Тема 2. Виникнення та розпад Київської Русі

План

1. Утворення держави Київської Русі: витоки, політичний устрій.

2. Розквіт та занепад Київської Русі: причини, наслідки.

3. Галицько-Волинське князівство: виникнення та занепад.

Питання для самоперевірки

1. Яку територію займали східні слов’яни у VI – IХ століттях?

2. Які теорії походження Київської Русі Ви знаєте?

3. У чому полягає історичне значення діяльності князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

4. Визначте причини і наслідки періоду феодальної роздробленості.

5. Які наслідки для Русі мала діяльність Данила Галицького?

Література

1. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

2. Борисенко, В. Й. Курс української історії : з найдавніших часів до XX ст. [Текст] : Навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 612 с.

3. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевський / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – К. : Либідь, 1991. – 400 с.

4. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів : Новий світ, 1998. – 488 с.

5. Історія України в особах : IX-XVIII ст. [Текст] / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. – К. : Україна, 1993. – 396 с.

6. Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Король. – К. : Академія, 2008. – 496 с.

7. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

8. Толочко, П. П. Київська Русь [Текст] / П. П. Толочко. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.

Тема 3. Культура Київської Русі

План

1. Самобутність Східнослов’янської культури. Міфологія, легенди, звичаї, обряди, традиції.

2. Значення виникнення слов’янської писемності та прийняття християнства для розвитку культури Київської Русі.

3. Літописи, література, освіта, архітектура, образотворче мистецтво.

Питання для самоперевірки

1. Чи можна вважати східнослов’янську культуру основою культури Київської Русі?

2. Охарактеризуйте структуру слов’янського язичницького пантеону.

3. Які наслідки мало запровадження християнства для подальшого культурного розвитку Київської Русі?

4. На які жанри поділяється давньоруська література?

5. Розкажіть про розвиток архітектури та образотворчого мистецтва Русі.

Література

1. Асов, А. И. Мифы и легенды древних славян [Текст] / А. Асов. – М. : Наука и религия, 1998. – 319 с.

2. Асеєв, Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі [Текст] / Ю. С. Асеєв. – К. : Мистецтво, 1979. – 216 с.

3. Брайчевський, М. Ю. Утвердження християнства на Русі [Текст] / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наукова думка, 1988. – 260 с.

4. Грушевський, М. Історія української літератури [Текст] : В 6 т., 9 кн. / М. Грушевський. – Т. l. / Упоряд. В. В. Яременко; Авт. передн. П. П. Кононенко ; Приміт. Л. Ф. Дунаєвської. – К. : Либідь, 1993. – 392 с. ; Т. 2. / Упоряд. В. В. Яременко ; Приміт. C. K. Росовецького. – К. : Либідь, 1993. – 264 с. ; Т. 3 / Упоряд. В. В. Яременко ; Приміт. С. К. Росовецького. – К.: Либідь, 1993. – 285 с. ; Т.4., Кн. 2 / Упоряд. Л. М. Копаниця ; Приміт. C. K. Росовецького. – К. : Либідь, 1994. – 320 с.

5. Єфремов, С. О. Історія українського письменства [Текст] / С. О. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

6. Історія української культури [Текст] : У 5-ти т. / Гол. ред. Б. Є. Патон. – К. : Наукова думка, 2001. – Т. 1 – 2001. – 1136 с.

7. Київська Русь : культура, традиції [Текст] / Отв. редактор : Я. Д. Исаевич. – К. : Наукова думка, 1982. – 153 с.

8. Гнедич, П. П. История искусств : Древняя и Московская Русь [Текст] / П. П. Гнедич. – М. : Эксмо, 2005. – 143 с.

9. Литература и культура Древней Руси [Текст] : Словарь-справочник / О. М. Анисимова, В. В. Кусков и др. ; под ред. В. В. Кускова. – М. : Высш. школа, 1994. – 312 с.

10. Семчишин, М. Тисяча років української культури [Текст] / М. Семчишин. – К. : Фенікс, 1993. – 550 с.

Тема 4. Литовсько-польський період української історії

План

1. Історія виникнення, розвитку, формування соціального ладу українського козацтва, його військове мистецтво.

2. Запорозька Січ – основа нової української державності: адміністративний устрій, функції, історичне значення.

3. Національно-визвольна боротьба українського народу в XVI – на початку XVII ст.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть причини виникнення козацтва.

2. Чи можна назвати Запорозьку Січ демократичною державою?

3. Які органи влади були в Січі?

4. У чому полягає історичне значення Запорозької Січі?

5. Що Ви знаєте про повстання К. Косинського та С. Наливайка?

Література

1. Авраменко, А. М. Історія українського козацтва [Текст] : Нариси : У 2 т. / А. М. Авраменко, В. Г. Галушок, О. А. Бачинська, А. М. Богиря, В. Ф. Верстюк. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2000. – 724 с.

2. Антонович, В. Б. Коротка історія козаччини [Текст] / В. Б. Антонович. – К. : Україна, 1991. – 158 с.

3. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

4. Голобуцький, В. Запорозьке козацтво [Текст] / В. Голобуцький. – К. : Вища шк., 1994. – 539 с.

5. Крип’якевич, І. П. Історія України [Текст] / І. П. Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 с.

6. Лановик, Б. Історія України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич ; За ред. Б. Лановика. – К. : Знання, 2000. – 573 с.

7. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

8. Черкащина, Н. К. Історія України : від давніх часів до сьогодення [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / Н. К. Черкащина. – К. : Професіонал, 2005. – 382 с.

9. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків [Текст] : У 3-х т. / Д. І. Яворницький. – К. : Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 1990. – 581 с. ; Т. 2. – 1990. – 557 с. ; Т. 3. – 1993. – 557 с.

Наши рекомендации