Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва, функціонування та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва

Спочатку студенти повинні запам’ятати, відповідно до [17], що рівень безпеки - оцiнка безпеки посиланням на прийнятий ризик. Ризик - iмовiрнiсть заподiяння шкоди з урахуванням її тяжкостi. Виробничий ризик - iмовiрнiсть ушкодження здоров'я працiвника пiд час виконання ним трудових обов'язкiв, що обумовлена ступенем шкiдливостi та (або) небезпечностi умов працi та науково-технiчним станом виробництва. Недопустимий ризик -ризик, якого сучасний рiвень розвитку науки, технiки й технологiї дозволяє уникнути. Промислова безпека - безпека вiд аварiй на виробничих об'єктах i наслiдкiв цих аварiй. Небезпека - потенцiйне джерело шкоди. Безпечнiсть промислової продукцiї - властивiсть продукцiї забезпечити i зберегти протягом певного термiну експлуатацiї рiвень безпеки персоналу, людського оточення i довкiлля у межах, обумовлених вимогами чинних нормативних актiв та досягнутим науково-технiчним рівнем. Безпечнiсть виробничого процесу -властивiсть виробничого процесу вiдповiдати вимогам безпеки працi пiд час проведення його в умовах, установлених нормативною документацiєю. Безпечнiсть виробничого обладнання - властивiсть виробничого обладнання вiдповiдати вимогам безпеки працi пiд час монтажу (демонтажу) i експлуатацiї в умовах, установлених нормативною документацiєю. Виробниче середовище -сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, бiологiчних, соцiальних та iнших чинникiв, що дiють на людину пiд час виконування нею трудових обов'язкiв.

Зазначимо, що проектування виробничих об'єктів, будівництво та реконструкція підприємств, об’єктів і засобів виробництва, розроблення нових технологій, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, тобто бути якісними. Відповідно до ДСТУ ISO 9000-2001, якість – ступінь, до якого сукупність власних якісних чи кількісних характеристик (відмітних властивостей) задовольняє вимоги (сформульовані потреби або очікування, загальнозрозумілі або обов’язкові) [33].

Не допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення, виготовлення і впровадження нових для даного підприємства технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці [22]. Фінансування цих робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи. Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Перелік видів робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України (див. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами [10]). Зазначимо, що промислова продукцiя підвищеної небезпеки[17]– машини, механiзми, обладнання, технiчнi системи (комплекси), iншi технiчнi засоби працi, що характеризуються пiдвищеним ступенем ризику виникнення аварiй, пожеж, загрози життю, заподiяння шкоди здоров'ю чи майну або навколишньому природному довкіллю.

Реконструкцію будівлів и споруд промислових підприємств можуть здійснювати будівельні організації, які мають дозвіл на початок робіт згідно ДНАОП 0.00-4. 05-93.У відповідності з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” на монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності необхідно мати ліцензію. Безпечна організація робіт з реконструкції розробляється у складі проекту організації будівництва (ПОБ) та проекту проведення робіт (ППР).

При проведенні робіт з реконструкції підприємства повинні виконуватися заходи з охорони праці та охороні навколишнього середовища. До початку робіт повинні бути виявлені джерела виробничих шкідливих чинників та прийняті заходи з усунення або зменшення до величин, допустимих діючими санітарними нормами. У місцях, де є виробнича небезпека, яка не пов’язана з характером виконуваних робіт, робітникам видається наряд-допуск, вказуються місцезнаходження небезпечних зон та визначаються безпечні умови праці. Обслуговування обладнання в зоні будівельного майданчика виконувати з дозволу керівника проведення будівельно-монтажних робіт. З рядом інших питань студентам потрібно ознайомитися, прочитавши Правила безпеки при реконструкції будівлів и споруд промислових підприємств [29].

