Операція з ЦП — це юридично оформлена та закінчена дія або послідовність дій на фондовому ринку, об'єктом яких є цінні папери та грошові засоби.

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Поняття й основи класифікації банківських операцій з цінними паперами.

Банківські установи можуть здійснювати свою діяльність на ринку цінних паперів. У сучасних умовах така діяльність набуває все більших масштабів і характеризується сталою тенденцією до збільшення її обсягів. Зростання сум операцій банків з цінними паперами напряму залежить від ступеня розвитку ринку цінних паперів в Україні, а він, поступово, хоча й повільно, набуває розвитку.

Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінні папери – це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Операція з ЦП — це юридично оформлена та закінчена дія або послідовність дій на фондовому ринку, об'єктом яких є цінні папери та грошові засоби.

Основні цілі діяльності банків на ринку ЦП полягають у такому:

- залучення додаткових грошових засобів від емісії власних ЦП, інвестицій у ЦП, надання клієнтських послуг з операцій з ЦП і спекуляцій з ЦП;

- конкурентне розширення сфери впливу банку і залучення нових клієнтів за рахунок участі в капіталі інших підприємств;

- доступ до дефіцитних ресурсів через ті ЦП, які дають таке право і власником яких стає банк;

- отримання доходу виконуючи операції страхування фінансових ризиків клієнтів (наприклад, через операції з деривативами).

Усі банківські операції з ЦП можуть бути розподілені на три основні групи:

· емісійні — пасивні операції, які здійснюються через випуск цінних паперів власного боргу;

· інвестиційні — активні операції із вкладення власних і залучених фінансових ресурсів у фондові активи шляхом придбання відповідних цінних паперів на фондовому ринку від свого імені;

· клієнтські — посередницькі операції з цінними паперами, які здійснюються банками від імені, за рахунок та на користь клієнтів.

Залежно від мети діяльності банк буде проводити ту чи іншу операцію з ЦП:

1) для формування та збільшення власного капіталу та залучення ресурсів для використання в активних операціях банк здійснюватиме емісійні операції:

· випуск акцій і облігацій;

· емісію векселів;

· випуск депозитних і ощадних сертифікатів;

2) з метою одержання прибутків від діяльності з ЦП, для забезпечення участі у статутному капіталі інших підприємств і контролю над їх власністю банк здійснюватиме інвестиційні операції:

· арбітражну дилерську діяльність, тобто виконання угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені та за свій рахунок шляхом виставлення власних цін купівлі-продажу із зобов'язанням їх купівлі та (або) продажу за заявленими цінами;

· купівлю акцій з метою утримування їх у своєму розпорядженні терміном більше, ніж 1 рік;

3) якщо метою банківської діяльності на фондовому ринку виступає одержання доходу у вигляді комісійних винагород від операцій з цінними паперами, то банк буде проводити клієнтські операції:

· андеррайтинг, тобто гарантоване розміщення на ринку випусків цінних паперів клієнтів-емітентів;

· брокерську діяльність, тобто здійснення угод з цінними паперами як повірений чи комісіонер, що діє на підставі договору доручення або комісії;

· діяльність з управління цінними паперами, тобто здійснення від свого імені та за винагороду протягом певного строку довірчого управління цінними паперами, що належать іншій особі, в інтересах цієї або інших осіб;

· клірингову діяльність: послуги з визначення взаємних зобов'язань (збирання, звірка, коригування інформації щодо угод з цінними паперами і підготовка бухгалтерських документів) та їх заліку з поставок цінних паперів і розрахунків за ними;

· депозитарну діяльність: надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів і (або) обліку переходу прав на цінні папери;

· реєстраторську діяльність: операції зі збирання, фіксації, обробки, зберігання та надання інформації, що складає систему ведення реєстру власників цінних паперів;

· діяльність з обслуговування клієнтських операцій з цінними паперами: надання консультаційно-інформаційних послуг, що безпосередньо сприяють укладанню цивільно-правових угод з цінними паперами між учасниками фондового ринку.

Для здійснення операцій з ЦП банки повинні мати ліцензію Національного банку України. Ліцензуванню підлягають такі види операцій банків з цінними паперами:

- емісія ЦП;

- купівля та продаж ЦП;

- управління ЦП за дорученнями клієнтів;

- ведення реєстру власників ЦП.

Наши рекомендации