Зміст розрахунково-графічної роботи

УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра загальноінженерних дисциплін

ДИЗАЙН ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНОГО

І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні рекомендації

До виконання розрахунково-графічної роботи

Для студентів спеціальності 6.140101

"Готельно-ресторанна справа"

Полтава

РВЦ ПУСКУ

Автори: Страшко Л.М.,доцент кафедри загальноінженерних дисциплін Полтавського університету споживчої кооперації України, к. арх.

Губарь В.М., професор кафедри дизайну та проблем дозвілля Полтавського інституту економіки і права, к. арх.

Рецензенти:

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін …………2010 р., протокол № ……

Страшко Л.М., Губарь В.М.

Дизайн об'єктів готельного і ресторанного господарства: Методичні рекомендації. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2010.- …….с.

Відповідальність за зміст навчально-методичного видання несуть автор, рецензенти та завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін Гайворонська З.М.

Повне чи часткове відтворення, тиражування, передрук та розповсюдження даного видання без дозволу Полтавського університету споживчої кооперації України ЗАБОРОНЕНО

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………

1. Зміст розрахунково-графічної роботи……………………………………………

2. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-

графічної роботи……………………………………………………………………

3. Загальні вимоги до виконання креслень…………………………………………

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………

ВСТУП

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Дизайн об'єктів готельного і ресторанного господарства" для студентів спеціальності 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" розроблені згідно з навчальним планом та програмою курсу.

Вивчення дисципліни "Дизайн об'єктів готельного і ресторанного господарства" має за мету ознайомити студентів з художнім конструюванням (дизайном), як дисципліною, що інтегрує технічну і гуманітарну культуру на проектній основі і направлена на організацію гармонійного предметного середовища.

Вивчаючи дисципліну "Дизайн об'єктів готельного і ресторанного господарства" студенти повинні оволодіти знаннямипро:

1.Предмет, засоби і методи художнього конструювання (дизайну).

2. Основні ергодизайнерські закони організації простору життєдіяльності людини.

3. Ергодизайнерські вимоги до організації робочих місць в об'єктах готельно-ресторанного господарства, знарядь праці, промислових виробів та інших елементів предметного наповнення середовища.

Вивчення дисципліни формує у студентів уміння:

1. Використовувати набуті знання для ефективного управління процесом художнього конструювання (дизайнерського проектування) і роботою дизайнера для вирішення конкретних задач об'єктів готельно-ресторанного господарства.

2. Здійснювати на практиці комплексну ергономічну оцінку.

3. Вирішувати завдання оптимальної організації функціонування ергатичних систем та їх елементів.

Мета розрахунково-графічної роботи полягає в ознайомленні з методикою проектування робочого місця керівника (менеджера) фірми в офісі на основі ергономічних вимог, викладених у теоретичному курсі дисципліни "Дизайн об'єктів готельного і ресторанного господарства".

Знання, вміння та навички, набуті в ході вивчення дисципліни, необхідні для вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, підготовки до курсового і дипломного проектування, а також у наступній професійній діяльності.

Зміст розрахунково-графічної роботи

Тема роботи: "Проектування робочого місця керівника фірми (менеджера) з урахуванням ергономічних вимог".

Графічна частина розрахунково-графічної роботи виконується на стандартному аркуші паперу формату А3. Техніка виконання - лінійна графіка (олівець), або комп'ютерна графіка з використанням однієї з графічних систем (додаток 1-2).

Параметри приміщення, або офісу задаються викладачем для кожного студента (додаток 16) .

До обов'язкового складу креслень входять:

- план (М1:20) з розстановкою меблів і обладнання і визначенням зон досяжності.

- експлікація меблів і обладнання з визначенням їх основних габаритів (додатки 2, 14);

- індивідуальні антропометричні статичні і динамічні характеристики керівника фірми (менеджера) (додатки 3-6).

Пояснювальна записка містить у собі:

- опис (функціональна схема) технологічного процесу, який має здійснюватися на робочому місці;

- обґрунтування прийнятого дизайнерського вирішення.

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки у межах 1-2 стор. рукописного тексту (додаток 15).

План пояснювальної записки

1. Форма і розміри приміщення офісу (м).

2. Робоча площа приміщення (кв.м).

3. Орієнтація вікон по сторонах світу.

4. Визначення розмірів і площі вікон.

5. Розміщення і розміри дверей.

6. Функціональне зонування приміщення офісу керівника (менеджера).

7. Робоча зона керівника (менеджера) фірми.

Визначення ергономічних характеристик та антропометричних розмірів керівника (менеджера) фірми (додатки 3-6).

Визначення моторного поля керівника (менеджера) фірми з виділенням на робочій поверхні стола зон досяжності (додатки 7, 12):

- оптимальна зона;

- нормальна зона (легкої досяжності);

- максимальна зона.

Визначення параметрів робочого стола і крісла:

- висота робочої поверхні стола і крісла (додаток 8-9);

- глибина і ширина крісла (за антропометричними розмірами керівника (менеджера) фірми);

- висота інших меблів та обладнання (додаток 10).

8. Параметри і склад допоміжних приміщень

Санітарно-гігієнічна зона (додаток 11).

Роздягальня.

Міні-кухня.

Наши рекомендации