Робота виконана студентом (кою)

Вступ

Політична економія є нормативною дисципліною навчального плану підготовки молодших спеціалістів за напрямом «Економіка і підприємництво».

Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань з політичної економії, набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки. Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукову літературу, узагальнювати теоретичні положення, вникати в теоретичні дискусії, формулювати власні погляди стосовно невирішених теоретичних та практичних проблем політекономіч­ної науки та економічного життя суспільства, обґрунтовувати
висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення.

Процес виконання курсової роботи поділяється на кілька етапі:

1. Вибір теми та осмислення завдання дослідження.

2. Добір та вивчення літератури, збирання та обробка інформації.

3. Складання плану роботи.

4. Написання та оформлення курсової роботи.

5. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.

1. Вибір теми і складання плану роботи

Робота студента з вибору теми має розпочатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт. Орієнтовна тематика подається нижче.

Студенти мають право вибрати довільну тему або запропонувати тему, якої немає в тематиці, затвердженій на засіданні циклової комісії. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем — керівником курсової роботи.

2. Складання плану курсової роботи

Складання плану курсової роботи є відповідальним етапом, оскільки від нього залежить якість роботи. План складають після добору і вивчення літературних джерел та складання бібліографії. У ній потрібно виділити головні літературні джерела (роботи класиків політекономії, монографії, теоретичні статті), опрацювання яких є необхідним під час написання роботи. Важливо також опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо). Особливу увагу слід надавати періодич­ним виданням (часописи «Економіка України», «Фінанси України», «Банківська справа», «Вчені записки» КНЕУ, «Проблеми формування ринкової економіки» КНЕУ, «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал» та ін.). Важливо залучати до бібліографії монографічні роботи та підручники.

У роботі потрібно використовувати статистичний матеріал, який публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях.

3. Зміст, структура та обсяг курсової роботи

Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, основної частини та висновків.

У вступі розкривають актуальність теми, її значення з посиланням на літературні джерела, визначають мету і завдання дослідження, що вимагають вирішення, вказують методи дослідження.

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший з них присвячується дослідженню теоретико-методоло­гічних аспектів теми, а інші — питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та висновків щодо їх вирішення. При цьому важливо показати, як висвітлюється дана проблема в економічній літературі, викласти різні погляди і детально проаналізувати їх.

У висновках необхідно стисло підсумувати результати досліджуваної проблеми, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі змісту роботи.

Обсяг курсової роботи — 25—30 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ — 1—1,5 сторінки, основна частина — 22—26 сторінок, висновки — 2—3 сторінки.

4. Оформлення курсової роботи

Курсову роботу пишуть українською мовою. Текст роботи треба розміщувати з одного боку аркуша паперу, поля навколо тексту не менше ніж 30 мм ліворуч, 10 мм — праворуч, 15 мм — угорі, 20 мм — унизу. Роботу комплектують так: титульна сторін­ка, зміст, вступ, розділи основної частини, висновки, список літератури, додатки (у разі необхідності).

Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куту сторінки, крім титульної.

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть «Таблиця» та її порядковий номер у розділі. Наприклад: Таблиця 1.1. — перша таблиця першого розділу. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2". Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишеться «Рис.» і проставляється його номер. Наприклад: Рис. 1.1. — перший рисунок першого розділу. Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с. 12].

Курсова робота може бути написана від руки або надрукована.

У списку літератури слід вказати: для книг — прізвище та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання; для статей — прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, його номер і рік видання, номери сторінок, на яких надрукована стаття.

У кінці роботи потрібно поставити підпис, вказати дату виконання роботи.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на перевірку керівникові в установлений термін. Керівник приймає рішення про допущення до захисту курсової роботи. Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент. Курсова робота має бути написана українською мовою й правильно оформлена.

Роботу комплектують у такій послідовності: титульний аркуш, відгук, завдання, калндарний план, зміст, вступ, основна частина (розділ 1, розділ 2) висновки, список використаних джерел, додатки (в разі потреби). Зразки титульного аркуша та змісту наведено в додатках).

