Джерела інформації: [2] – стор. 580-672; [7] – стор. 326-430; [9, кн. 2] – стор. 432-462; [11, т. 2] – стор. 408-468; [13] – стор. 429-446; [16] – стор. 464-514.

Контрольні питання до 2-го модуля:

1. Революційний і національно-визвольний рух українського народу в 1905-1907 рр.

2. Ставлення українських політичних партій до Першої світової війни. Українські січові стрільці.

3. Центральна Рада: партійний і соціальний склад. Напрямки діяльності. Помилки і прорахунки.

4. І та II Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.

5. ІІІ і IV Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.

6. Військові дії Радянської Росії проти УНР (1917-1918 рр.), їх причини і хід.

7. Брестський мирний договір: причини укладення, зміст і наслідки.

8. Виникнення ЗУНР та взаємозв’язки з УНР.

9. Українська держава за часів Гетьманату та Директорії: внутрішня і зовнішня політика.

10. Соціально-економічна політика Радянської влади в Україні в період громадянської війни та її наслідки (1919-1920 рр.).

11. Заключний етап громадянської війни в Україні. Утвердження Радянської влади.

12. Причини переходу до НЕПу в Росії та її реалізація в Україні.

13. Політика українізації: причини, хід, наслідки (1923-1933 рр.).

14. Індустріалізація промисловості України: мета, особливості та наслідки.

15. Колективізація сільського господарства в Україні: мета, методи проведення, ліквідація куркульства, наслідки.

16. Голод 1932-1933 рр. в Україні, причини і наслідки.

17. Політичні репресії в Україні в 20-30-ті рр. XX ст., їх причини та наслідки.

18. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-ті рр. XX ст.: політичні організації, об’єднання, їх ідеологія та діяльність.

19. Утворення Карпатської України та її історичне значення.

20. Пакт Молотова-Ріббентропа і його наслідки для України. Радянізація західних областей.

21. Початок Великої Вітчизняної війни: бойові дії на території України. Причини перших поразок. Заходи Радянського уряду в перший місяць війни.

22. Нацистський окупаційний режим в Україні. Рух опору.

23. Визволення України від гітлерівських окупантів. Причини перемог.

24. Україна в післявоєнний період (1945-1955 рр.): відбудова і розвиток промисловості, сільського господарства, закладів освіти та культури.

25. Хрущовські реформи в Україні.

26. Дисидентський і правозахисний рух в Україні в 60-70 рр. XX ст. і його значення.

27. Соціально-економічна і політична криза в Україні в кінці 70-80-х рр. XX ст.: причини, прояви, шляхи вирішення.

28. Розвиток національно-демократичного руху в Україні наприкінці 80-початку 90-х XX ст. Утворення громадських організацій, рухів, партій.

29. Прийняття Декларації про державний суверенітет України, його основні положення та реалізація.

30. Акт проголошення державної незалежності України та його історичне значення.

31. Україна на шляху незалежності: політична, соціально-економічна ситуація.

32. Зовнішньополітична діяльність України за роки незалежності.

Методичні рекомендації щодо підготовки

До практичних занять

Матеріал, що виноситься на практичне заняття, доповнює лекційний курс. Кожна тема заняття складається із двох-чотирьох питань, на які студент готує відповіді. Для цього потрібно складати конспект, у якому будуть висвітлені основні історичні події та факти, які можна знайти у рекомендованій літературі. Під час відповіді студент може користуватися конспектом. За умови вільного володіння матеріалом, вірних відповідей на додаткові питання студент отримує найвищий бал.

При підготовці до заняття студенту рекомендується використовувати найновіші наукові публікації, що з’явилися після видання даної методичної розробки.

Плани практичних занять з курсу “Історія України”

Тема 1. Первісне суспільство і перші державні утворення

На території України

План

1. Початок формування людської цивілізації на території України.

2. Скіфо-сарматська доба.

3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

4. Східні слов’яни в VІ-ХІ ст.

Питання для самоперевірки

1. Дайте характеристику віхам історії: палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзовий вік.

2. Що таке неолітична революція?

3. Охарактеризуйте перші етнічне утворення на території України кіммерійців, скіфів, сарматів.

4. Назвіть специфічні риси двох періодів античної цивілізації на Північному Причорномор’ї.

5. У чому полягає eтногенез слов’ян.

6. Дайте характеристику ранньослов’янських племен венедів, антів, склавинів.

7. Що Ви знаєте про суспільний розвиток східних слов’ян (соціально-економічну сферу, політичну сферу, сферу культури і побуту).

Література

1. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

2. Борисенко, В. Й. Курс української історії : з найдавніших часів до XX ст. [Текст] : Навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 612 с.

3. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевський / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – К. : Либідь, 1991. – 400 с.

4. Давня історія України [Текст] : у кн. 1-2 / П. П. Толочко. – К. : Либідь, 1994-1995. – Кн. 1. – 240 с.

5. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів : Новий світ, 1998. – 488 с.

6. Історія України [Текст] : Навч. посіб. / Під ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернативи, 1997. – 424 с.

7. Історія України в особах : IX-XVIII ст. [Текст] / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. – К. : Україна, 1993. – 396 с.

8. Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Король. – К. : Академія, 2008. – 496 с.

9. Лановик, Б. Історія України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич ; За ред. Б. Лановика. – К. : Знання, 2000. – 573 с.

10. Литвин, В. М. Історія України [Текст] : Підручник / В. М. Литвин. – К. : Наукова думка, 2006. – 460 с.

11. Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст] : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1995. – Т. 1. – 672 с.

12. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

13. Толочко, П. П. Київська Русь [Текст] / П. П. Толочко. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.

Наши рекомендации