Криміналістична характеристика злочинів: поняття та елементи

Особливості злочинів окремих видів, що мають криміналістичне значення, тобто значення для слідчої практики і для розробки наукових рекомендацій, вивчаються криміналістикою і відображаються у відповідних часткових криміналістичних методиках. У сукупності вони складають криміналістичні характеристики окремих видів злочинів.

На основі узагальнення багатьох кримінальних проваджень і за результатами вивчення механізму вчинення злочинів окремого виду (групи), у кожній часткової криміналістичної методиці сформувалася система знань, яка одержала назву криміналістичної характеристики злочинів даного виду.

Криміналістична характеристика - це система відомостей (знань) про елементи механізму вчинення злочинів окремого виду чи групи, в яких відображаються закономірні зв’язки між цими елементами і які використовуються для побудови і перевірки версій при розслідуванні конкретних злочинів.

Елементи криміналістичної характеристики:

– способи підготовки, вчинення і приховування злочинів (певна система дій, прийомів і окремих операцій злочинців);

– предмет злочину (гроші, матеріальні цінності, наркотичні речовини тощо);

– місце, час і обстановка, характерні для вчинення злочинів окремого виду;

– сліди злочину та їх локалізація (різноманітні зміни в навколишній обстановці, які відбулися в результаті дій злочинця);

– особа злочинця (комплекс властивостей злочинця, його злочинних і соціальних зв’язків і відносин, що пов’язані з вчиненням злочину і можуть бути використані для його розслідування);

– особа потерпілого (характер і віктимність поведінки, майнове становище, соціальні зв’язки тощо).

Знання криміналістичної характеристики дає можливість слідчому: правильно оцінювати отриману інформацію і виявляти ознаки злочину; висувати версії щодо особи злочинця, способу, знаряддя та засобів, а також інших обставин злочину; сприяє швидкому, об'єктивному та повному розслідуванню, викриттю всіх учасників злочину і вирішенню інших завдань розслідування.

55. Поняття, види, основні принципи планування розслідування, форми планів

Робота слідчого з розслідування злочину, як кожна діяльність, що складається з комплексу різних трудових операцій, повинна плануватися. Будучи методом організації ведення досудового слідства, планування є обґрунтованою матеріалами кримінальної провадження визначення шляхів і засобів, за допомогою яких при найменшій витраті сил і часу має бути розкрито злочин, викрита особа яка його вчинила, виявлені всі обставини вчиненого злочину і проведено повне і всебічне розслідування. Представляючи складний розумовий процес, планування тісно пов'язане з логікою, яка покликана забезпечити найбільш доцільну послідовність і узгодженість запланованій програми дій слідчого.

Планування розслідування –це розумовий процес, що включає певні логічні операції, за допомогою яких визначаються завдання слідства, шляхи і способи їх вирішення.

Основні цілі планування:

- визначення напрямів та конкретного змісту діяльності слідчого на всіх етапах розслідування злочину;

- раціональний та узгоджений розподіл роботи між учасниками розслідування;

- забезпечення ефективного застосування засобів та прийомів роботи з доказами.

Принципи планування розслідування - це об’єктивні і закономірні вимоги, що пред’являються до слідчої діяльності та є керівництвом щодо її практичного здійснення. Цілеспрямованість, впорядкованість і вибір засобів, при плануванні розслідування повинні здійснюватися в повній відповідності з вимогами головного принципу планування – принципу законності. Іншими принципами планування є:

- принцип індивідуальності оснований на неповторності і своєрідності кожного злочину, що вимагає індивідуального підходу до його планування з урахуванням усіх особливостей;

- принцип динамічності полягає в тому, що план у процесі розслідування безперервно і оперативно доповнюється і змінюється. В залежності від отриманої інформації, конкретних обставин, тієї чи іншої слідчої ситуації виникає потреба вирішувати нові питання та завдання розслідування. Отже план розслідування безперервно доповнюється, змінюється, корегується;

- принцип реальності означає, що слідчий повинен розробляти план, на основі обґрунтованих фактичними даними версій, реально оцінивши наявну інформацію, плануючи проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових), що дійсно є необхідними і водночас можуть бути виконані у встановлений термін;

- принцип конкретності полягає у тому, що на основі конкретних версій ставляться конкретні завдання, які вирішуються шляхом проведення конкретних слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дії, з зазначенням виконавців і з визначенням часу і місця виконання.