При необхідності робота може містити додатки. У додатки слід включати допоміжні матеріали /проміжні математичні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру/. Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Він повинен маги тематичний заголовок. Якщо у курсовій роботі є два або більше додатків - їх послідовно нумерують арабськими цифрами/без знака «№»/. Наприклад: (Додаток 2.).

5. Оцінювання і захист курсової роботи

5.1. Оцінювання курсової роботи

Рівень виконання курсової роботи оцінюється науковим керів­ником за наведеними показниками, Захист оцінюється за чотирибальною системою:

Оцінку «відмінно» отримує студент, в якого оформлення роботи відповідає вимогам, робота має цільову спрямованість, маються висновки про позитивні моменти та недоліки. Студент пропонує вдосконалення щодо питань розглянутих у роботі. Студент володіє проблематикою обраної теми, відповідає на всі питання членів комісії.

Оцінку «добре» отримує студент за курсову роботу в якій виконані всі вимоги, але є недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Робота оформлена згідно вимог. Студент не чітко відповідає на деякі питання членів комісії.

Оцінку «задовільно» отримує студент, в роботі якого наукові дослідження проведені на недостатньому рівні, висновки і пропозиції аргументовані недостатньо, робота оформлена з деякими порушеннями. Студент не чітко відповідає на питання членів комісії. Роботи, що не відповідають вимогам, повертаються на доопрацювання.

5.2. Захист курсової роботи

Захист курсової роботи — завершальний етап. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з відгуком наукового керівника. Захист відбувається в присутності наукового керівника та всіх студентів групи. На захисті студент у виступі коротко викладає зміст виконаної курсової роботи, дає відповідь на запитання студентів і наукового керівника. За результатами захисту та з урахуванням якості вико­нання курсової роботи виставляється оцінка, яку записують до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента.

6. Тематика курсових робіт

1. Сутнісна характеристика предмета політична економія і еволюція її розвитку.

2. Методологія політичної економії і еволюція її розвитку.

3. Потреби: сутність і критерії класифікації.

4. Система економічних законів: механізм дії і механізм використання.

5. Система економічних відносин: структура, еволюція розвитку.

6. НТР як форма розвитку виробничих сил.

7. Приватна власність: природа виникнення, еволюція розвитку.

8. Критерії класифікації економічних систем

9. Закон обмеженості ресурсів і розвиток виробництва.

10. Власність: сутність, структура, економічний зміст.

11. Типи, види та форми власності.

12. Державна власність: сутність і економічна роль.

13. Акціонерна власність у сучасних умовах.

14. Форми товарної організації виробництва.

15. Концентрація і централізація виробництва.

16. Економічний зміст суспільних відносин.

17. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил.

18. Технологічний спосіб виробництва та проблеми його розвитку.

19. Витрати виробництва: критерії та класифікація.

20. Собівартість як економічна категорія ринкового господарства.

21. Основні теорії прибутку.

22. Функції ціни в ринковій економіці.

23. Інфраструктура ринку. Проблеми формування її в Україні.

24. Ринок засобів виробництва: взаємозв’язок попиту і пропонування.

25. Капітал і праця: механізм взаємодії.

26. Формування ринку виробничих ресурсів в Україні.

27. Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці.

28. Економічна природа позичкового відсотка.

29. Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці.

30. Основний капітал, його фізичний і моральний знос в Україні.

31. Капітал підприємства і шляхи підвищення ефективності його кругообігу.

32. Акціонерна форма організації підприємств.

33. Форми власності та види підприємств у сучасній ринковій економіці.

34. Капітал як економічна категорія капіталістичного способу виробництва.

35. Заробітна плата: теоретичні концепції.

36. Ринок і держава в сучасній економічній системі.

37. Економічні функції держави в перехідній економіці.

