Перелік екзаменаційних питань

1. Політика як суспільне явище. Суб'єкти, структура і функції політики.

2. Місце політології в системі наук про суспільство.

3. Об'єкт, предмет і структура політології.

4. Основні категорії, методи і функції політології.

5. Політичні ідеї в країнах Стародавнього Сходу. Конфуціанство.

6. Політичні вчення в Стародавній Греції. Платон. Аристотель.

7. Політична думка у Стародавньому Римі.

8. Західноєвропейська політична думка Середньовіччя (Августин Блаженний, Фома Аквінський, Марсилій Падуанський).

9. Політичні вчення епохи Відродження. Ніколо Макіавеллі. Макіавеллізм.

10. Політичні ідеї утопічного соціалізму (Т.Мор, Т.Кампанелла). Критично-утопічний соціалізм.

11. Просвітництво. Вчення Шарля Монтеск'є про державу і право.

12. Ранньобуржуазні ліберальні концепції політики. Проблеми держави в права в поглядах Т.Гоббса і Дж. Локка.

13. Філософсько-правові концепції політики в німецькій класичній філософії. І.Кант, Г.Гегель.

14. Лібералізм і неолібералізм.

15. Консерватизм і неоконсерватизм.

16. Соціалізм і соціал-демократизм: теорія і практика.

17. Марксистська концепція політики. Ленінізм.

18. Ідейні засади політичного екстремізму (анархізм, фашизм, троцькізм).

19. Політичні знання у Київській Русі. Писемні пам'ятки і джерела.

20. Українська політична думка литовсько-польської і козацько-гетьманської доби (XVI-XVIII століття).

21. Політична думка України в XIX столітті.

22. Сутність, види і функції влади. Політична влада. Концепції влади.

23. Ресурси й легітимність політичної влади.

24. Політичний режим, його сутність та типологія.

25. Політичний процес, його структура і характер. Класифікація політичних процесів.

26. Особа як суб'єкт політики. Політична поведінка і участь в політиці. Основні форми політичної участі.

27. Політична соціалізація: сутність, етапи.

28. Сутність, структура і функції політичної системи. Типи політичних систем.

29. Сучасні теорії політичної системи. Концепція політичної системи Д.Істона.

30. Особливості політичної системи сучасної України.

31. Сутність, ознаки та функції держави. Теорії походження держави.

32. Форми державного правління та державного устрою. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.

33. Громадянське суспільство, його сутність, основні риси.

34. Правова держава: визначення, сутність, основні ознаки.

35. Становлення і розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні.

36. Сутність, генеза і функції політичних партій, їх типологія.

37. Партійні системи. Типологія партійних систем.

38. Політичні партії в Україні. Становлення багатопартійності.

39. Поняття "суспільно-політичний рух". Основні тенденції і типи сучасних суспільно-політичних рухів.

40. Поняття демократії, її зміст та ознаки.

41. Типи і форми демократії. Демократичні принципи і демократичні процедури.

42. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні.

43. Етнонаціональні спільноти як об'єкти і суб'єкти політики.

44. Нація як історична спільність людей. Теорії походження нації. Особливості формування української нації.

45. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй.

46. Етнополітика та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.

47. Сутність, типології і функції політичної еліти.

48. Теорії еліти. Шляхи формування політичних еліт.

49. Сутність, витоки і функції політичного лідерства.

50. Типологія та механізми формування політичного лідерства.

51. Політична свідомість: поняття, структура, функції.

52. Політична ідеологія: поняття, структура і функції.

53. Політична культура: поняття, зміст і функції.

54. Типологія політичної культури.

55. Політична свідомість та політична культура сучасного українського суспільства.

56. Вибори та виборчі системи. Основні типи виборчих систем.

57. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів.

58. Поняття маркетингу. Функції і види політичного маркетингу.

59. Політичне рекламування та імідж.

60. Поняття, функції і види менеджменту. Політичний менеджмент.

ДОДАТКИ

Додаток А

 
  перелік екзаменаційних питань - student2.ru

Наши рекомендации