Рекомендуємо уважно проробити питання безпечності функціонування підприємств відповідно до стандарту «Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги»[25]. Звернути увагу на такі моменти. Цей стандарт установлює загальні положення та вимоги до нормуван­ня та забезпечення безпечності промислових, зокрема агропромислових під­приємств усіх видів, а також інших виробничих комплексів, зорієнтованих на випуск, збереження та переміщення товарів чи надання послуг, що діють, модернізуються (реконструюються, розширюються, тех­нічно переоснащуються) чи будуються. Стандарт рекомендується використовувати під час розробки: техніко економічного обґрунтування (ТЕО), техніко-економічних розрахунків (ТЕР) та проектної документації окремих підприємств, їхніх груп, вузлів та районів, а також територіальних комплексних схем охорони природи і екологічного обґрунтування урбанізованих, сільських, рекреаційних та інших видів територій. Встановлення вимог до безпечності конкретного підприємства, що будується чи реконструюється, полягає у визначенні складу (номенклатури) показників, які використовують для кількісного опису безпечності, та у визна­ченні гранично припустимих числових значень (норм) цих показників. Вимоги до безпечності підприємств повинні встановлюватись з ура­хуванням усієї сукупності чинників, від яких залежить характер та рівень впливу підприємства на реципієнтів (люди, флора і фауна, атмосфера, гідросфера і літосфера та ін.).

Державне регулювання безпечностіпідприємств здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерством охорони здоров'я України, іншими органами державної вико­навчої влади згідно з законодавством України. Воно спрямоване на знижен­ня до прийнятного рівня впливу небезпечних і шкідливих чинників (зокрема виробничих) і полягає: в розробці принципів, критеріїв та умов, які враховують світовий досвід та вимоги чинних нормативних документів; у виданні нормативних документів з безпеки те якості робіт на всіх стадіях та етапах циклу існування підприємства; у здійсненні державної експертизи; у наданні дозволу або ліцензій на всі види діяльності, визначені державними нормативними документами з безпеки; в інспектуванні проведення робіт на відповідність наданим ліцен­зіям; у визначенні процедури звітності, структури звіту та переліку пара­метрів та показників, які повинні бути в ньому відображені.

Підприємства мають бути диференційовані (класифікація підприємств): за видами джерел небезпеки (радіаційні, хімічні, біологічні, фізичні, механічні,бактеріологічні, пожежонебезпечні); за інтенсивністю джерел небезпеки (постійне випромінювання, зал­пові викиди, накопичення небезпечного ефекту на поверхні ґрунту тощо); за характером та ступенем впливу на реципієнтів; за сферою забруднення (атмосфера, гідросфера, літосфера). Відповідно до перелічених ознак підприємства (об'єкта) формулюють­ся вимоги до його безпечності.

Розрізняють такі режими функціонування підприємства: нормальна експлуатація; аварійна ситуація; аварійний режим; ліквідація наслідків аварії; зняття з експлуатації; ліквідація підприємства.

При функціонуванні підприємства можливий вплив на реципієнтів таких виробничихчинників: 1) композиційних (розміщення цехів, дільниць, а також технологічного обладнання сто­совно можливості локалізації аварійної ситуації; забезпечення доступу до обладнання під час робіт по відновленню об'єкта; інші зовнішні природні та техногенні чинники, що впливають на ви­никнення аварійних ситуацій і розповсюдження дії джерел небезпеки, які є на підприємстві); 2) технічних (технологія виробництва; рівень надійності технологічного обладнання, а також будівель, спо­руд і елементів інженерної інфраструктури; рівень надійності системи керування підприємством і технологічним процесом; склад і рівень надійності системи безпеки; склад, кількість і якість компонентів, що забезпечують нормальну експлуатацію, а також функціонування підприємства в аварійному режимі та під час ліквідації наслідків аварії; внутрішній самозахист об'єктів, що входять до складу підприємства, зокрема наявність аварійного планування: перелік заходів, які повинні бути вжиті в аварійному режимі; ресурсоспоживання підприємства); 3) ергатичних (склад, умови, режим роботи та рівень культури безпеки осіб, як виконують та забезпечують всі види робіт на всіх стадіях та етапах циклу існування підприємства; точність, повнота і доступність настанов, правил та інструкцій для персоналу, які регламентують його дії для забезпечення безпечності підприємства, зокрема наявність аварійного планування).

