Графік виконання курсової роботи. на засіданні кафедри

Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного і фінансового менеджменту

Протокол №1 від 25.08.2015

Львів-2015

УДК 338.24

ББК 651.23 3-63

Методичні рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни «Управління трудовими ресурсами» / Подольчак Н.Ю., Дума О.І. Білик О.І.-Львів: Національний університет «Львівська політехніка, 2015. -32 с.

Наведені основні вимоги та методичні вказівки до курсових робіт, запропонована тематика курсових робіт, розглянуто порядок оформлення курсової роботи, викладені приклади змісту курсових робіт та наведено перелік рекомендованої літератури.

Рецензенти:

УДК 338.24 ББК 651.23 3-63

©Подольчак Н.Ю., Дума О.І., 2015

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………4

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи……………………...…4

Система та критерії оцінювання курсового проекту «Управління трудовими ресурсами»……………………………………… ……………………………….…6

Теми курсових робіт з дисципліни «Управління персоналом» ………..……….9

Рекомендований зміст структурних розділів курсової роботи…………………11

Методичні рекомендації до виконання розрахункової частини курсової роботи………………………………………………………………………………12

Приклади змісту та методики виконання курсової роботи…………………..…19

Оформлення курсової роботи ……………………………………………………27

Перелік рекомендованої літератури …………………………………………..…29

Додаток………………………………………………………………………….…31

ВСТУП

Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни «Управління трудовими ресурсами» розроблені для студентів кафедри Адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» спеціальності «Управління фінансового-економічною безпекою» та «Адміністративний менеджмент».

Методичні вказівки містять рекомендації з виконання курсової роботи, загальні вимоги до її змісту й оформлення, перелік тем, приклади виконання курсових робіт, рекомендований список літератури та критерії її оцінювання.

Для успішного виконання курсової роботи необхідно поглиблене вивчення питань управління персоналом як на державному рівні, так і на рівні підприємств, опанування методами їх вирішення. Підготовка курсової роботи спрямована на обґрунтування пропозицій щодо досліджуваних проблем, формування сучасного економічного мислення.

Курсова робота є самостійною кваліфікаційною роботою, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках курсу «Управління трудовими ресурсами» і є формою контролю набутих студентом у процесі навчання кваліфікаційних компетенцій. Студент набуває навичок пошуку інформації по конкретній організації (підприємству) для аналізу і оцінки по конкретному аспекту управління і виробляє навики практичних висновків і рекомендацій.

Методичні рекомендації до виконання теоретичної частини курсової роботи з дисципліни «Управління трудовими ресурсами»

Мета курсової роботи — ознайомитися з існуючими методами дослідження, закріпити та розширити теоретичні знання, поєднати їх з

практичними аспектами запропонованої теми для наукового обґрунтування результатів власних досліджень.

Передбачається, що у процесі виконання курсової роботи студенти набувають таких практичних навичок та вмінь:

• самостійного визначення мети та основних завдань дослідження;

• пошуку та відбору необхідної інформації;

• аналізу практичної діяльності розглянутої організації (підприємства) у сфері управління персоналом;

• пошуку на основі аналізу господарської діяльності недоліків та шляхів їх усунення;

• вміння обґрунтовувати актуальність вибраної теми, аргументувати висновки та запропоновані рекомендації.

При виконанні курсової роботи студентом можуть бути використані оперативні данні конкретних організацій (підприємств), Державної служби статистики України, узгоджені з науковим керівником курсової роботи.

Курсова робота повинна містити: титульний лист - 1 стор., зміст - 1 стор., вступ - 1-2 стор., перший розділ - 6-8 стор., другий розділ - до 10 стор., третій розділ - 6-8 стор., висновки (пропозиції) - 1-2 стор., перелік використаних джерел - 1 стор., додатки (за необхідністю).

Тема роботи обирається з урахуванням специфіки майбутньої сфери діяльності студента, а також його особистої зацікавленості у більш поглибленому вивчені конкретних аспектів управління персоналом. Студент повинен вибирати і закріплювати за собою тему в установлений термін. Під час вибору теми курсової роботи потрібно враховувати, що однакових тем курсових робіт в навчальній групі не повинно бути. Графік виконання курсової роботи наведено у таблиці 1.

Графік виконання курсової роботи

Етапи роботи Термін виконання
ДФО ЗФО
Розподіл тем та їх закріплення до 05.09 07.11
Отримання завдання для курсової роботи до 08.09 14.11
Підбор літературних джерел до 18.09 10.12
Складання плану роботи та узгодження його з керівником до 20.09 17.12
Збір практичного матеріалу для виконання курсової роботи до 05.10 21.01
Складання аналітичних таблиць, графіків, схем, їх аналіз та узгодження з керівником до 15.10 28.01
Обробка практичного та розрахункового матеріалу та оформлення курсової роботи до 10.11 4.02
Здача роботи науковому керівнику до 15.11 11.02
Виправлення зауважень, отриманих від наукового керівника, здача роботи на кафедру, захист курсової роботи перед комісією до 29.11 23.02

Система та критерії оцінювання

курсового проекту «Управління трудовими ресурсами»

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в таблиці 1.

Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

Параметри оцінювання Діапазон оцінки, балів Критерії оцінювання за бальною шкалою
Оцінювання якості курсової роботи 0 - 75  
1. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану 0-15 0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану
5 – зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану
10 – зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
15 – зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану
1. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату 0-15 0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті
5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті
10 – понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково
15 – понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті
1. Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми 0-15 0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні
10 – критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні
15 – критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями
1. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств 0-10 0 – фактологічний матеріал не використаний
5 – залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені
10 – залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений
1. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань 0-10 0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана
5 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково
10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана
1. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам 0-10 0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог
5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог
10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог
Оцінювання захисту курсової роботи 0 – 25  
1. Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження 0-10 0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження
10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
1. Використання роздаткового ілюстративного матеріалу 0-5 0 – роздатковий ілюстративний матеріал не використано
5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом
1. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання 0-10 0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання
5 – студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання
10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання
       

Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0-75 балів;

2) оцінювання захисту курсової роботи – 0-25 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 2.

Таблиця 2. Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка за шкалою ESTS Визначення За національною системою За системою ДонДУУ
А Відмінно – відмінне виконання роботи або відповідь без помилок 5 (відмінно) 90-100
В Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%) 4 (добре) 82-89
С Добре – взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%) 75-81
Д Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%) 3 (задовільно) 69-74
Е Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%) 60-68
FX Незадовільно – потрібно додатково попрацювати для отримання позитивної оцінки 2 (незадовільно) 35-59
F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки 1-34

Рішення щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Теми курсових робіт

1. Моделі управління персоналом.

2. Нормативна база управління персоналом.

3. Інформаційні системи управління персоналом.

4. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

5. Особливості адаптація новоприйнятих працівників.

6. Витрати на утримання персоналу підприємства та особливості їх обліку.

7. Професійне навчання працівників та особливості його фінансування.

8. Гнучкі режими праці та відпочинку.

9. Соціальний пакет та специфіка його формування.

10. Аутсорсинг персоналу, його переваги та недоліки.

11. Оцінювання особистісних і професійних якостей претендентів на робочі місця.

12. Формування персональної культури менеджера.

13. Зарубіжний досвід кадрової роботи.

14. Формування іміджу менеджера.

15. Самомотивація.

16. Матеріальна мотивація в діяльності менеджера.

17. Нематеріальна мотивація в діяльності менеджера.

18. Трудова мотивація в діяльності менеджера.

19. Діяльність служб персоналу за кордоном.

20. Управлінські процедури.

21. Формування кадрового потенціалу.

22. Формування ефективної системи управління персоналом.

23. Теорії та моделі кадрового менеджменту.

24. Система і функції кадрового менеджмент.

25. Використання методів економічної мотивації персоналу підприємств.

26. Вивчення суспільної думки стосовно діяльності менеджеру.

27. Плинність кадрів та шляхи її скорочення.

28. Шляхи поліпшення роботи кадрових служб на вітчизняних підприємствах.

29. Конфлікти та їх запобігання.

30. Витрати на підвищення кваліфікації менеджера.

31. Використання статусної мотивації.

32. Моделі ділової кар’єри.

33. Методи професійного навчання працівників.

34. Атестація працівників: періодичність, документація, процедури проведення, використання результатів.

35. Методи оцінювання персоналу.

36. Чинники диференціації індивідуальних трудових доходів.

37. Нематеріальне стимулювання працівників.

38. Управління конфліктною ситуацією.

39. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі.

40. Плинність персоналу та її наслідки для підприємства.

41. Корпоративна культура в системі управління персоналом.

42. Коучинг в системі розвитку персоналу.

43. Продуктивність праці та методи її планування.

44. Експертні методи при плануванні чисельності персоналу.

45. Навчання з охорони праці на виробництві.

46. Формування контракту на роботу менеджера

47. Розрахунок і оцінка витрат роботодавця на утримання менеджера

48. Методи підбору кадрів (види і сутність)

49. Стиль роботи менеджера

50. Відповідність проводимої кадрової політики життєвому циклу підприємства.

51. Розрахунок потреби в кадрах підприємства (організації)

52. Людський капітал та його окупність

53. Формування організаційної культури менеджера

54. Мотивація персоналу (сутність, види, зміст)

55. Методи оцінки діяльності персоналу

56. Функціональне положення менеджера

57. Вивчення мікроклімату в колективі

58. Аудит персоналу (динаміка, стан, рівень)

59. Кадрові ризики (сутність, види, зміст)

60. Моделювання вимог до фахівців (розробка професіограми, карти компетентності)

61. Економічна ефективність діяльності менеджера.

62. Види і сутність критеріїв діяльності менеджера

63. Планування кадрової роботи на підприємстві

64. Підвищення кваліфікації (включаючи безперервну самоосвіту)

65. Еволюція поглядів на кадровий менеджмент.

66. Управління розвитком персоналу.

67. Формування колективу підприємств (організації).

68. Функції кадрової служби підприємства.

69. Формування управлінської культури менеджера.

70. Атестація персоналу.

71. Соціальна ефективність діяльності менеджера.

72. Тіньова мотивація та її подолання

73. Організаційна ефективність діяльності менеджера.

74. Обґрунтування кар'єрного росту менеджера (карьерограмми).

Наши рекомендации