38. Об’єктивні основи формування доходів населення.

39. Проблеми саморегулювання та державного регулювання у ринковій економіці.

40. Національне багатство і його структурні елементи.

41. Природні ресурси в системі національного багатства.

42. Економічне відтворення в умовах ринкової системи.

43. Соціально-економічна характеристика глобалізації.

44. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині XX ст.

45. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.

46. Світове господарство: сутність та етапи розвитку.

47. Форми міжнародних економічних відносин.

48. Особливості кругообороту підприємницького капіталу в сільському господарстві.

49. Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України.

50. Форми господарювання в аграрній сфері України: види, особливості, тенденції.

51. Особливості підприємництва в аграрній сфері.

52. Монополії та олігополії

53. Аграрні відносини та їх еволюція за сучасних умов.

54. Орендні відносини в ринковій економіці.

55. Роль домогосподарств у суспільному відтворенні.

56. Функції ринку.

57. Економічна природа конкуренції. Типи й види конкуренції.

58. Суспільний продукт і його форми.

59. Проблеми відтворення трудових ресурсів.

60. Ринок праці як форма регулювання зайнятості трудових ресурсів.

61. Форми й методи соціального захисту населення.

62. Роль інвестицій в економічному зростанні.

63. Сутність господарського механізму і його структура.

64. Фінанси як інструмент економічного регулювання.

65. Механізм грошово-кредитного регулювання.

66. Економічні основи виникнення монополій та їх форми.

67. Економічна роль монополій.

68. Антимонопольна політика держави: необхідність, сутність і значення.

69. Змішана економіка: сутність та основні ознаки.

70. Інтернаціоналізація економічних відносин.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок плану курсової роботи

Тема: «Проблеми реалізації практичної функції
політекономії в умовах перехідного періоду
(на прикладі України)»

Вступ

1. Сутність практичної функції політичної економії.

2. Сутність і тенденції розвитку соціально-економічних відносин на початку ХХІ ст. та їх вплив на трансформаційні процеси в Україні.

3. Розробка перспективної моделі економічної формації України.

Висновки.

Список літератури.

Додаток 2

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Політична економія»

на тему________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Робота виконана студентом (кою)

___ курсу, спеціальності ________

«_____________________________»

групи _________________________

______________________________

Науковий керівник

______________________________

______________________________

Ірпінь- 201__

Додаток 3

Реєстраційний №_______ ________________ ________________

(дата) (підпис)

ВІДГУК

на курсову роботу з курсу «Політична економія»

на тему:_____________________________

_____________________________________

_____________________________________

студент_____ групи_____________

_______________________________

_______________________________

Роботу повернено на доопрацювання ______________ ______________

(дата) (підпис)

Роботу рекомендовано до захисту з оцінками:

за зміст:__________ за оформлення__________

(оцінка) (оцінка)

______________ ______________

(дата) (дата)

Результат захисту ____________ ____________ ________________

(оцінка) (дата) (підпис)

Додаток 4.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Дисципліна : «Політична економія»

Спеціальність:___________________________________

Курс___________ група___________ семестр ________

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу студента(ки)

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи:_____________________________________________________

____________________________________________________________________.

2. Строк здачі студентом закінченої роботи ____________________________ .

3. Вихідні дані по роботі____________________________________________

___________________________________________________________________________.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (прелік питань, що підлягають розробці __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ .

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) _________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

6. Дата видачі завдання _____________________________________________

Додаток 5.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва етапів курсового проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітки
Вибір теми, вивчення літературних Джерел та складання плану роботи    
Підготовка 30% курсової роботи та Подання її керівнику    
Підготовка 70% курсової роботи та Подання її керівнику    
Підготовка 100% курсової роботи та Подання її керівнику    
Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника    
Отримання відгуку керівника роботи      
  Захист курсової роботи    

Студент __________________________________

(підпис)

Керівник ___________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«_________» __________________ 201__ р.

Наши рекомендации