5. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ.................................................................... 252

5.1. Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання........... 252

5.2. Аптечка швидкої допомоги.......................................................................................................... 253

5.3. Надання першої допомоги при ураженні ділянок мозку, зупинці дихання та серцевої діяльності 254

Зміст5.3.1. Перша допомога при кровотечах та ушкодженнях м'яких тканин................. 259

5.3.2. Перша допомога при вивихах, розтягуваннях і розривах зв 'язок та при переломах кісток 264

5.4. Долікарська допомога при термічних впливах та хімічних опіках.................................. 268

5.5. Допомога при отруєннях.............................................................................................................. 270

5.6. Допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою........................................ 272

5.7. Надання першої допомоги при утопленні............................................................................... 274

5.8. Посттравматичний синдром та його подолання................................................................... 276

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ......................... 278

6.1. Концептуальні основи державної безпеки.............................................................................. 278

6.2. Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності.................................................... 278

6.2. Законодавчі основи безпеки життєдіяльності........................................................................ 280

6.3. Апарат управління безпекою життєдіяльності...................................................................... 281

6.4. Нагляд і контроль у галузі безпеки життєдіяльності............................................................ 281

6.5. Головні завдання і функції системи управління безпекою життєдіяльності.................. 282

ДОДАТКИ......................................................................................................................................................... 284

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.............................................................................................................................. 290

Навчальний посібникЯким Роман Степанович

Безпека життєдіяльності людини

Редактор Юстина Мовчан

Дизайн обкладинки Андрій Наволовський

Комп'ютерна верстка Іван Печенюк

Здано у видавництво 26.01.2005. Підписано до друку 29.08.2005.

Формат 70x100/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умови, друк. арк. 24,6. Обл.-вид. арк. 19,7.

Наклад 3000 прим.

Видавництво "Бескид Біт"

м. Львів, вул. Городоцька, 85/21 тел.: (0322) 72-88-29

Віддруковано з готових діапозитивів видавничою фірмою "Афіша" тел.: (0322) 97-14-27, 76-22-02

Наши рекомендации