Загальна схема та структура дисципліни

ЗМІСТ

Розділ 1. Мета та завдання дисципліни………..................................3

Розділ 2. Структура навчальної дисципліни......................................5

2.1. Загальна схема та структура дисципліни...........................5

2.2. Зміст лекційної частини дисципліни..................................7

Розділ 3.Плани семінарських занять.………………………………..…9

Розділ 4. Самостійна робота студентів..............................................19

4.1.Теми та питання, що виносяться на самостійне

опрацювання…………………..................................................19

4.2. Підготовка рефератів та доповіді.студентів......................21

4.2.1. Тематика рефератів та доповіді, які передбачаються

до опрацювання в ході самостійної роботи студентів…..……23

Методи контролю та контрольні питання до дисципліни ..….........27

Список літератури............................................................................29

Розділ 1

Мета та завдання дисципліни

Дисципліна «Загальна психологія» володіє особливими якостями, які відрізняють її від інших дисциплін. Як систему перевірених знань психологію знають небагато людей, в основному тільки ті, хто нею спеціально займається, вирішуючи наукові і практичні завдання. Разом з тим як система життєвих явищ психологія знайома кожній людині. Вона представлена йому у вигляді власних відчуттів, образів, уявлень, явищ пам'яті, мислення, мови, волі, уяви, інтересів, мотивів, потреб, емоцій, почуттів і багато чого іншого. Основні психічні явища ми безпосередньо можемо виявити в самих себе і побічно спостерігати в інших людей.

Мета курсу: ознайомити студентів з методологічними основами загальної психології, розкрити зміст психологічної структури особистості, а також визначити основні соціально-психологічні характеристики груп і колективу.

Завдання : дати методологічні основи загальної психології як науки та розкрити основні етапи становлення психологічної науки; ознайомити студентів з когнітивною, регулятивною, комунікативною сферою особистості і індивідуально-психологічними властивостями особистості; розкрити основні соціально-психологічні характеристики груп і колективу.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- основні методологічні основи загальної психології як науки;

- етапи становлення психологічної науки;

- концептуальні підходи щодо вивчення особистості у психології;

- загальну характеристику когнітивних, регулятивних, комунікативних сфер особистості та індивідуально-психологічних властивостей особистості;

- основні соціально-психологічні характеристики груп і колективу.

вміти:

- орієнтуватися у навчальній літературі;

- аналізувати психічні явища з точки зору різних підходів;

- співвідносити та знаходити зв’язки психології між різними галузями наук;

- використовувати окремі методи психології на практиці.

Основні критерії для обліку поточної успішності студентів: самостійна робота по вивченню основних джерел, активна участь у роботі семінарських та практичних занять, робота над доповіддю, рефератом, а також інших форм практичного засвоєння теоретичних положень програми запропонованої дисципліни.

Обсяг дисципліни складає 126 годин. Із них: лекцій – 36 годин, семінарських занять – 18 годин, самостійна робота – 72 години. Передбачена форма контролю – залік.

Розділ 2

Загальна схема та структура дисципліни

Назви модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Модуль 1. Методологічні основи загальної психології як науки.
Тема 1. Предмет і завдання загальної психології.                    
Тема 2. Сучасні нау-кові напрямки, теорії і концепції загальної психології. Тема 3. Методи дос-лідження в психо-логії.                          
Разом за модулем 1                
Модуль 2. Загальна характеристика когнітивних, регулятивних, комунікативних сфер особистості та індивідуально - психологічних властивостей особистості.
Тема 4.Когнітивна сфера особистості. Тема 5.Регулятивна сфера особистості. Тема 6.Комуніка-тивна сфера особис-тості.                                  
Тема 7. Індивідуально – психологічні власти-вості особистості. Тема 8.Поняття про темперамент. Типи темпераменту. Тема 9.Особистість та характер.   Тема 10.Здібності та особистість.                                                            
Разом за модулем 2                
Модуль 3. Основні соціально - психологічні характеристики груп і колективу.
Тема11.Мала група і колектив. Тема 12.Взаємо-відносинив групі і колективі. Тема 13.Особистість в групі. Тема 14.Психо-діагностичні методи дослідження взаємо-відносин у колективі. Тема 15.Конфлікти та психологія їх прояву у колективі.                                                                      
Разом за модулем 3                
Усього годин                
                                         

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин  
Предмет та характеристика сучасних наукових напрямків, теорії і концепції загальної психології.  
Характеристика основних галузей психологічної науки та методів дослідження в психології.  
Структура та характеристика пізнавальних (когнітивних) процесів особистості.  
Сутність та структура емоційно-регуляторної сфери особистості.  
Характеристика комунікативної сфери особистості.  
Визначення рівнів сформованості окремих властивостей когнітивних процесів особистості.  
Загальна характеристика індивідуально – психологічних властивостей особистості.  
Визначення рівнів сформованості окремих індивідуально-психологічних властивостей особистості.  
Загальна характеристика основних соціально – психоло-гічних характеристик груп і колективу.    
Разом    
   
       
     
             

Самостійна робота

Наши рекомендации