Козацька доба. визвольна війна українського народу

Середини ХVІ ст. Утворення Української держави.

План.

1. Причини виникнення козацтва і Запорізької Січі.

2. Передумови, характер, мета, рушійні сили Визвольної війни.

3. Створення Української козацько-гетьманської держави.

4. Переяслівсько-Московська угода 1654 р.

Рекомендована література.

1. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність . К., 1994.

2. Аркас М.І. Історія України-Русі. К., 1993 С. 116-170.

3. Брайчевський М.Ю. Конспект історії України. К.,1993.

4. Борисенко В.Й. Курс української історії К., 1998.С. 146-156.

5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. К., 1994

6. Грушевський М.С. Історія-Русі. Т.4. К., 1993, Т.5, К., 1994.

7. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. Лівів, 1991.Т.2. С. 3-112

8. Мицик Ю. Як козаки воювали. Д. 1991

9. Ю.А.Мицик Козацький край.- Д.1997.

10. Смолій В.А.. Українська козацька держава. Укр. іст. жунал. 1991, № 5.

11. Субтельний О. Україна: Історія. К., 1996. С. 97-128.

12. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Т.1,2 – К., 1990. Т.3 – К., 1991.

Розкрийте економічні причини колонізації Подніпрові та Запоріжжя, їі специфіку (будівництво укріплень, січей, утворення озброєних загонів). Дайте відповідь на питання про причини виникнення українського козацтва (посилення Гніту селян з боку литовських, а потім польських властей, наступ на релігійні права, національні утиски, необхідність збройного захисту колонізованих земель від наступу державної адміністрації Литви та Польщі, постійна загроза вторгнення татарських і турецьких військ на українські території).

Дайте характеристику козацтва як соціального стану українського народу, розселення козаків, господарської діяльності (ремесла, промисли та ін.), побуту та звичаїв. Підкресліть своєрідність військового мистецтва українського козацтва, що удосконалювалося у піших та морських походах проти загарбників.

Охарактеризуйте Запорозьку Січ як козацьку республіку, тобто її устрій, форму правління (гетьман, кошовий отаман, військова старшина); військово-адміністративний поділ ( курені, паланки), судочинство, класове розшарування серед козацтва. Обґрунтуйте твердження про державно-політичну автономію Запорозької Січі у складі Речі Посполитої.

Виділіть особливості козацької символіки (клейноди - ознаки влади : герб, печатки, хоругви, прапори тощо).

Укажіть місце і роль реєстрового козацького війська, проаналізуйте політику уряду Речі Посполитої стосовно українських козаків (використання їх для захисту кордонів від татар і турків, приборкання народних повстань, внесення розколу в Їх лави з метою послаблення, контроль над вільним козацтвом тощо). Поясніть причини підтримки з боку більшої частини реєстрового козацтва національно-визвольних рухів на українських землях

Окремо визначте роль українського козацтва у визвольній боротьбі свого народу проти агресії Туреччини та Кримського ханства (походи до Криму, на турецькі міста в перші десятиріччя XVII ст.. повстання козаків-невільників на турецьких галерах, здобуття Кафи, Азова та інших міст-фортець).

Згадайте козацьких ватажків Самійла Кішку (1599 - 1602), Петра Сагайдачного (1616 - 1622), Івана Сірка та ін. Підкресліть особливості політики Сагайдачного.

Визначаючи роль козацтва в історії українського народу, відзначте його самобутність, значний внесок у боротьбу за визволення України від іноземного панування, здобуття нею державної незалежності.

З'ясуйте соціально-економічні та політичні фактори антикріпосницької боротьби на українських землях у кінці XVI - першій чверті XVII ст. (закріпачення селян, швидке окатоличення і ополячення української феодальної верхівки після підписання Люблінської унії 1569 р., сваволя польської адміністрації, збільшення панщини та інших податків у зв'язку з потребою розвитку зернового товарного виробництва (фільварків) у Речі Посполитій, в українських землях, що входили до її складу, поширення оренди та монополії, зростання релігійного та національного гноблення тощо).

Зверніть увагу, що активізації національно-визвольного руху кінця XVI ст. сприяли народні рухи попередніх років: серед них повстання у Галичині й Буковині під проводом Мухи, опришківський рух.

Детальніше охарактеризуйте причини, характер, рушійні сили та наслідки селянсько-козацьких повстань кінця XVI ст. Це повстання 1591 - 1593 рр. під проводом Криштофа Косинського та 1594 - 1596 рр. під проводом Северина Наливайка.

Характеризуючи народні рухи 20. - ЗО рр. XVII ст., покажіть роль повстань під проводом Марка Жмайла, Тараса Федоровича (Трясила), Івана Сулими, Павла Бута, Яцька Острянина, Дмитра Гуні, визначте причини поразки цих виступів. Дайте аналіз "Ординації Війська Запорозького", виданої польським сеймом у 1638. Укажіть роль братств у політичному і Культурному житті українського народу, у визвольному русі, у боротьбі проти наступу католицизму й уніатства (Львівське, Київське та інші братства). Підкресліть . особливу роль православної церкви, її видатних діячів – митрополитів Борецького та П.Могили. З'ясуйте значення національно-визвольного руху кінця XVI - початку XVII ст. для подальшої долі українського народу.

Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657рр.

Визначаючи причини Визвольної війни, охарактеризуйте соціально-економічний розвиток та політичну ситуацію в українських землях напередодні війни, становище селянства, козацтва, міської бідноти, наступ на їх права та вільності з боку польської шляхти, насадження уніатства. Все це і визначило участь народних мас у війні Виявіть основні рушійні сили війни, підкресливши активну роль у ній українського козацтва, поряд з селянством, дрібною шляхтою. міщанами, частиною православного духовенства, їх боротьба проти соціального, національного і релігійною гніту Речі Посполитої й зумовила національно-визвольний характер війни.

Змалюйте політичний портрет керівника Визвольної війни українського народу Богдана Хмельницького (1595-1657), розкрийте його дипломатичну діяльність по створенню антипольської коаліції, погляди щодо створення української держави.

Аналізуючи хід війни, з'ясуйте причини перших перемог повстанців на чолі з Б. Хмельницьким над польське - шляхетським військом у битвах на Жовтих Водах, під Корсунем і Пиляннями у 1648 р. Укажіть також на мотиви та причини припинення у грудні 1648 р. походу війська Ь.Хмельницького в етнічні польські землі. Розкрийте роль сподвижників Б.Хмельницького, народних героїв, ватажків козацько-селянських мас під час Визвольної війни - Максима Кривоноса, Івана Богу на, Данила Нечая та ін.

Зупиніться на аналізі Зборівської битви та її наслідках - підписанні Зборівського миру (1649 р.).

Описуючи воєнні дії 1651 р., зверніть увагу на основну подію того часу велику битву під Берестечком на Волині (червень 1651 р.), поясніть причини поразки військ повстанців, з'ясуйте позиції союзників Б.Хмельницького кримських татар - у спільній боротьбі проти польської шляхти та наслідки їх зрадливих дій у ході Визвольної війни. Опишіть обставини, які склалися в ході війни після підписання з поляками Білоцерківської угоди 1651 р. . Зверніть увагу на події 1652 - 1653 рр., коли повстанське військо дало відсіч польсько-шляхетській агресії (битви під Батогом у 1652 р., під Жванцем у 1653 р.), підкресліть масштаби розгортання класової боротьби під час війни.

Таким чином, боротьба українського народу середини XVII ст. завершилася звільненням більшої частини українських земель, у результаті склалися умови для формування тут української державності.

Наши рекомендации