Екзаменаційні питання з історії україни хіх ст.

1. Історіографія історії України Х1Х ст.

2. Українські землі та європейська дипломатія кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст.

3. Українські землі в першій половині Х1Х ст.: політико-адміністративний устрій, територія і населення.

4. Сільськогосподарське виробництво і характер відносин в Україні першої половини Х1Х ст.

5. Зміни в соціальній структурі селянства України першої половини Х1Х ст.

6. Розвиток промисловості та формування нових виробничих відносин на українських землях першої половини Х1Х ст.

7. Розвиток міст, як центрів виробництва і торгівлі на Україні в першій половині Х1Х ст.

8. Подальше формування промислової буржуазії та робітництва України в першій половині Х1Х ст.

9. Формування національної інтелігенції України в першій половині Х1Х ст.

10. Загострення соціальних суперечностей в українському суспільстві в першій половині Х1Х ст.

11. Україна у російсько-французькій війні 1812 р.

12. Формування та етапи становлення української національної свідомості кінця ХУШ – початку ХХ ст.

13. Опозиційність масонських лож в Україні першої чверті Х1Х ст.

14. Утворення, склад, програмні документи та діяльність декабристських організацій на українських землях у 1815-1825 рр.

15. Виступ Чернігівського полку (29 грудня 1825 р. – 3 січня 1826 р.) і поразка повстання. Значення декабристського руху для України.

16. Політичний гурток у Харкові й політизоване вільнодумство в Ніжинській гімназії у 20-30-х рр. Х1Х ст.

17. Польський визвольний рух 1830-1831 рр. і Україна. Діяльність таємної організації “Співдружність польського народу” на Правобережжі.

18. Реформи в Австрійській імперії кінця ХУШ ст. та їх значення для українських земель.

19. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель першої половини Х1Х ст.

20. Початок національного відродження на західноукраїнських землях у першій половині Х1Х ст.

21. Політизація західноукраїнського національно-визвольного руху під час революції 1848 р.

22. Селянський рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 р. і скасування панщини.

23. Створення, склад і програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства.

24. Політична діяльність Кирило-Мефодіївців. Значення товариства для українського національно-визвольного руху.

25. Політика російського та австрійського урядів щодо української культури в першій половині Х1Х ст.

26. Розвиток науки в Україні першої половини Х1Х ст.

27. Стан освіти в Україні першої половини Х1Х ст.

28. Українська література першої половини Х1Х ст. І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка.

29. Театр, музика, архітектура і мистецтво України першої половини Х1Х ст.

30. Т.Шевченко в українському національно-визвольному русі.

31. Наукові та суспільно-політичні погляди М.Костомарова.

32. Наукові та суспільно-політичні погляди П.Куліша.

33. Харківсько-Київське таємне товариство 1856-1860 рр.

34. Україна в Кримській війні 1853-1856 р.

35. Піднесення антикріпосницького і суспільно-політичного рухів в Україні внаслідок воєнної поразки царизму в Кримській війні.

36. Місце української громади Петербурга в загальногромадівському русі. Журнал “Основа”.

37. Селянська реформа 1861 р.: позиція поміщиків, селян й інтелігенції України щодо змісту й шляхів проведення реформи напередодні та в ході її реалізації.

38. Основні законодавчі акти реформи 1861 р. Наділення українських селян землею згідно з “Місцевими положеннями”. Введення в дію уставних грамот. Пограбування селян поміщиками.

39. Умови звільнення дворових селян і кріпосних робітників. Поширення основних положень реформи 1861 р. на державних й удільних селян.

40. Розвиток сільського господарства після відміни кріпацтва: землеволодіння і землекористування. Машини і агротехніка. Зернове землеробство. Тваринництво.

41. Розвиток торговельних відносин українського села в пореформений період. Перетворення України на основного експортера хліба.

42. Обезземелення та поляризація українського селянства другої половини Х1Х ст. Виступи українських селян у пореформений час.

43. Становлення та розвиток гірничодобувної, металургійної, металообробної та машинної індустрії України у 60-90-х рр. Х1Х ст.

44. Капіталізація легкої і харчової промисловості України у 60-90-х рр. Х1Х ст.

45. Розвиток залізничного, гужового і водного транспорту у 60-90-х рр. ХХ ст.

46. Формування пролетаріату та його становище в 60-90-х рр. ХХ ст.

47. Розвиток та соціально-економічне становище міст України у 60-90-х рр. Х1Х ст.

48. Буржуазно-демократичні реформи 60-70-х років та їх вплив на українське суспільство.

49. Розвиток торгівлі та фінансово-кредитної системи України у другій половині Х1Х ст.

50. Промисловий розвиток Півдня України другої половини Х1Х ст.

51. Процес становлення та консолідації української нації в період капіталізму.

52. Перший етап громадівського руху в Україні.

53. Польське повстання 1863-1864 рр. і відгуки на нього в Україні.

54. Другий етап громадівського руху. М.Драгоманов.

55. Активізація громадівського студентського руху України в 90-х рр. Х1Х ст.

56. Опозиційна діяльність земств України в 60-90-х рр. Х1Х ст.

57. Народницький рух в Україні 1871-1878 рр.

58. Рух народників в Україні в 1879-1889 рр. Зв’язки з громадівськими організаціями.

59. Поглиблення марксизму і зародження соціал-демократизму в Україні наприкінці Х1Х ст.

60. Суспільно-політичне протистояння “народовства” і “москвофільства” на західноукраїнських землях другої половини Х1Х ст.

61. Перші робітничі революційні організації в Україні. Виступи робітників в другій половині Х1Х ст.

62. Еволюція державного устрою Австрійської імперії другої половини Х1Х ст. та становище в ній українських земель.

63. Становище робітництва західноукраїнських земель другої половини Х1Х ст. Соціальні конфлікти.

64. Розвиток промисловості та сільського господарства західноукраїнських земель у другій половині Х1Х ст.

65. Становище селянства західноукраїнських земель другої половини Х1Х ст. Соціальні конфлікти.

66. Радикалізація суспільно-політичного руху в Західній Україні другої половини Х1Х ст.

67. Створення перших політичних партій в Західній Україні: умови і перспективи.

68. Суспільно-політичні погляди І.Франко.

69. Ідеологічні засади та програмні документи “Братства тарасівців”.

70. Народонаселення українських земель наприкінці Х1Х ст.

71. Еміграція українців в межах Російської імперії другої половини Х1Х ст.

72. Еміграція українців в США, Канаду, Аргентину, Бразилію другої половини Х1Х ст.

73. Розвиток освіти на українських землях другої половини Х1Х ст.

74. Розвиток природничих наук в Україні другої половини Х1Х ст.

75. Філософська, економічна та історична думка в Україні другої половини Х1Х ст.

76. Українська література другої половини Х1Х ст.

77. Українська музика, драматургія і театр другої половини Х1Х ст.

78. Розвиток архітектури, скульптури, живопису і графіки в Україні другої половини Х1Х ст.

Наши рекомендации