Тема 6. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час провадження у формі дізнання

Основна література:

1. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. – М.: Юридическая литература, 1979. – 111 с.

2. Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания: Лекція. – Омск: ВШ, 1976. – 42с.

3. Взаємодія слідчих і експертів в процесі боротьби зі злочинністю: проблеми і шляхи подолання. Матеріали науково–практичної конференції. – Львів: ЛІВС, 2003 – 92с.

4. Вологин С.М., Сивачев А.В. Взаимодействие следователя, оперативного работника уголовного розыска и эксперта–криминалиста при установлении лица, совершившего квартирную кражу. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1985. – 80 с.

5. Гапанович Н.И., Мартинович И.И. Основы взаимодействия сле­дователя и органа дознания при расследовании преступлений. – Минск: БГУ, 1983. – 104с.

6. Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органа дознания в уголовном процессе. (По материалам органов охраны общественного порядка). – М.: ВШ МООП СССР, 1967. – 206 с.

7. Дербенев А.П. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений: Учебное пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1983. – 72 с.

8. Дубинский А.Я. Взаимодействие следователя с органом дознания. – К.: КВШ МВД СССР, 1970. – 134с.

9. Организация и планирование деятельности следственных бригад. Методическое пособие. – М.: Б.и., 1990. – 55 с.

10. Петелин Б.Я. Следственно–оперативные группы (вопросы организации и деятельности): Учебное пособие. – М.: Академия МВД СССР, 1986. – 44 с

11. Петренко В.М. Производство дознания. – М., 1965. – 48 с.

12. Рогожин В.А. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве расследования по делам о преступлениях со­вершённых несовершеннолетними. – К.: КВШ МВД СССР, 1985. – 83с.

13. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией: Учебное пособие. – М.: МВШ милиции, 1981. – 80 с.

Додаткова література:

1. Александров А.С. Примаченко Л.В. Взаємодія органів досудового слідства і дізнання // Матеріали наук.–практ. конф. “Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінано–процесуального законодавствав сучасних умовах”. У 2–х частинах.Ч. 2. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – С. 112–114.

2. Бажанов С. Возникновение и развитие группового метода расследования. //Законность. – 1995. – №9. – С.41–45.

3. Бацько І.М. Правове регулювання взаємодії слідчих і експертів у міжвідомчих інструкціях // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2003. – № 1. – С. 101–110.

4. Берна В. Психологічні аспекти взаємодії слідчого з оперативними уповноваженими як важливі чинники забезпечення ефективності боротьби з організованою злочинністю // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2002. – № 2. С. 158–164.

5. Бондар Г. Проблеми взаємодії слідчих правоохоронних відомств при розслідуванні особливо складних злочинів у кредитно–фінансовій та банківській системах // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №2. – С.94–96.

6. Бондар Г.Ю. Особливості розслідування кримінальних справ групою слідчих з різних правоохоронних відомств // Вісник Національного університету внутрішніх справ (спецвипуск). – Харків. – 2000. – С.130–133.

7. Бушлинский Н.Н., Миндагулов А.Х. К вопросу о научном обосновании количества следственно–оперативных групп // Уголовная ответственность и организационные меры борьбы с преступностью: Сб. науч. тр. ВНШ МВД СССР.– 1980. – Вып. 53. – С. 58–64. Вапнярчук В.В. Проблеми організації досудового слідства // Матеріали науково–практичної конференції „Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи”, 25 червня 1997р., Київ. – Х., 1998. – С. 178–180.

8. Волобуєва О.О. Взаємодія слідчого зі спеціалістами під час проведення обшуку // Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (10 червня 2005 р.). – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 233–237.

9. Дубинский А.Я. Некоторые вопросы создания и работы группы следователей //Труды Киевской ВСШ МВД СССР. – 1972.– Вып. 6. – С.181–183.

10. Ковальов В. Взаємодія слідчого з працівниками експертно–криміналістичної служби МВС України під час розкриття та розслідування злочинів // Правничий часопис Донецького університету. – 2003. – №1. – С.51–57.

11. Ковальов В.В. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – С.212–218.

12. Ковальов В.В. Принципи взаємодії слідчого з експертними підрозділами // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2005. – Спецвип. – Ч. 2. – С. 63 –69.

13. Коновалов В. Групповой метод расследования // Законность.– 1995. – № 7. –С.37–41.

14. Копетюк М.І., Книш О.М. Окремі аспекти взаємодії і вдосконалення роботи слідчого та прокурора–криміналіста // Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (10 червня 2005 р.). – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 141–145.

15. Корж В. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих злочинів //Вісник прокуратури. –2002. – №1. – С.60–65. Соц. законность. – 1977. – № 8. – С. 77–78.

16. Піскун С.І. Питання підготовки окремого доручення слідчого // Запоріз. юрид. ін–т. Вісн. –Запоріжжя, 1999. – № 3 (5). –С. 190–197.

17. Погорецкий Н.А. Взаимодействие следователя и органа дознания в процессе расследования преступлений // Весы Фемиды. – №1 (13). – С. 65–69.

18. Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно–розшукових заходів // Право України. – 2000. – № 9. – С. 47–54.

19. Погорецький М.А. Проблеми взаємодії органів дізнання і досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 2. – С.85–92.

20. Погорецький М.А. Форми взаємодії слідчого й органу дізнання // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. зб. наук. пр. – Х.: НЮАУ. – 1997. – С.177–182.

21. Погорецький М.А. Форми взаємодії слідчого й органу дізнання // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. Зб. наук. пр. –Херсон, 1998. – С. 58–61.

22. Щербина Л. Із історії становлення і розвитку взаємодії органів досудового слідства та державної безпеки в ХІХ – на початку ХХ століття // Підприємництво, госп–во і право. – 2002. – № 7. – С.121 – 123.

23. Щербина Л.І. Взаємодія органів досудового слідства і дізнання: психологічний аспект // Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (10 червня 2005 р.). – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – 2005. – С. 185–187.

Навчальне видання

Гуцуляк Юрій Васильович

Кунтій Андрій Ігорович

Наши рекомендации