Основні вимоги до знань і умінь студента з даної теми. Студент повинен знати : економічну сторону маркетингової політики комунікацій

Студент повинен знати : економічну сторону маркетингової політики комунікацій

Студент повинен вміти : аналізувати основні носії реклами, основні засоби комунікації, інформаційних засобів прямого маркетингу

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте, вкажіть переваги та недоліки основних носіїв реклами.

2. Охарактеризуйте, вкажіть переваги та недоліки основних засобів стимулювання.

3. Охарактеризуйте, вкажіть переваги та недоліки основних засобів прямого впливу.

4. Як розрахувати економічну ефективність комунікаційної діяльності підприємства?

Вправа для самоконтролю

ТЕСТИ

1. Кількість людей, на яку справляє вплив той чи інший носій – це критерій вибору реклами:

а – охоплення

б – частка

в – частота

г – точка великого рейтингу

д – вартість на тисячу

2. Процент сімей, що ввімкнули своєчасно телевізори чи приймачі, настроївши їх на конкретну передачу – це критерій вибору реклами:

а – охоплення

б – частка

в – частота

г – точка великого рейтингу

д – вартість на тисячу

3. Середня кількість випадків, коли споживач зазнає рекламного впливу – це критерій вибору реклами:

а – охоплення

б – частка

в – частота

г – точка великого рейтингу

д – вартість на тисячу

4. Охоплення, помножене на частоту – це критерій вибору реклами:

а – охоплення

б – частка

в – частота

г – точка великого рейтингу

д – вартість на тисячу

5. Вартість реклами, поділена на кількість тисяч окремих осіб чи сімей, які зазнали рекламного впливу – це критерій вибору реклами:

а – охоплення

б – частка

в – частота

г – точка великого рейтингу

д – вартість на тисячу

6. Гнучкість, своєчасність, широке охоплення місцевого ринку, але короткочасність існування, низька поліграфічна якість – це характеристика:

а – газети

б – телебачення

в – презентаційних засобів

г – радіо

д – журналів

7. Поєднання зображення, звуку і руху, кольорів і дикторського тексту, висока вартість, мала селективність аудиторії – це характеристика:

а – газети

б – телебачення

в – презентаційних засобів

г – радіо

д – журналів

8. Достатня селективність, гнучкість, відносно висока вартість, необхідність використання різнопланових спеціалістів – це характеристика:

а – газети

б – телебачення

в – презентаційних засобів

г – радіо

д – журналів

9. Масовість, низька вартість, але швидкоплинність рекламного контакту, використання тільки звуку – це характеристика:

а – газети

б – телебачення

в – презентаційних засобів

г – радіо

д – журналів

10. Висока селективність, довіра читача, висока якість відтворення, але тривалий інтервал між замовленням і друкуванням реклами, наявність зайвого тиражу – це характеристика

а – газети

б – телебачення

в – презентаційних засобів

г – радіо

д – журналів

11. Гнучкість, висока частота повторних контактів, низька вартість, але і низька селективність аудиторії, наявність обмежень творчого й адміністративного характеру – це характеристика:

а – вуличної реклами

б – рекламних листів і телефонних дзвінків

в – магнітофонних записів

г - всі відповіді вірні

д - немає правильної відповідь

12. Прямий зв’язок зі споживачем, селективність аудиторії, але другорядний характер – це характеристика?

а – вуличної реклами

б – рекламних листів і телефонних дзвінків

в – магнітофонних записів

г - всі відповіді вірні

д - немає правильної відповідь

13. Ефективний засіб формування уявлення про товар, але короткочасність, необхідність участі експертів, використовується тільки звук – це характеристика

а – вуличної реклами

б – рекламних листів і телефонних дзвінків

в – магнітофонних записів

г - всі відповіді вірні

д - немає правильної відповідь

14. Численна аудиторія, можливість надовго удержати увагу одержувача, але короткостроковість контакту, досягнення тільки специфічних аудиторій – це характеристика:

а – рекламі на транспорті

б – сувенірної реклами

в – слайдів і зображень

г - всі відповіді вірні

д - немає правильної відповідь

15. Занадто обмежене місце для розміщення звертання, високі витрати на одноособовий контакт, обмеженість тиражу – це характеристика:

а – рекламі на транспорті

б – сувенірної реклами

в – слайдів і зображень

г - всі відповіді вірні

д - немає правильної відповідь

16. Дає досить повне уявлення про товари, не потребує складних професійних навичок для підготовки, але використовується тільки зо­браження, що не дає повної інформації про якість та способи використання товарів – це характеристика:

а – рекламі на транспорті

б – сувенірної реклами

в – слайдів і зображень

г - всі відповіді вірні

д - немає правильної відповідь

17. При аналізі і виборі засобів поширення реклами використуються критерії:

а – відсутність твердих обмежень

б – відповідність засобів звертання характеристикам цільової аудиторії

в – відповідність характеристик медіаканалу особливостям товару

г - всі відповіді вірні

д - немає правильної відповідь

18. Зменшення відпускної ціни в разі придбання споживачем великої партії продукції підприємства – це засіб стимулювання:

а – знижки

б – зниженні ціни

в – безплатні зразки товарів

г – купони

д - премії

19. Продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у конкурентів – це засіб стимулювання:

а – знижки

б – зниженні ціни

в – безплатні зразки товарів

г – купони

д - премії

20. Надання товару споживачам безкоштовно «на пробу» – це засіб стимулювання:

а – знижки

б – зниженні ціни

в – безплатні зразки товарів

г – купони

д - премії

21. Спеціальні сертифікати, які надають споживачам право придбати конкретну партію (кількість) товару за низькими цінами – це засіб стимулювання:

а – знижки

б – зниженні ціни

в – безплатні зразки товарів

г – купони

д - премії

22. Товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими цінами як подарунок за придбання іншого товару – це засіб стимулювання:

а – знижки

б – зниженні ціни

в – безплатні зразки товарів

г – купони

д - премії

23. Зобов’язання товаровиробника компенсувати витрати споживачів у разі, коли товар не відповідатиме встановленим стандартам або розрекламованим характеристикам – це засіб стимулювання:

а – гарантії

б – упаковки

в – демонстрації

г – картки лояльності

д – правильної відповіді немає

24. Комплекти товарів, які пропонуються споживачам за пільговими цінами; – це засіб стимулювання:

а – гарантії

б – упаковки

в – демонстрації

г – картки лояльності

д – правильної відповіді немає

25. Влаштування спеціальних експертиз для безпосереднього ознайомлення споживачів з продукцією підприємства – це засіб стимулювання:

а – гарантії

б – упаковки

в – демонстрації

г – картки лояльності

д – правильної відповіді немає

Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Про підприємництво: Закон України // Нове законодавство України. Випуск 2,- К., 1992.

2. Про підприємства в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1991. - №24.

3. Зозулев А.В., Солнцев С.А. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб.пособие. – М.:Рыбари; К.: Знання, 2008.

4. Войчак А.В. Маркетингові дослідження. – К.: КНЕУ, 2001.

5. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002.

Додаткова :

6. Про господарські товариства: Закон України // Нове законодавство України. Випуск 3.— К., 1993.

7. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

8. Закон України «Про рекламу» від 11.07.03 № 1121- ІV

9. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга. 2002.

10. Азоев Г.Л., Челноков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО “Типография НОВОСТИ”, 2001.

11. Антикризисное управление / Под ред. Э. М. Короткова. — М.:ИНФРА-М, 2000.

12. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс:Навч.посіб.:Пер.з англ. – 5-те вид.-М.:Вид.дім «Вільямс», 2001

13. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. - М.: "Финансы и статистика",2001.

14. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001.

15. Герасимчук В. Маркетинг: Навч. посібник.К.: Лібра, 2006

16. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. - СПб.: Питер, 2002.

17. Голубков Е.П. маркетинговые исследования: теория, практика и методология. – М.: Финпресс, 2001.

18. Зозулев О.В. Поведение потребителей: Учебное пособие. – Х.: Студцентр, 2003

19. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: навч.посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.

20. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку. - К.: "Знання", 2001.

21. Котлєр Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. 2-е Европ.изд. — М.; Издательский дом «Вильямс», 2001.

22. М. Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга. - СПб.: Питер, 2000.

23. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч.пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006

24. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. . – К.: ЦНЛ, 2003.

25. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ. - К.: Основи, 2000

26. Примак Т. О. Маркетинг: Навч.т посіб. – К.: МАУП, 2004.

27. Ромат Е. В. Реклама: Учебник для студентов специальности «Маркетинг». — 3-є изд., перераб. й доп. — К., X.: НВФ «Студцентр», 2000

28. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; С-Пб, 1998.

29. Управління інноваціями /за ред. А.І. Сухорукова. – Київ: “Видавничий дім Комп’ютерпрес”, 2003.

30. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – С-Пб, 2000.

31. Маркетинг в Україні

32. Маркетинг и реклама

33. Маркетинговые исследования в Украине

34. Офіційний вісник України

Електронні джерела:

35. http://chmz.omk3.rbc.ru/ru/

36. http://gazeta.birga.od.ua/article/2229.

37. http://itc.kiev.ua

38. http://www.market-agency.ru/auto.shtml.

39. http://www.oica.net/htdocs/statistics/statistics.htm.

40. http://www.srz.dp.ua/products/catalog.pdf

41. http://www.ukrstat.gov.ua/

42. www.antula.ru

43. www.bd.fom.ru

44. www.brandmedia.ru

45. www.direct.yandex.ru

46. www.sovetnik.ru

47. www.tophotels.ru

48. www.travel.mail.ru

49. www.travel.rambler.ru

50. www.vimdivision.ru

51. www.webstudy.ru

52. www.xap.ru

Наши рекомендации