До інших принципів планування відносяться: науковість, оптимальність, комплексність тощо.

Види планування розслідування.Класифікація видів планування визначається тим, які підстави покладені у її основу. Залежно від цього можуть бути виділені окремі види.

1. Залежно від об’єкту планування:

- планування розслідування окремого кримінального провадження;

- планування проведення окремої слідчої (розшукової) дії або негласної слідчої (розшукової) дії;

- планування по групі кримінальних проваджень;

2. Залежно від характеристики і обставин злочину, що розслідується:

-за версіями;

- за епізодами (по багатоепізодним кримінальним провадженням);

- за особами підозрюваних.

3. Залежно від організаційних форм розслідування:

- планування розслідування, яке здійснюється слідчим одноосібно;

- спільне планування слідчого і оперативного працівника;

- планування розслідування, яке здійснюється слідчою або слідчо-оперативною групою.

У кримінальних провадженнях, які вимагають негайного виїзду на місце події і проведення невідкладних слідчих (розшукових) дії, слідчий практично не має можливості скласти письмовий план. Він повинен швидко, оперативно, відповідно до обстановки, прийняти рішення, в якому напрямку діяти і спланувати весь комплекс необхідних заходів, виходячи з особливостей методики розслідування даного виду злочину.

4. Залежно від способу фіксації існують наступні форми планів:

- уявний (усний);

- письмовий;

- графічний.

56. Техніка планування досудового розслідування

Техніка планування - це процес складання робочих записів, планів, графіків, схем, умовних позначок тощо, за допомогою яких планування як розумовий процес стає робочою програмою розслідування.

План розслідування є основним документом планування, який складається у письмовій формі слідчим, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження. Не існує єдиної форми плану та загальнообов’язкових правил його складання і практика використовує різноманітні форми. Однак процес складання плану розслідування злочину доцільно розглянути у вигляді типового алгоритму.

Типова структура плану розслідування у кримінальному провадженні може складатись з трьох розділів.

Перший розділ включає вихідні дані і інформацію про рух кримінального провадження (номер кримінального провадження, дата початку, стаття КК України; стисла фабула; прізвище, ім’я, по-батькові підозрюваного; дата затримання за підозрою у вчиненні злочину; дата обрання міри запобіжного заходу та її вид). Відомості, які містить зазначений розділ допомагають слідчому зорієнтуватись в обставинах злочину, процесуальних строках тощо.

Другий розділ складається з переліку усіх версій, що висуває слідчий при розслідуванні кримінального провадження.

Третій розділ планускладається у виді таблиці, якаскладається з наступних граф:

1) обставини, що підлягають встановленню;

2) слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії за допомогою яких ці обставини встановлюються;

3) виконавці та терміни виконання запланованих заходів;

4) відмітки про виконання.

Конспект матеріалів кримінального провадження і план розслідування необхідно вести постійно протягом усього розслідування. У результаті виконання заходів плану слідчий отримує нову інформацію, у зв’язку з чим і конспект іплан уточнюються, корегуються, до них вносяться нові заходи.

План розслідування

кримінального провадження №___ за ст._____ КК України

Стисла фабула провадження: ____________________________________________________________

Версії (загальні та окремі): _______________________________________

______________________________________________________________

№ з/п Обставини, що підлягають встановленню Слідчі дії та ОРЗ Виконавці та терміни Відмітки про виконання
         

Правильна організація планування оптимізує досудове слідство, забезпечуючи точність, повноту та об’єктивність розслідування при мінімальних витратах часу, сил та засобів.

Наши рекомендации