Державні органи регулювання для підприємств окремих видів та груп установлюють параметри та характеристики, які визначають їхній нега­тивний вплив на екологічний стан та його розвиток і сукупність яких потребує реалізації заходів для захисту працівників, населення регіону та навколиш­нього середовища, а також призначають екологічну експертизу як дня під­приємств, що проектуються, так і для підприємств, що діють.

Наглядза додержанням вимог до безпечності підприємств здій­снюють органи Держнагляду [7;18]: Державний комітет України по нагляду за охороною праці; органи державного нагляду за ядерною та радіаційною безпекою Міністерства охорони природи та ядерної безпеки; органи державного пожежного нагляду управління пожежної охо­рони Міністерства внутрішніх справ України; органи та установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. ЗокремаДержавний комітет України з нагляду за охороною праці через свої експертно-технічні центри впроваджує систему експертної оцінки стану безпеки промислових виробництв, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки і систему управління якістю випробувань (атестація випробувальних і діагностичних лабораторій, апаратури та засобів випробувань і технічного діагностування).

Додержання вимог охорони праці у навчальних закладах висвітлено у нормативному документі [30;31;32]. Студентам належить ознайомитися з питаннями управління охороною праці, з обов'язками посадових осіб та з організацією роботи з охорони праці.

Питання для самостійної роботи та завдання для дипломної роботи:

· Вимоги з охорони праці на етапі проектної розробки об’єктів, технологій.

· Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва [4;5;39;42;50].

· Порядок видачі дозволу на початок роботи заново створеного підприємства.

· Порядок прийому в експлуатацію закінчених об’єктів державного заказу.

· Загальні вимоги до проектної та проектно-технологічної документації.

· Порядок проведення державної експертизи проектної документації з питань охорони праці.

· Вимоги з охорони праці на етапіреконструкції будівлів и споруд.

· Правила безпеки при реконструкції будівлів и споруд промислових підприємств.

· Вимоги до організації будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць.

· Вимоги безпеки до складування будівельних конструкцій і матеріалів.

· Вимоги безпеки до транспортних і вантажно-розвантажних робіт.

· Вимоги безпеки при розбиранні та руйнуванні конструкцій і будівлі.

· Вимоги безпеки при земляних роботах.

· Вимоги безпеки при прокладанні та переносі інженерних мереж.

· Вимоги безпеки при демонтажу та монтажу будівельних конструкцій

· Вимоги безпеки при покрівельних та ізоляційних роботах.

· Вимоги безпеки при оздоблювальних роботах.

· Вимоги безпеки при експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів.

· Вимоги безпеки при роботах на об’єктах, які знаходяться в аварійному стані.

· Порядок встановлення вимог до безпечності промислових підприємств різних класів.

· Порядок встановлення вимог до безпечності промислових підприємств, на яких є потенційно небезпечні об'єкти.

· Оцінювання та контроль безпечності промислових підприємств.

· Основні принципи забезпечення безпечності промислових підприємств.

· Технології робіт, які забезпечують безпечність промислових підприємств.

· Режими функціонування підприємства та вплив на реципієнтів можливих виробничих чинників.

· Вимоги з охорони праці на етапіфункціонування підприємства.

· Державні органи регулювання для підприємств.

· Наглядза додержанням вимог до безпечності підприємств.

· Вимоги до персоналу виробничих підприємств, обов’язки, права, відповідальність за порушення правил безпеки.

· Управління охороною праці у вищому навчальному закладі.

· Права й обов’язки ректора вузу по організації роботи з охорони праці у навчальному закладі.

· Обов'язки посадових осіб з питань організації роботи з охорони праці у вищих навчальних закладах.

Наши рекомендации