Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці

Для оцінки результатів проведення заходів щодо поліпшення умов та охорони праці згідно з методиками, розробленими ВЦНДІОП ВЦРПС та ННДІОП України запропоновані чотири групи показників:

― зміна стану умов і охорони праці;

― соціальні;

― соціально-економічні;

― економічні.

Зміна стану умов і охорони праці характеризується підвищенням рівня безпеки праці, поліпшенням санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних показників.

Підвищення рівня безпеки праці супроводжується збільшенням кількості машин і механізмів, виробничих будівель, приведених у відповідність до вимог стандартів безпеки праці та інших нормативних актів.

Поліпшення санітарно-гігієнічних показників характеризується зменшенням вмісту шкідливих речовин у повітрі, поліпшенням мікроклімату, зниженням рівня шуму й вібрації, посиленням освітленості.

Зростання психофізіологічних показників визначається скороченням фізичних і нервово-психічних навантажень, у тому числі монотонності праці.

Поліпшення естетичних показників характеризується раціональ­ним компонуванням робочих місць та машин, упорядкуванням приміщень і території, поєднанням кольорових відтінків тощо.

Зміни стану виробничого середовища за факторами оцінюються різницею абсолютних величин до і після впровадження заходів, а також порівнянням відносних показників, що характеризують ступінь відповідності тих чи інших факторів гранично допустимим концентраціям, гранично допустимим рівням або заданим рівням. Комплексна оцінка зміни стану умов праці здійснюється за показниками приросту кількості робочих місць, на яких умови праці приведені у відповідність до нормативних вимог.

Соціальні результати заходів щодо поліпшення умов та охорони праці визначаються наступними показниками:

― збільшенням кількості робочих місць, які відповідають нормативним вимогам (як у комплексі, так і за окремими факторами), й скороченням чисельності працюючих у незадовільних умовах праці;

― зниженням рівня виробничого травматизму;

― зменшенням кількості випадків професійної захворюваності, пов’язаною з незадовільними умовами праці;

― скороченням кількості випадків інвалідності внаслідок трав­матизму чи професійної захворюваності;

― зменшенням плинності кадрів через незадовільні умови праці.

Для оцінки соціальних результатів можуть використовуватися також інші показники — ступені задоволення працею та її престижності тощо. Показники соціальної і соціально-економічної ефективності розраховуються як відношення величини соціальних або соціально-економічних результатів до витрат, необхідних для їх здійснення.

Економічні результати заходів щодо поліпшення умов та охорони праці виражаються у вигляді економії за рахунок, зменшення збитків унаслідок аварій, нещасних випадків і професійних захворювань як в економіці в цілому, так і на кожному підприємстві.

Згідно з методикою визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці для оцін­ки соціальної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці використовуються такі показники:

1. Скорочення кількості робочих місць (ΔК), що не відповідають вимогам нормативних актів щодо безпеки виробництва, розраховується за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru

де К1, К2 — кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм до і після проведення заходів;

К3 — загальна кількість робочих місць.

2. Зменшення чисельності зайнятих (ΔЧ), які працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм, визначається за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru ,

де Ч1, Ч2 — чисельність зайнятих, які працюють в умовах, що не відповідають санітарним нормам до і після впровадження заходу, осіб;

Ч3 — річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.

3. Збільшення кількості машин, механізмів (ΔМ) та виробничих приміщень (ΔБ), приведених до вимог норм охорони праці, обчислюється за формулами:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru ,

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru

де М1, М2 — число машин і механізмів, що не відповідають нормативним вимогам до і після впровадження заходу, шт.;

М — загальна кількість машин і механізмів, шт.;

Б1, Б2 — кількість виробничих приміщень, які не відповідають нормативним вимогам до і після впровадження заходу, шт.;

Б — загальне число виробничих приміщень, шт.

4. Зменшення коефіцієнта частоти травматизму ΔK4 встановлюється за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru ,

де N1, N2 — кількість випадків травматизму відповідно до і після впровадження заходу;

Ч3 — річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.

5. Зниження коефіцієнта тяжкості травматизму ΔKт розраховується за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru

де Д1, Д2 — кількість днів непрацездатності через травматизм відповідно до і після впровадження заходу.

6. Зменшення коефіцієнта частоти професійної захворюваності через незадовільні умови визначається за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru ,

де З1, З2 — число випадків професійних захворювань відповідно до і після впровадження заходу.

7. Скорочення коефіцієнта тяжкості захворювання обчислюється за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru

де Дз1, Дз2 — кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби відповідно до і після вжиття заходу;

Kз1, Kз2 — кількість випадків захворювання відповідно до і піс­ля вжиття заходу.

8. Зменшення числа випадків виходу на інвалідність (ΔЧі) внаслідок травматизму чи професійної захворюваності встановлюється за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru ,

де Чі1, Чі2 — чисельність працівників, що стали інвалідами до і після проведення заходу, осіб.

9. Скорочення плинності кадрів через незадовільні умови праці розраховується за формулою:

Методики оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо щодо вдосконалення умов і охорони праці - student2.ru ,

де Чп1, Чп2 — кількість працівників, що звільнилися за власним бажанням через незадовільні умови праці відповідно до і після вжиття заходу, осіб.

Наши рекомендации