Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки

Перелік питань до обов’язкової контрольної роботи

з навчальної дисципліни „Безпека життєдіяльності ”

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

 1. Модель життєдіяльності людини. Головна мета курсу. Завдання цієї науки.
 2. Структура наук про безпеку. «Дерево» БЖД.
 3. Головні визначення з БЖД: життя, діяльність, життєдіяльність, безпека, небезпека, безпека життєдіяльності. Одиниця вимірювання БЖД.
 4. Національна безпека. Об’єкти національної безпеки в Україні. Суб’єкти забезпечення національної безпеки в Україні.
 5. Культура безпеки як елемент загальної культури.
 6. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 7. Небезпека. Таксономія, номенклатура, ідентифікація, квантифікація небезпек. Види небезпек.
 8. Критерії переходу небезпечної події у НС (вражаючі, небезпечні та шкідливі фактори).
 9. Надзвичайна ситуація. Ознаки НС. Класифікація НС за характером походження подій, за їх сутністю та причинами. Класифікація НС за масштабами та глибиною їх розповсюдження.
 10. Ергатична система. Види ергатичних систем. Характеристика системи «людина – життєве середовище», яке вивчається у безпеці життєдіяльності.
 11. Компоненти життєвого середовища(природне, соціальне, соціально – політичне, техногенне).
 12. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій.

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

 1. Види природних небезпек (абіотичні та біотичні небезпеки).
 2. Природні надзвичайні ситуації: стихійні лиха. Характеристика метеорологічних, тектонічних, топологічних, космічних та біологічних стихійних лих.
 3. Регіональний комплекс природних загроз.
 4. Дії населення при стихійних лихах (пожежа, повінь, землетрус).

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки

 1. Людський фактор в проблемі безпеки.
 2. Що є головною причиною не можливостей досягнення повної безпеки?
 3. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу.
 4. Небезпечні техногенні чинники: електричний струм, виробничий шум, вібрація, випромінювання.
 5. Класифікація надзвичайних ситуацій. техногенного характеру. Промислова аварія. Види аварій. Катастрофа. Їх вплив на довкілля і на стан здоров’я людей.
 6. Небезпечні явища, які призводять до аварійно – передчасного руйнування деталей машин і механізмів (корозія, розтріскування , деформація, втома металу).
 7. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек.

8. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Дорожньо – транспортна

аварійність і безпека руху. Причини ДТП. Види ДТП.

9. Пожежа. Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Причини пожеж.

10. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель,

споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища.

11. Основи забезпечення пожежної безпеки. Способи та засоби ліквідації пожеж.

12. Джерела радіації. Радіаційно небезпечні об’єкти.

13. Зброя масового ураження. Вплив ЗМУ на промислові об’єкти, довкілля та стан здоров’я людей.

Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму.

14. Нормування радіаційної безпеки (за джерелом випромінювання, отриманих доз при опроміненні).

15. Чорнобильська катастрофа: події, факти, висновки. Категорії зон радіоактивно забруднених терито-

рій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режим захисту населення при радіаційній безпеці.

16. Хімічно небезпечні речовини. Класифікація СДОР. Джерела хімічних аварій та катастроф. Причини

аварій на хімічно небезпечних об’єктах.

17. Захист населення від хімічної небезпеки. Надання першої допомоги у разі ураження СДОР.

18. Характеристика осередку ураження при аваріях та катастрофах.

19. Захист населення від радіаційної небезпеки. Надання першої медичної допомоги.

20. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації.

21. Основні принципи попередження НС природного та техногенного характеру.

Наши рекомендации