ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ. 1.Охорона здоров’я населення як об’єкт державного управління.

Теми рефератів

1.Охорона здоров’я населення як об’єкт державного управління.

2. Історичні аспекти становлення системи охорони здоров’я в Україні.

3.Реформування сфери охорони здоров’я на сучасному етапі в Україні.

4.Система органів охорони здоров’я в Україні.

5. Проблеми запровадження державного медичного страхування в Україні.

Контрольні питання1. Дайте визначення термінам: «охорона здоров’я», «заклади охорони здоров’я», «медико-санітарна допомога».2. Які основні принципи охорони здоров’я в Україні?3. Розкрийте зміст та пріоритети державної політики в сфері охорони охорони здоров’я.4. Назвіть основні нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я.5. Обгрунтуйте основні напрямки реформування системи охорони здоров’я в Україні.6. Проаналізуйте актуальні проблеми державного управління сферою охорони здоров’я в Україні. Запропонуйте власні шляхи їх вирішення.7. В чому полягають основні завдання Міністерства охорони здоров’я?Тестові завдання1. Право на охорону здоров’я закріплене в Конституції в статтіа) третій;б) двадцять другій;в) сорок дев’ятій.2. Основи законодавства України про охорону здоров’я були прийнятіа) 01.03.2009 р.;б) 14.12.1999 р.;в) 19.11.1992 р.3. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України була прийнятаа) 07.12.2000; б) 14.12.1999 р.;в) 19.11.1992 р.4. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення державної політики у сфері охорони здоров'я є а) Міністерство охорони здоров'я України; б) Головне управління організації медичної допомоги населенню;в) Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення.5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» був прийнятийа) 11.02.2010; б) 24.02.1994;в) 19.11.1992 р.6.Здоров’я – це а) відсутність хвороб і фізичних вад;б) стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя;в) інше.7. Згідно із законодавством, медична допомога – цеа) діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами; б) діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою.в) інше.8. Медичне обслуговування – цеа) діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами; б) діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою.в) інше. Література1. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 2. Гладун З.С. Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) / З.С.Гладун. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 460 с.3. Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України: Указ Президента України від 8 серпня 2000 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Міністерство юстиції України, 2006. – 124 с.

5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон від 24.02.1994 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 1994, № 27. – Ст 218. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 6. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів від 2 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 45. – Ст. 3000.7. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року: Закон України від 22.01.20108. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2009 р. «Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров’я і ринку праці в Україні»: Указ Президента України від 29.12.2009 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 9. Про Концепцію розвитку охорони здоров’я: Указ від 07.12.2000 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон від 19.11.1992. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 4. – Ст. 19. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

ТЕМА 12

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Наши рекомендации