Список літератури, що рекомендується для виконання курсової роботи

З ПРЕДМЕТУ «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2001.

2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989.

3. Аронсон, Уилсон, Эйкерт. Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.

4. Битянова М.Р. Социальная психология. – М.: Межд. педаг. академия, 1994.

5. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М.: МГУ, 1991.

6. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983.

7. Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения – М.: Просвещение, 1987.

8. Донцов А.И. Психология коллектива. – М.: Изд-во МГУ, 1984.

9. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб.: Питер, 2000.

10. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2002.

11. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1999.

12. Мелибруда Е. Я - Ты - Мы. Психологические возможности улучшения общения. – М.: Прогресс, 1986.

13. Методы социальной психологии / Под. ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. – Л.: ЛГУ, 1977.

14. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000.

15. Основы социально-психологической теории/ Под ред. А.А. Бодалева и А.Н. Сухова. – М.: Межд. пед. акад., 1995.

16. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000.

17. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: Мысль, 1991.

18. Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. – М.: МГУ, 1992.

19. Социальная психология, хрестоматия. – М.: Аспект Пресс, 2003.

20. Шибутани Т. Социальная психология. - Ростов-на-Дону, 2002.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ ТА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Соціально-психологічний факультет

Кафедра загальної психології

КУРСОВА РОБОТА

З ПРЕДМЕТУ «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

на тему:

«ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕРЕВАЖАЮЧИХ СТИЛІВ РЕАГУВАННЯ В КОНФЛІКТІ ТА СТАЖУ РОБОТИ»

Виконав:

курсант П-06-4 групи

Смірнов В.А.

Науковий керівник:

доцент кафедри загальної психології, к. психол. н.

Афанасьєва Н.Є.

Харків - 2009

Додаток 2

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...........................................................5

1.1. Теоретичний аналіз визначень, класифікацій і феноменології конфліктів.5

1.2. Психологічна характеристика конфліктів, що виникають у міжособистісних відносинах..........................................................................10

1.3. Особливості конфліктів, що виникають у трудових колективах...............15

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………………..16

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕВАЖАЮЧІ СТИЛІ РЕАГУВАННЯ В КОНФЛІКТІ ПРАЦІВНИКІВ МНС, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНИЙ СТАЖ РОБОТИ........................................................................................................17

2.1. Характеристика вибірки та методів дослідження......................................17

2.2. Переважаючі стилі реагування в конфлікті працівників МНС, які мають різний стаж роботи……………………………………………………………..20

2.3. Порівняльна характеристика переважаючих стилів реагування в конфлікті працівників МНС, які мають різний стаж роботи в даній організації……………………………………………………………………….35

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………………………………………..48

ВИСНОВКИ..........................................................................................................49

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.............................................................................50

ДОДАТКИ.............................................................................................................51

Додаток 3

Таблиця 2.1.

Показники симптомів напруги у співробітників МНС

з різним стажем роботи (бали)

Фаза Симптом 1 група 2 група 3 група t Р
Напруга 9,7 11,3 15,8 t(1-2)=1,7 t(1-3)=6,1 t(2-3)=4,3 Р(1-3) ≤ 0,05 Р(2-3) ≤ 0,05
8,2 7,6 11,5 t(1-2)=0,7 t(1-3)=3,2 t(2-3)=4,2 Р(1-3) ≤ 0,05 Р(2-3) ≤ 0,05
10,7 11,3 17,9 t(1-2)=0,5 t(1-3)=7,4 t(2-3)=6,1 Р(1-3) ≤ 0,05 Р(2-3) ≤ 0,05
12,1 14,6 19,4 t(1-2)=1,7 t(1-3)=7,4 t(2-3)=5,3 Р(1-3) ≤ 0,05 Р(2-3) ≤ 0,05
Всього 40,7 44,8 64,6

Додаток 4

 
  список літератури, що рекомендується для виконання курсової роботи - student2.ru

Рис. 2.4. Процентне співвідношення груп студентів з різним характером РП

Додаток 5

Наши рекомендации