Актів у системі юридичної науки і юридичної освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Г.О. Саміло

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Проблеми тлумачення правових норм»

для студентів спеціальності 8.03040101 – «Правознавство»

актів у системі юридичної науки і юридичної освіти - student2.ru Конспект лекцій з дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» для студентів спеціальності 8.03040101 – «Правознавство» / укл.: Г.О. Саміло. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 136 с.

Укладач: Саміло Г.О., доцент, к.ю.н.

Рецензенти: Максакова Р.М., професор, д.ю.н.

Філей Ю.В., доцент, к.ю.н.

Відповідальний

за випуск: Саміло Г.О, доцент, к.ю.н.

Затверджено

на засіданні кафедри «Конституційного,

адміністративного та трудового права»

Протокол № 1

від «27» серпня 2016 р.

Рекомендовано до видання НМО спеціальності як конспект лекцій з дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» на засіданні кафедри «Конституційного, адміністративного та трудового права».

Протокол №__ від «__» __________2016.

© ЗНТУ, 2016

© Саміло Г.О., 2016

ВСТУП

Курс лекцій під назвою «Проблеми тлумачення правових норм» розрахований на студентів магістратури, які вже вивчили галузеві та інші юридичні дисципліни та підготовлені до творчого сприйняття запропонованого курсу.

Необхідність викладання даної учбової дисципліни обумовлена логікою вищої юридичної освіти: вивченням теорії держави і права починається процес пізнання державно-правових явищ та сам процес юридичної освіти й фактично завершується сучасними проблемами функціонування та тлумачення права.

Дане видання підготовлено у відповідності із програмою викладання учбового курсу «Проблеми тлумачення правових норм» у вищих навчальних закладах. Робота є систематичним викладенням даного курсу та переслідує насамперед учбову мету. Навчальний характер визначив зміст конспекту лекцій, форму його викладу та композицію матеріалу.

Конспект лекцій підготовлений на ґрунті сучасної методології, відображає плюралізм підходів та думок до державно-правової проблематики, яка аналізується.

Метою навчальної дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» є формування у студентів як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів необхідного базису знань і практичних навичок щодо з’ясування і роз’яснення змісту норм того чи іншого законодавчого акту з метою чіткого і результативного їх застосування у подальшій діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Проблеми тлумачення правових норм» є:

– визначення місця і ролі тлумачення норм права в системі наукового пізнання та практичної діяльності;

– розкриття змісту поняття «тлумачення правових норм»;

– набуття студентами теоретичних знань про види тлумачення права;

– вивчення основних способів тлумачення правових норм;

– формування практичних навичок застосування способів тлумачення правових норм за умов конкретної змодельованої ситуації.

Тема 1

НОВІТНЄ ВЧЕННЯ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ

АКТІВ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Метою лекційного заняття є розкриття основних положень програмної теми навчального курсу, які спрямовані на формуванні у студентів певної системи знань про значення вчення про тлумачення правових актів у системі юридичної науки та юридичної освіти. Для досягнення цієї мети необхідно виявити проблеми співвідношення вчення про тлумачення права с іншими юридичними дисциплінами тощо.

План

Наши рекомендации