Міжнародний географічний поділ праці.

ТЕМА: СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Сучасне світове господарство.

Міжнародний географічний поділ праці.

Етапи формування світового господарства

Вивчаючи світові природні ресурси, ви мали змогу переконати­ся: природа неоднаково наділила країни світу своїми багатствами. Крім природних ресурсів кожна країна має певні соціальні та куль­турні особливості, своєрідне географічне положення, природні умови. Всі ці чинники ведуть до розвитку тих галузей господар­ства, що є найбільш вигідними та прибутковими. З давніх часів на­віть величезні імперії не могли повністю забезпечити себе всіма необхідними товарами та послугами (пригадайте мандрівки євро­пейців за спеціями в Індію). Унаслідок цього виникала потреба завозити з інших країн товари, яких бракувало, та з'явилася мож­ливість продавати в інші країни надлишок своїх товарів. Торгівля між країнами обумовила встановлення стійких різнобічних взаємо­зв'язків між ними та утворення світового господарства.

Світове господарство стосується кожного з нас безпосередньо. Ми користуємося речами, виготовленими в Туреччині, Польщі, Китаї, країнах Європи, п'ємо каву з Бразилії, чай з Індії. В Україні чимало вітчизняних товарів містять складові, вироблені за її ме­жами. Світове господарство пройшло тривалий шлях свого розви­тку й у наш час ще продовжує змінюватися.

Світове господарство.

Світове господарство - історично складена сукупність націо­нальних господарств усіх країн світу, пов'язаних між собою все­світніми економічними зв'язками, в основі яких лежить міжнарод­ний поділ праці.

Основні умови формування світового господарств:

1. Утворення світового ринку.

Світовий ринок - система обміну товарами та по­слугами між національними

господарствами;

2. Розвиток великої індустрії (заміна ручної праці на машинну призвела до підвищення продуктивності праці і збільшенню об­сягів виготовлюваної продукції);

3. Розвиток транспорту та сучасних засобів комунікації.

Вважається, що світове господарство остаточно склалося в кінці ХІХ-поч. XX ст., пройшовши у своєму розвитку три етапи.

Етапи розвитку світового господарства.

Час Етап формування Стадія розвитку Переважна сфера розвитку
До сер. XIX ст. Зародження Аграрна Сільське господарство
Друга половина XIXст.-сер. XX ст. Становлення Індустріальна Обробна промисловість та будівництво
3 кінця XX ст. Розквіт Пост індустріальна Нематеріальна сфера

Світове господарство - складна система, в якій розрізняють га­лузеву й територіальну структуру.

Галузева структура - це сукупність споріднених груп галу­зей, які виробляють однорідну продукцію, надають різноманітні послуги і здійснюють суспільно корисну діяльність різних видів.

Територіальна структура - це розміщення і розподіл галу­зей господарства по країнах, регіонах, континентах.

Головні економічні ядра у сучасному світовому господарстві:

1. Європейське (на чолі з Німеччиною),

2. Американське (провідна роль США),

3. Азіатсько-Тихоокеанське (керівна роль Японії).

Міжнародний географічний поділ праці.

Організуючою основою світового господарства є міжнародний географічний поділ праці (МГПП).

Міжнародний географічний поділ праці(МГПП) - вища форма суспільного по­ділу праці, який виражається в спеціалізації окремих країн у виробництві певних видів продукції, послуг і подальшому обмі­ні ними.

Головні чинник МГПП:

1. Географічне положення країн (наприклад, спеціалізація на морському рибальстві приморських країн);

2. Природно-ресурсна база (визначає спеціалізацію країн на галу­зях добувної промисловості, сільського та лісового господар­ства, відпочинку, туризму);

3. Соціально-економічні умови (розвиток окремих галузей під впливам історичних, національних, релігійних особливостей, рівень розвитку продуктивних сил, нагромадження капіталів, НТПтощо).

Наши рекомендации