Мета навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛІТОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Запоріжжя

Політологія: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей /[ В.С.Орлянський, В.Т. Варяник, Ю.М. Соколенко та ін.-Запоріжжя, ЗНТУ, 2010.- 66 с.

Автори:

- Орлянський В.С. – професор, доктор історичних наук, професор кафедри;

- Варяник В.Т. – доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри;

- Ясир М.Д. – доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри;

- Давлєтова Г.В. – асистент кафедри;

- Соколенко Ю.М. – асистент кафедри.

Рецензенти:

- Ніколаєва Т.Є. – доцент, кандидат філософських наук, заведуюча кафедри політології ЗДУ;

- Омельченко Н.О. – доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології ЗДУ.

Відповідальний за випуск:

- Кириченко В.М. - доцент, кандидат історичних наук, завідувач кафедри політології та права ЗНТУ.

Затверджено на засіданні кафедри політології та права ЗНТУ «29» жовтня 2009р.,

Протокол № 2

© Орлянський В.С., Варяник В.Т., Ясир М.Д., Давлєтова Г.В., Соколенко Ю.М.

© ЗНТУ.

ЗМІСТ

стр.

1. Передмова_______________________________________________ 4

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія»_________ 5

3. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських

занять та написання рефератів______________________________ 30

4. Тематика семінарських занять з курсу «Політологія» до двомодульного контролю знань_____________________________ 32

5. Тематика семінарських занять з курсу «Політологія» до одномодульного контролю знань____________________________ 44

5. Методи контролю та оцінювання знань_______________________60

6. Додатки_________________________________________________ 65

ПЕРЕДМОВА

Особливістю запропонованного видання є те, що в ньому акцентується увага студентів на ключових (базових) формах організації учбового процесу при вивченні курсу «Політологія». Методичний посібник містить учбову (робочу) програму курсу, плани семінарських занять з необхідним методичним забезпеченням (планом, термінами – основними поняттями та категоріями, питаннями для самоконтролю, темами доповідей (рефератів), а також рекомендованою літературою).

Змістовна цінність розробки полягає також в тому, що в ній містяться методичні рекомендації по підготовці студентів до семінарських занять;контролю знань студентів – проведення модулів з коментарями по проведенню підрахунків результатів модульних контролів.

Методична розробка містить дві частини,що відповідає двом модульним контролям в процессі вивчення курсу «Політологія». Вивчення кожної з 2-х частин передбачає проведення модуля, а тому в методичних розробках приведені контрольні питання до кожного з змістовних модулів ( I та II ). Студенти можуть ознайомитись з методикою підрахунків балів, звернути увагу на основні складові компоненти оцінювання знань.

На думку авторського колективу, методичні розробки, при уважному ознайомленні дадуть змогу студентам правильно зорієнтуватия та розподілити свої зусилля при вивченні курсу «Політологія». Це безумовно, позитивно позначиться на якості отриманних знань.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

З навчального предмету «Політологія» для технічних спеціальностей та всіх факультетів

Кафедра Політології та права

Форма навчання Курс Семестри Загальна кiлькiсть годин Кiлькість кредитів Загальна кількість аудит. занять Лекцiї Семінарські СР Іспити 3алiки
Денна ІІ IV     III VII VIII               III VII VIII     - -    
Заочна II IV   III VII VIII             II VIII   - VII  
Тема Разом Лекцi йнi Прак тичнi СР
Предмет, структура і функції політології -
Історія розвитку політичної думки. Формування політології як науки
Розиток політичної думки в Україні історія і сучасність
Полiтика як соцiальне явище. Полiтичне життя і політична діяльність -
Демократiя як форма i спосiб органiзацiї політичного життя -
Полiтична влада. Форми та види влади
Полiт. вiдносини, конфлiкти та кризи
Полiтика i особа
Полiтика i релiгiя
Полiтична система суспільства, її структура і функції
Держава в пол. системі i громад. сусп.
Полiт. партiї та гpoмaд. органiзацiї. ЗМІ
Полiтичне лідерство, політичні еліти, політичні технології
Полiт. свідоміть та політична ідеологія
Основні iдейно-пол. течiї i концепцiї суч.
Полiтична культура суспільства, її сутність, структура і функції
Свiтовий полiт. процес, глобальна i нац. безпека
Україна в сист. мiжнародних політ. відносин
Полiт. прогнозування i соц. прогрес -
   

Робоча програма складена на основі ОСВІТНЬО-ПРОФЕССІЙНОЇ ПРОГРАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисциплiни "Полiтологiя" є засвоєння студентами основних категорiй та закономiрностей світового полiтичного процесу i сучасного етапу полiтичного життя України, вмiння правильно застосовувати свої знання в полiтичному життi, грамотно оцiнювати полiтичнi факти, вiльно орiєнтуватися в структурі полiтичної системи України та її реформуваннi на сучасному етапi.

Наши рекомендации