Стратегія та політика менеджменту персоналу організації

Вивчаючи питання стратегії розвитку організації, я з’ясувала, що під стратегією та політикою менеджменту персоналу організації розуміють систему теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми й методи. Вони розробляються власниками організації, радою акціонерів, вищим керівництвом, кадровими службами разом з профспілковими та громадськими організаціями для визначення генерального напряму й засад роботи з кадрами, загальних і специфічних вимог до них, а також для обґрунтування необхідності використання конкретних методів і форм набору, розстановки та використання персоналу організації.

Політика менеджменту персоналу організації, через яку реалізуються цілі та завдання підприємства, базується на стратегії менеджменту персоналу організації, яка разом з виробничою, фінансово-економічною, науково-технічною, маркетинговою стратегіями є елементом загальної стратегії розвитку організації. Отже, стратегія та політика менеджменту персоналу є з'єднувальним елементом, який поєднує цілі та завдання організації з кадровою роботою, тобто оперативними заходами щодо роботи з персоналом: відбір, складання штатного розпису, атестація, профнавчання, просування, стимулювання праці тощо.

Політика менеджменту персоналу органічно пов'язана з функціональною стратегією менеджменту персоналу, яка підпорядкована завданню реалізації генеральної стратегії. Тому вона виходить з генеральної стратегії, розвиває і деталізує її.

Отже, місією генеральної стратегії підприємства ОКП «Одеський академічний театр музичної комедії ім. М.Водяного» є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та повнішого задоволення населення в театральному мистецтві.

Завданнями генеральної стратегії підприємства ОКП «ОАТМК ім. М.Водяного» є:

· участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері культури;

· участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері захисту суспільної моралі;

· сприяння створенню умов для задоволення національно-культурних потреб громадян України та українців, які проживають за межами України, збереженню і популяризації культурних надбань українського народу;

· сприяння соціальному захисту професійних творчих працівників і працівників культури, надання таким працівникам державної підтримки в реалізації їх творчих задумів.

Стосовно ролі служби персоналу в реалізації стратегії та кадрової політики в організації, то питаннями кадрової роботи на ОКП «ОАТМК ім. М.Водяного» займається відділ кадрів театру. Рішення з питань найму, звільнення, призначення на нову посаду, направлення на навчання, стажування приймається начальником кадрів підприємства. Відділ кадрів займається веденням обліку та оформленням документів щодо персоналу, створює загальні умови (розробка систем, процедур, програм), що сприяють реалізації потенціалу кожного працівника, і здійснює контроль за їх виконанням.

Основними напрямками діяльності відділу кадрів ОКП «ОАТМК ім. М.Водяного» є:

- організація робіт з обробки персональних даних працівників театру;

- здійснення обробки персональних даних працівників театру в базі персональних даних в частині особистих справ та особових карток працівників, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, перекладів, копій звітів форми 4-ПН та інших звітів, що містять персональні дані працівників, забезпечує захист персональних даних працівників театру, які підлягають обробці;

- складання спільно з дирекцією театру штатний розклад підприємства;

- приймання осіб з питань найму, переведення, переміщення і звільнення;

- проведення робіт з атестації робочих місць та кваліфікаційної атестації;

- створення проектів наказів та розпоряджень по кадрах і представлення їх на підпис керівництву театру;

- своєчасне оформлення трудові книжки на новоприбулих працівників, які раніше не мали трудової діяльності;

- своєчасне внесення записів до трудових книжок про прийом, переведення, звільнення та заохочення працівників;

- здійснення обліку особового складу, видачу довідок про справжню і попередню трудову діяльність працівників театру, підготовку матеріалів для подання працівників до заохочень і нагороджень;

- забезпечення своєчасного та якісного ведення встановленої документації з кадрів;

- облік надання відпусток працівникам, контроль за складанням і дотриманням графіків щорічних відпусток;

- ведення архіву особових справ, підготовка документів до здачі на державне зберігання;

- здійснення контролю за станом табельного обліку в підрозділах підприємства;

- збереження трудових книжок та особових справ працівників театру;

- облік порушень трудової дисципліни;

- підготовка і подача установленої звітності з кадрів.

Згідно із штатним розкладом та організаційною структурою підприємства, відділ кадрів підприємства представлений посадою начальника відділу кадрів та кадровика.

Посадова інструкція начальника відділу кадрів наведена у додатку Е.

Отож головною задачею відділу кадрів на підприємстві є найбільш ефективне використання можливостей працівників у відповідності з цілями підприємства і суспільства.

У зв’язку з тим, що персонал є головним фактором зростання ефективності діяльності та прибутковості театру, а отже і досягненню стратегічних цілей його розвитку то питанням управління персоналом надається особлива увага. А головну роль у реалізації стратегії та кадрової політики підприємства відіграє саме кадровий відділ.

Наши рекомендации