Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. Бандурка О. М. Особливості розслідування кримінальних вибухів / Бандурка О

1. Бандурка О. М. Особливості розслідування кримінальних вибухів / Бандурка О. М., Пчеліна О. В., Лукаш С. С., Сімонович Д. В. // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання ХНУВС за 2011 рік / за заг. ред. академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х.: Ніка.ова, 2012. – С. 32-61.

2. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : в 3т. / Р. С. Белкин. – М. : Акад. МВД СССР, 1978 –.– Т.2 : Частные криминалистические теории. – 1978. – 410 с.

3. Біленчук П. Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавства : підручник / Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Сумева О. Ф. – К.: Міжнародна асоціація «Вееzone», 2003. – 384 с.

4. Криміналістика: [підручник / за ред. проф. Шепітька В.Ю.]. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.

5. Криміналістика: [підручник/ під заг. ред. Скригонюк М.І.]. – К.: 2007. – 496 с.

6. Криміналістика: [підручник / за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва]. ­– Х.: ХНУВС, 2011. – 666 с.

7. Моторный И. Д. Криминалистическая взрывотехника : новое учение в криминалистике : учебно-методическое и справочное пособие / И. Д. Моторный. – М.: Издатель Шумилова И. И., 2000. ­ 177 с.

8. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике: понятие и классификация : монографія / В. М. Плескачевский. – М.: Спарк, 2001. – 344 с.

9. Подшибякин А. С. Холодное оружие / А. С. Подшибякин. – М.: АО «Центр Юр Инфо Р», 2003. ­ 256 с.

10. Поиск взрывных устройств и правила обращения с ними в случае их обнаружения: основы организации деятельности (для оперативного состава органов внутренних дел) : учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2000. – 32 с.

11. Ручкин В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение / В. А. Ручкин. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 352 с.

12. Ручкин В.А. Криминалистическая экспертиза оружия и следов его применения: вопросы теории, практики и дидактики : учеб.-метод. Пособие/ В. А. Ручкин. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2004. – 344 с.

Теми рефератів:

1. Криміналістичне зброєзнавство як розділ криміналістичної техніки.

2. Сліди пострілу та їх використання при розкритті та розслідуванні злочинів.

3. Криміналістичне дослідження холодної зброї.

4. Особливості огляду місця вибуху.

Матеріальне забезпечення: зразки вогнепальної зброї, боєприпасів, відстрілені кулі та гільзи, вогнепальні пробоїни, лінійки, штангенциркулі.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

При підготовці до заняття необхідно розглянути основні положення криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин, пристроїв та слідів їх застосування. Слід уяснити поняття та класифікацію вогнепальної й холодної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, та слідів їх застосування. Курсанти повинні засвоїти та відпрацювати прийоми виявлення, правильного поводження з вогнепальною зброєю і слідами його застосування, їх фіксації, огляду та вилучення.

У ході заняття необхідно розглянути такі види експертиз як судово-балістична, вибухо-технічна та експертиза холодної зброї. Акцентувати увагу на об’єктах та предметі дослідження. Слід уяснити основні питання діагностичного та ідентифікаційного характеру, які вирішуються у ході проведення вказаних експертиз.

Значну увагу слід приділити вивченню слідів застосування зброї. Потрібно розрізняти основні та додаткові сліди пострілу. Залежно від виду сліду застосування зброї варіюються основні засоби й тактичні прийоми їх виявлення, фіксації, огляду та вилучення. Особливу увагу звернути на особливості упакування вилученої зброї, боєприпасів чи окремих їх частин. При підготовці до заняття необхідно ознайомитися з довідковою спеціальною літературою, у якій наводиться опис відзначених об'єктів.

Важливим є питання про підготовку та призначення експертиз холодної зброї, судово-балістичної та вибухо-технічної. Необхідно вказати особливості підготовки та транспортування об’єктів дослідження для проведення експертизи. Слід розглянути особливості визначення вихідних даних для встановлення обставин пострілу.

Після контрольного опитування курсанти отримують зразки холодної та вогнепальної зброї, боєприпасів, стрілених куль та гільз, вогнепальних пробоїн і проводять їх огляд. При цьому результати оформляються у вигляді фрагменту протоколу огляду місця події з описанням об’єктів дослідження (контрольна робота № 4).

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенні завдання для самостійної роботи.

Наши рекомендации