Вимоги до оформлення роботи.

Вимоги до оформлення роботи.

· Загальний обсяг всієї роботи не має перевищувати 10 друкованих аркушів.

· Поля верхнє, нижнє – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 3 см; шрифт – 14 TimesNewRoman, інтервал – 1,5; наявність нумерації сторінок та титульної сторінки.

· У тексті роботи обов’язково присутні посилання на використані джерела.

    1. Реферат (есе).

Вимоги до змісту.

· Реферат є самостійною роботою студента, отже зміст рефератів не може повністю співпадати із вже надрукованими роботами або роботами інших студентів.

· Тема реферату обирається студентом самостійно зі списку, що наводиться. Якщо студент хоче підготувати реферат на іншу тему, вона узгоджується з викладачем особисто.

Теми для написання рефератів

1. Історичні етапи становлення і розвитку інформаційного права.

2. Інформаційне право як юридична наука.

3. Роль правової інформації у вдосконаленні державного управління.

4. Кодифікація інформаційного законодавстваУкраїни: реалії та перспективи.

5. Права людини та інформація.

6. Інформаційні процеси в системах правової природи.

7. Управління та право в умовах інформатизації.

8. Інформація як зв'язок в системах правової природи.

9. Категорія „інформація” в понятійному аппарат іюридичної науки.

10. Законодавче регулювання електронних засобів масової інформації.

11. Проблеми правового регулювання електронної комерції.

12. Свобода слова та інформаційне суспільство.

13. Правова інформація в забезпеченні ефективності прийняття управлінських рішень.

14. Проблеми систематизації правової інформації.

15. Засади цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні.

16. Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті входження до Європейського Союзу.

17. Виборчі права громадян та свобода слова в Україні.

18. Політична реклама: проблеми правового регулювання.

19. Державне управління інформаційними ресурсами України.

20. Система органів державного управління у сфері інформації в контексті адміністративної реформи.

Вимоги до оформлення роботи.

· Загальний обсяг всієї роботи не має перевищувати 15 друкованих аркушів.

· Поля верхнє, нижнє – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 3 см; шрифт – 14 Times New Roman, інтервал – 1,5; наявність нумерації сторінок та титульної сторінки.

· У тексті роботи обов’язково присутні посилання на використані джерела.

· Реферат має включати: план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури; аналіз зазначеної теми, який включатиме розгляд проблематики даної теми роботи, пропозиції, висновки, наукові точки зору, власні думки, статистичні дані, порівняльний аналіз; приклади згідно теми роботи (практичного характеру).

  1. Підготовка презентації за заданою тематикою.

Вимоги до змісту.

· Тематика визначається студентом і викладачем спільно. Під час індивідуально-консультативної роботи за встановленим графіком студент обговорює з викладачем бажаний напрям наукового дослідження і визначає тему презентації.

· Презентація будується на аналізі проблем, що знайшли своє відображення у наукових роботах провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, гостросоціальних подій, що відбулись або можуть відбутись у недалекому майбутньому і потребують юридичного вивчення і вирішення.

· Презентація обов’язково включає самостійні висновки та пропозиції студента щодо вирішення виниклих проблем.

· Обнародування презентації відбувається під час щорічної студентської конференції, що проводиться в середині квітня.

Вимоги до оформлення роботи.

· Презентація оформлюється в електронному вигляді.

· Може включати ілюстрації, графіки, схеми, таблиці.

· В кінці презентаційного матеріалу міститься список використаних джерел.

3. Самостійне опрацюванн япитань:

1. Інформація, що становить професійну таємницю.

2. Загально теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних систем в правовій сфері.

7. Індивідуально-консультативна робота.

Індивідуально–консультативна робота проводиться викладачем у наступних формах:

консультацій, що проводяться за індивідуальним графіком викладача, що встановлений на кафедрі;

індивідуальних занять з окремими студентами, щодо виконання ними додаткових індивідуальних завдань, написання творчих робіт до конференцій, курсових робіт тощо;

колоквіум в усній формі за будь-якою темою курсу на вибір викладача, що проводиться з малими групами чи індивідуально;

перевірки завдань олімпіад;

перевірки індивідуальних завдань;

захисту рефератів, інших робіт, що готуються в ході поточної роботи;

перевірки міні контролів;

консультацій та перевірки самостійно опрацьованих нормативних матеріалів тощо.

Наши рекомендации