Мета та завдання стажування

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ

ЦЕНТР ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПАЦІ

ПРОГРАМА

Проходження стажування студентами 5-го курсу спеціальності 7.17020301 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на посаді

Заступника начальника СДПЧ (ДПЧ, ПДПЧ) ГТУ(ТУ) МНС в

АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Черкаси - 2012

Проходження стажування студентами 5-го курсу спеціальності 7.17020301 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на посаді заступника начальника СДПЧ (ДПЧ, ПДПЧ) ГТУ (ТУ) МНС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. – Черкаси: АПБ, 2012. – 29 с.

У програмі розкриваються мета, завдання, зміст та особливості проходження стажування студентами на посаді заступника начальника СДПЧ (ДПЧ, ПДПЧ) ГТУ(ТУ) МНС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Надані необхідні зразки звітних документів.

Авторський колектив:

Кришталь М.А. – кандидат психологічних наук, професор;

Зайвий В.В. – кандидат історичних наук;

Бузько В.І.;

Нікітіна Т.В. – кандидат соціологічних наук, доцент;

Джулай О.М. – кандидат технічних наук;

Тищенко О.М. – кандидат технічних наук, доцент;

Дендаренко Ю.Ю. - кандидат технічних наук, доцент;

Черниш І.А.;

Дулгеров А.В.;

Биченко С.М. – кандидат історичних наук, доцент;

Тупицький В.М. - доцент

Комп’ютерна верстка: Литвиненко М.В.

Затверджую

Ректор

Академії пожежної безпеки

ім. Героїв Чорнобиля

МНС України

полковник с. ц. з.

М.А. Кришталь

«____» ________ 2012 року

ПРОГРАМА

Проходження стажування студентами 5-го курсу спеціальності 7.17020301 «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на посаді

заступника начальника СДПЧ (ДПЧ, ПДПЧ)

ГТУ (ТУ) МНС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Мета та завдання стажування

1. Стажування студентів (далі – стажисти) є завершальним етапом навчання і проводиться після опанування теоретичної частини освітньо-професійної програми за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, метою якого є:

· підготовка майбутнього фахівця до самостійного виконання професійних функцій на заступника начальника СДПЧ (ДПЧ, ПДПЧ);

· подальше закріплення та поглиблення теоретичних знань, умінь і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання майбутніх посадових інструкцій, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування у практичній діяльності;

· формування особистих високих моральних якостей, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку;

· глибоке та всебічне вивчення ділових і моральних якостей стажистів з метою створення умов для їх оптимальної реалізації у подальшій практичній діяльності;

· збір фактичного матеріалу для виконання дипломної роботи (проекту).

2. Стажування проводиться відповідно до Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів МНС України, затвердженого наказом МНС України від 1 грудня 2003 року № 461 та Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженим наказом МОН України від 8 квітня 1993 року № 93 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 20 грудня 1994 року № 351) .

Організація стажування у територіальних органах управління та підрозділах МНС України покладається на начальників ГТУ (ТУ) МНС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та на керівництво навчального закладу.

3. Загальну організацію стажування студентів та контроль за її проведенням здійснює навчально – методичний відділ факультету пожежної безпеки та охорони праці Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, який:

· спільно з ЦПН Академії, профілюючими кафедрами розробляє Програму, іншу навчально-методичну документацію для проведення стажування;

· розробляє організаційну та супровідну документацію щодо проведення стажування;

· забезпечує проведення всіх організаційних та консультаційних заходів (інструктажів, зборів), перед від’їздом студентів на стажування, надання стажистам необхідних документів;

· повідомляє студентів про систему звітності за результатами стажування;

· підтримує зв'язок із базовими управліннями та підрозділами МНС України з питань контролю, організації та удосконалення практичної підготовки студентів;

· у складі комісії приймає заліки зі стажування;

· узагальнює та подає керівництву Академії звіт про проведення стажування із зауваженнями та пропозиціями щодо його поліпшення.

4. ГТУ (ТУ) МНС в АР Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі:

· Визначають конкретні підрозділи і служби відповідно до спеціальності студентів, а також створюють належні умови для проведення стажування.

· Призначають наказом керівників стажування з числа найбільш підготовлених працівників, які мають відповідний кваліфікаційний рівень і достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. Цим же наказом студенти закріплюються за керівниками стажування.

· Видають студентам на період стажування вкладиші до студентського квитка, що підтверджують виконання ними обов'язків заступника начальника СДПЧ (ДПЧ, ПДПЧ) (додаток 4).

· Організовують та проводять вхідний і вихідний контролі знань стажистів до початку та після завершення стажування згідно з питаннями, які розроблені профілюючими кафедрами (додаток 6).

· Здійснюють постійний контроль за організацією проведення стажування, аналізують результати, розробляють рекомендації щодо вдосконалення стажування, підводять підсумки стажування з обов’язковим виставленням загальної оцінки у підсумковій відомості (додаток 5) та оформляють результати стажування наказом, копію якого направляють до Академії.

· Здійснюють контроль за забезпеченням належних умов праці та побуту студентів під час проходження стажування.

· Припиняють проходження стажування та відряджають студента до Академії (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків або грубого порушення службової дисципліни.

5. Керівництво стажуванням здійснюється керівниками структурних підрозділів, де воно проводиться. На них покладаються наступні обов’язки:

- забезпечення виконання програм, індивідуальних планів стажування у повному обсязі та контроль за їх реалізацією, встановлення режиму роботи студентів;

- підбір безпосередніх керівників стажування з числа підлеглих працівників і подання їх кандидатур до територіальних органів управління для оформлення відповідним наказом;

- представлення стажистів особовому складу підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця керівників стажування та інших співробітників підрозділу;

- проведення інструктажів студентів, ознайомлення з оперативною обстановкою і завданнями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами безпеки праці та пожежної безпеки;

- проведення виховної роботи;

- забезпечення стажистів робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;

- аналіз роботи стажистів і надання їм допомоги під час виконання програми стажування;

- узагальнення підсумків стажування і надання звіту начальникам ГТУ (ТУ) МНС в АР Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі (копія звіту надсилається до академії);

- затвердження характеристик на стажистів та завірення їх печаткою.

Керівники стажування несуть персональну відповідальність за якість проведення стажування студентів.

6. На безпосередніх керівників стажування покладаються обов’язки:

- ознайомлення з оперативною обстановкою (на об’єкті, у районі, місті), характером та особливостями роботи;

- щоденний облік та оцінка роботи стажистів, контроль за виконанням програми стажування, дотримання внутрішнього розпорядку, контроль за веденням щоденників;

- складання характеристик на стажистів, їх затвердження у керівника підрозділу (не пізніше ніж за три дні до закінчення стажування). У характеристиці необхідно відобразити детальний обсяг і якість виконання програми й індивідуального плану, рівень підготовленості стажистів до виконання службових обов’язків і вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність, культурний і професійний рівень розвитку, виставлення підсумкової оцінки за практику. Характеристики направляються до Академії і залучаються до особових справ стажистів;

- підготовка для керівника підрозділу матеріалів за підсумками проходження стажування з метою узагальнення і вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації стажування.

Керівникам стажування та їх безпосереднім начальникам забороняється:

- використовувати стажистів для виконання завдань, не передбачених програмою;

- переміщення їх з одного підрозділу до іншого без погодження з Академією.

Наши рекомендации