Поняття, система навчальної дисципліни «Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» та її значення для підготовки юристів

Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування як навчальна дисципліна.

Поняття й елементи організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

1. Поняття, система навчальної дисципліни «Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» та її значення для підготовки юристів

2. Загальна характеристика елементів організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні

Поняття, система навчальної дисципліни «Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» та її значення для підготовки юристів

«Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» як навчальна дисципліна - це сукупність наукових знань у галузі здійснення державної влади та місцевого самоврядування, необхідних і достатніх для формування цілісного уявлення про організацію роботи органів публічної влади у процесі підготовки юристів, державних службовців, фахівців органів державної влади і місцевого самоврядування.

Система навчальної дисципліни. Як навчальна дисципліна «Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» складається із таких тем:

1. Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування як навчальна дисципліна. Поняття й елементи організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

2. Організація роботи Верховної Ради України та народних депутатів України.

3. Організація роботи Президента України.

4. Організація роботи Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій.

5. Організація роботи органів влади Автономної Республіки Крим, органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Організація діяльності Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції.

Навчальна дисципліна «Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» має важливезначення для підготовки магістрів з права. Вона сприяє розширенню загального та професійного кругозору слухачів, допомагає оволодіти методикою аналізу теоретичних та практичних аспектів організації роботи органів публічної влади, сформувати цілісне уявлення про елементи організації роботи та закономірності їх функціонування, застосовуючи отримані знання у процесі практичної діяльності.

Навчальна дисципліна містить лише частину знань, що дає наука, однак оволодіння нею необхідно для формування повноцінного спеціаліста в галузі права, який має необхідні професійні, організаційно-управлінські, ідейно-політичні навички і вміння. Адже у сучасних умовах юрист повинен мати не тільки широку наукову і практичну підготовку, а й безперервно поповнювати свої знання, знати теорію і практику державотворення, орієнтуватися в історичних і сучасних процесах реформування державно-владних, юридичних і управлінських відносин, вміти користуватися організаційно-управлінським інструментарієм з метою ефективної організації власної роботи і роботи колективу, мати високу правову культуру.

Дисципліна «Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» може бути віднесена до фундаментальних юридичних дисциплін, а в системі підготовки магістрів з права віднесена до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, оскільки дає студентам теоретичні і прикладні знання, що дозволяють орієнтуватися у найважливіших державотворчих процесах, комплексно підходити до пізнання системно-структурної організації влади, розуміти форми, методи, принципи, основи, організаційну будову органів публічної влади, мати цілісне уявлення про організацію роботи органів державної влади і місцевого самоврядування. В умовах розбудови національної державності, формування і розвитку державних і самоврядних інституцій, активного процесу державного будівництва неможливо стати висококваліфікованим юристом без оволодіння цією системою знань.

Навчальний курс має й виховне значення, оскільки спрямований на підвищення правової свідомості, правової і державознавчої культури студентів, на розуміння корисності й необхідності державотворчих процесів, цінностей демократичних політико-правових інститутів, позитивне ставлення до права і практики його застосування, підвищення громадської активності.

Наши рекомендации